Sterrenschool EigenWijs

Bouwsteeg 1 6587 AW Middelaar

  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Sterrenschool EigenWijs in Middelaar. Sterrenschool EigenWijs vormt samen met basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek een educatief cluster. Deze website geeft u informatie over onder andere de kernwaarden en de visie op onderwijs, de resultaten en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. De informatie is gebaseerd op gegevens van DUO en de Inspectie van Onderwijs. Waar nodig geeft school een toelichting. Via deze gegevens krijgt u een eerste indruk van de school. Voor een vollediger beeld nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken. U bent welkom voor een gesprek en een rondleiding! Meer informatie over de school vindt u ook op de website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Gezamenlijkheid
  • Geluk
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sterrenschool EigenWijs is een kleine school die een groei in leerlingenaantal laat zien. Momenteel telt de school ongeveer 60 leerlingen. In principe zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar welkom op Sterrenschool EigenWijs. Ook kinderen met een speciale leerbehoeften en/beperking. We bekijken gezamenlijk wat EigenWijs kan bieden voor de betreffende leerling. Uitgangspunt is steeds de vraag of de leerling op de Sterrenschool zich optimaal kan ontwikkelen en of het welbevinden van de leerling, de groep en de leerkracht met elkaar in evenwicht blijven. We delen het gebouw met Stichting Liz (een klas voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand), Kinderdagverblijf Varkentje Lief en BSO Varkentje Stoer. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van het concept van de Sterrenschool. De leerlingen worden verdeeld over drie Units.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanwege het vijf gelijke dagen model heeft onze school geen tussenschoolse opvang. De leerlingen lunchen met de eigen leerkracht in de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het primair onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een klachtenregeling op te stellen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze klachtenregeling een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) of de externe klachtencommissie. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling is te vinden op de website van Lijn 83 primair onderwijs: Klachtenregeling | Lijn 83 Primair Onderwijs (lijn83po.nl).

Terug naar boven