Openbare daltonbasisschool Meester Aafjes

J H L van Herwaardenstr 2 4194 RR Meteren

  • Samenwerken vinden wij niet raar. Leren doen wij van en met elkaar.
  • Aan de achterzijde van de school is een wei met kersenbomen en schapen.
  • Samenwerken is een van de daltonprincipes. Al vanaf de kleutergroepen leren we samenwerken en communiceren.
  • Ods Meester Aafjes neemt deel aan het B-Fit programma, ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie.
  • Bewegen en onderwijs! Door Corona niet officieel geopend, maar we spelen erop dat het een lieve lust is.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets voor het basisonderwijs. De score geeft een beeld van het resultaat van de school met betrekking tot de kennis voor taal, rekenen/wiskunde en wereldverkenning. Natuurlijk draagt de school ook zorg voor persoonsontwikkeling, zoals het leren leren en het leren werken (individueel en met elkaar). De daltonkernwaarden staan daarbij centraal.

De doorgaande leerlijn. De school zorgt dat de kinderen op hun niveau leren en werken. In een doorgaande leerlijn doorlopen de leerlingen in 8 jaar de basisschool.

Het gebruik van toetsen. De school maakt gebruik van methodetoetsen om te beoordelen wat de leerling heeft geleerd. Daarnaast worden onafhankelijke toetsen gebruikt om te beoordelen of het geleerde op langere termijn door de leerling gebruikt kan worden. De school richt zich op het leren voor de langere termijn. De prestatie die de leerling behaalt, is het resultaat van de ontwikkelingen van groep 1 t/m 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag op school worden de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende manieren in kaart gebracht. Zo ontstaat een beeld van de beste manier waarop een kind tot leren komt, bijvoorbeeld: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal het kind het best reageert, of het kind voldoende heeft aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierin meegenomen. Met deze kennis, die op basis van observatie en toetsing voortdurend wordt aangevuld en aangepast, wordt geprobeerd in elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen.

In de door ons gehanteerde leermethodes in groep 3 t/m 8 zijn standaard tussentijdse toetsen opgenomen. Deze toetsen meten aan het einde van een leerblok of de leerlingen de in dat blok aan bod gekomen leerstof in voldoende mate beheersen. Over het algemeen worden er één keer per drie à vier weken voor de verschillende vakgebieden dergelijke toetsen afgenomen.

Los van de methodegebonden toetsen krijgen de leerlingen twee keer per jaar toetsen voorgelegd uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van Cito. Deze methode onafhankelijke toetsing is landelijk genormeerd en dient er voor de doorgaande lijn van ontwikkeling van de individuele leerlingen, de afzonderlijke groepen en de school als geheel te volgen. Tevens stelt het ons in staat de (tussen)opbrengsten van ons onderwijs te evalueren. Bij de toetsen wordt van de leerlingen verwacht dat zij de tot dan toe vergaarde kennis inzetten. Zij moeten de veronderstelde kennis kunnen toepassen in verschillende soorten vraagstellingen. Door dit steeds per half jaar te toetsen, ontstaat een continu beeld van de ontwikkeling per vakgebied.

Om de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied in kaart te brengen en te volgen, hanteren wij het Kanjer Volg- en Adviessysteem (Kanvas). Dit systeem sluit aan bij de methode die wij inzetten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen: de Kanjertraining. De vragenlijsten die binnen Kanvas gebruikt worden, zijn positief beoordeeld door de COTAN en goedgekeurd door de Inspectie van het onderwijs. Door middel van drie onderdelen worden leerlingen elk halfjaar in beeld gebracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven