Openbare daltonbasisschool Meester Aafjes

J H L van Herwaardenstr 2 4194 RR Meteren

  • Samenwerken vinden wij niet raar. Leren doen wij van en met elkaar.
  • Aan de achterzijde van de school is een wei met kersenbomen en schapen.
  • Samenwerken is een van de daltonprincipes. Al vanaf de kleutergroepen leren we samenwerken en communiceren.
  • Bewegen en onderwijs! Op ons mooie en uitdagende schoolplein is het voor iedereen leuk spelen.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge, intern begeleider en directeur.

Er zijn op school verschillende leerteams die zich bezig houden met de diverse vakgebieden. Elke bouw heeft een coördinator. Deze coördinatoren hebben regelmatig overleg met elkaar.  De diverse bouwen hebben ook overleg; het bouwoverleg. In de teamvergaderingen zitten alle leerkrachten bij elkaar. Zo bewaken wij de doorgaande lijn binnen de school op alle gebieden.

De groepen 3 t/m 8 hebben 2 keer per week een uur gymnastiek. De meeste lessen worden gegeven door de vakleerkracht. De groepen 1-2 hebben 1 x per week gym van de vakleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Fluvium heeft in samenwerking met de andere besturen uit de regio een vervangingspoule georganiseerd via IPON.

In het geval er vervanging nodig is, wordt IPON daarvan op de hoogte gesteld en vanuit de poule wordt een vervangende leerkracht naar de school gezonden. 

In deze tijd van leerkrachtentekort is het niet altijd mogelijk om een vervanger te vinden. Wij zullen het dan anders moeten oplossen. U krijgt daar via Social Schools bericht van.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons daltononderwijs zorgt voor effectieve organisatie in de groepen.  Wij bieden de leerstof in de groep standaard aan op drie niveaus/arrangementen. De leerlingen krijgen instructie en verwerking op eigen niveau. Dit biedt ruimte voor begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo bieden wij verdieping en verbreding aan voor leerlingen die aantoonbaar deze onderwijsbehoefte hebben. Op basis van ons (hoog)begaafdheidsprotocol wordt de onderwijsbehoefte bepaald voor leerlingen die deelnemen aan onze Pittige Peperklas.

Onze school hoort bij samenwerkingsverband BePO (Betuws Passend Onderwijs). Binnen BePO zijn afspraken over de minimale zorg die scholen bieden. Ods Meester Aafjes voldoet in ruime mate aan deze basisondersteuning.  Wanneer een leerling (tijdelijk) zeer specifieke ondersteuning nodig heeft, wordt een persoonlijk arrangement samengesteld en uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

In basis bieden wij iedere leerling een passende onderwijsplek. Wanneer er sprake is van zeer specifieke problematiek, bekijken wij in open communicatie met ouders welk arrangement wij kunnen bieden binnen onze mogelijkheden en grenzen. Bekijk ons schoolondersteuningsprofiel voor een beschrijving daarvan.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben 2 leraarondersteuners en een onderwijsassistent. Zij begeleiden de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider ziet toe op dit proces en monitort de vorderingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een enkele keer krijgen wij vanuit de peuterspeelzaal kinderen met een VVE indicatie. Deze kinderen hebben een VVE programma gevolgd op de peuterspeelzaal. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en wordt afgegeven als kinderen een taalachterstand dreigen op te lopen.

Zodra deze kinderen bij ons op school komen, krijgen zij extra ondersteuning op het gebied van taalonderwijs.

Terug naar boven