Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens die zichtbaar zijn, zijn oude gegevens en lastig te analyseren. Dit komt omdat BS St Jozef vorig schooljaar nog bestond uit twee verschillende scholen die allebei in het verleden twee verschillende eindtoetsen gebruiken. Vandaar dat er twee overzichten zijn. Op dit moment wordt schoolbreed de IEP als eindtoets gebruikt. 

De afgelopen jaren liggen de scores van onze school boven het landelijke gemiddelde.

Er zijn geen gegevens van schooljaar 19-20 omdat er door de Coronacrisis geen eindtoets is afgenomen. 


 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school biedt passend onderwijs door in iedere jaargroep op 3 niveaus te werken. De tussenresultaten spelen hierbij een belangrijke rol. Mede op basis hiervan stelt de groepsleerkracht na een grondige analyse groepsoverzichten samen. De groepsoverzichten leiden tot een gedifferentieerd aanbod, aanpak 1, 2 en 3.

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd met kleuter in beeld.

Twee keer per jaar worden bij de kinderen van groep 3 t/m 8 de toetsen van Leerling in beeld op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling afgenomen. Leerling in beeld is een kind volgend, adaptieve manier van toetsen en kan op meerdere momenten ingezet worden.

De toetsen worden op school- groeps- en kindniveau geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. N.a.v. deze analyse kan het onderwijsaanbod wanneer nodig worden aangepast.

De school ondersteunt de leerling in het behalen van de tussenresultaten door een goed onderwijsaanbod op basis van de positieve en belemmerende factoren en de didactische en pedagogisch onderwijsbehoeften (groepsoverzicht).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schooladviezen komen tot stand doordat wij met een groep leerkrachten kijken naar de gehele ontwikkeling van een kind over de 8 jaar dat hij of zij bij ons op school zit. Het schooladvies wordt nooit gebaseerd op een momentopname. Voor de hele procedure die wij als school volgen verwijzen we u graag naar de kwaliteitskaart doorstroom en is onderdeel van het zorgplan. Het zorgplan staat op de website van de school of is op te vragen bij de intern begeleider of de directeur.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Met behulp van het KiVa protocol laten we zien hoe we er samen een fijne school van maken voor iedereen. Alle regels en afspraken die de school hierover heeft kunt u terugvinden in dit protocol. 

Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen. Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • iedereen is uniek
  • wij accepteren verschillen
  • de kracht van de groep

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven