Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school biedt passend onderwijs door in iedere jaargroep op 3 niveaus te werken. De tussenresultaten spelen hierbij een belangrijke rol. Mede op basis hiervan stelt de groepsleerkracht na een grondige analyse groepsoverzichten samen. De groepsoverzichten leiden tot een gedifferentieerd aanbod, aanpak 1, 2 en 3.

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd met kleuter in beeld.

Twee keer per jaar worden bij de kinderen van groep 3 t/m 8 de toetsen van Leerling in beeld op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling afgenomen. Leerling in beeld is een kind volgend, adaptieve manier van toetsen en kan op meerdere momenten ingezet worden.

Leerling in beeld bestaat uit een volgsysteem voor didactische en voor sociaal emotionele toetsen. De toetsen worden op school- groeps- en kindniveau geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. N.a.v. deze analyse kan het onderwijsaanbod wanneer nodig worden aangepast.

De school ondersteunt de leerling in het behalen van de tussenresultaten door een goed onderwijsaanbod op basis van de positieve en belemmerende factoren en de didactische en pedagogisch onderwijsbehoeften (groepsoverzicht).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schooladviezen komen tot stand doordat wij met de IB-er, het zorgteam en de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 kijken naar de gehele ontwikkeling van een kind over de 8 jaar dat hij of zij bij ons op school zit. Als het nodig is, sluit de directeur hierbij aan. Het schooladvies wordt nooit gebaseerd op een momentopname. Voor de hele procedure die wij als school volgen verwijzen we u graag naar de kwaliteitskaart doorstroom en is onderdeel van het zorgplan. Het zorgplan staat op de website van de school of is op te vragen bij de intern begeleider of de directeur.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Met behulp van het KiVa protocol laten we zien hoe we er samen een fijne school van maken voor iedereen. Alle regels en afspraken die de school hierover heeft kunt u terugvinden in dit protocol. 

Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen. Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • iedereen is uniek
  • wij accepteren verschillen
  • de kracht van de groep

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven