Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

Effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van onderwijsstichting MOVARE en de school en is dus een afgeleide van de organisatie- en schooldoelstellingen. Door verschillende personeelsinstrumenten op een samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers en daarmee ook onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van het onderwijs op een school.

De belangrijkste ankerpunten ten aanzien van medewerkers zijn:

1. Het welbevinden en de vitaliteit van alle medewerkers bevorderen;

2. Het leren en ontwikkelen stimuleren, ondersteunen en faciliteren;

3. Het realiseren van een professionele en leercultuur binnen alle geledingen van de organisatie;

4. Het vinden van de juiste medewerkers en er in slagen deze medewerkers aan ons te binden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van de vervanger uit de vervangerspool die vast aan de school gekoppeld is. In de praktijk kan het voorkomen dat er meerdere mensen tegelijk afwezig zijn. Bij meerdere afwezigen is er niemand meer beschikbaar vanuit de vervangerspool. Op dat moment gelden de volgende richtlijnen voor alle MOVARE scholen:

  • Eerst worden de ambulante mensen binnen de school ingezet voor kortdurende vervangingen.
  • Daarna wordt er gekeken of het mogelijk is om de leerkrachten van andere MOVARE-scholen tijdelijk in te zetten.
  • Groepen kinderen kunnen ook verdeeld worden over de andere klassen.
  • Als laatste interventie kan het voorkomen dat er kinderen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met de methode Speelplezier door de hele dag heen. Dit wordt aangevuld met iedere dag extra taal- en rekenactiviteiten. De kinderen bewegen iedere dag en 1x in de week komt een vakdocent de gymles geven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ochtend is voor de reken- en taallessen, deze zijn op elkaar afgestemd zodat er ook groepsdoorbrekend gewerkt kan worden.

Iedere groep heeft 2x 1 uur gymnastiek.

De dinsdag- en vrijdagmiddag is voor Faqta (WO), creatief en Talent.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt 1x in de 2 jaar ingevuld.

De school moet op 4 gebieden voldoen aan 4 eisen per gebied. Wij bieden ondersteuning aan leerlingen op de 4 gebieden: ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie), aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie), aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.

De 4 eisen per gebied zijn dat de school:

- Beleid heeft (plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft)

- Specialisme heeft (een specialist in de zin van een leerkracht met een post-HBO-opleiding voor betreffende interventie)

- Gesloten keten heeft (de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie)

- Proceseigenaar heeft (een verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging van het beleid). 

School maatschappelijk werk

1x in de maand is de schoolmaatschappelijk werker op school. U kunt een afspraak maken of binnen komen lopen. De data staan in de kalender vermeldt. Voor meer informatie: De schoolmaatschappelijk werkers van Partners in Welzijn (opgroeienin046.nl)    

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig besproken wordt.

Op de website van de school staat een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van de GGD-ZL.

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP) 

Voor een professional kunnen er redenen zijn om een signaal af te geven in de verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP registreert of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind en maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen. Zo kan geboden hulp op elkaar afgestemd worden. 

Meer informatie vindt u op de website van Movare: https://www.movare.nl/kind-en-ouders/vroeg-samenwerken-in-parkstad-limburg-vip/   

Jeugd en Gezin Parkstad Limburg 

Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: Jeugd en Gezin Parkstad Limburg.

https://www.movare.nl/kind-en-ouders/jeugd-en-gezin-parkstad/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De gemeente Beekdaelen is in schooljaar 2021-2022 gestart met School Maatschappelijk Werk en het organiseren van Knooppunten. Samen met BS Schinveld (hetzelfde bestuur) hebben wij een plan Passend Onderwijs geschreven (dit ligt ter inzage op school).

Schooljaar 2021-2022 is er een visie op kleuteronderwijs geschreven en in schooljaar 2022-2023 voor groep 3 t/m 8. Door een andere aanpak en structuur kunnen we meer zorg bieden. Bij het hoofdstuk "over de school/ visie en missie" staat dit verder uitgewerkt.

Schooljaar 2022-2023 gaan wij met alle scholen en voorschoolse voorzieningen binnen de gemeente in kaart brengen welke zorg er op welke school nodig is. Vanuit de NPO middelen van de gemeente wordt de benodigde zorg toegevoegd aan het onderwijs zodat we de kinderen met meer ondersteuningsbehoefte beter kunnen begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt met beide organisaties nauw samen. Bij alle kinderen vindt er een warme overdracht plaats. Dat wil zeggen dat wij samen met zowel de peuteropvang als de kinderopvang en de ouders een gesprek hebben over de ontwikkeling van het kind.

De leidsters van de peuterspeelzaal hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1 en 2 en worden er een paar keer per jaar gezamenlijke thema's vanuit Speelplezier aan de kinderen aangeboden.

Alle scholen en voorschoolse voorzieningen in de gemeente Beekdaelen werken de komende jaren samen bij twee activiteiten. Er wordt een onderwijsachterstandenbeleid geschreven en uitgevoerd. Daarnaast start dit schooljaar het project "Beekdaelen Hart voor Taal" waarbij er een gezamenlijke aanpak komt om de achterstand bij de mondelinge taalvaardigheid tegen te gaan.

Terug naar boven