Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

Effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van onderwijsstichting MOVARE en de school en is dus een afgeleide van de organisatie- en schooldoelstellingen. Door verschillende personeelsinstrumenten op een samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers en daarmee ook onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van het onderwijs op een school.

De belangrijkste ankerpunten ten aanzien van medewerkers zijn:

1. Het welbevinden en de vitaliteit van alle medewerkers bevorderen;

2. Het leren en ontwikkelen stimuleren, ondersteunen en faciliteren;

3. Het realiseren van een professionele en leercultuur binnen alle geledingen van de organisatie;

4. Het vinden van de juiste medewerkers en er in slagen deze medewerkers aan ons te binden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van de vervanger uit de vervangerspool die vast aan de school gekoppeld is. In de praktijk kan het voorkomen dat er meerdere mensen tegelijk afwezig zijn. Bij meerdere afwezigen is er niemand meer beschikbaar vanuit de vervangerspool. Op dat moment gelden de volgende richtlijnen voor alle MOVARE scholen:

  • Eerst worden de ambulante mensen binnen de school ingezet voor kortdurende vervangingen.
  • Daarna wordt er gekeken of het mogelijk is om de leerkrachten van andere MOVARE-scholen tijdelijk in te zetten.
  • Groepen kinderen kunnen ook verdeeld worden over de andere klassen.
  • Als laatste interventie kan het voorkomen dat er kinderen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met de methode Speelplezier door de hele dag heen. Dit wordt aangevuld met iedere dag extra taal- en rekenactiviteiten. De kinderen bewegen iedere dag en 1x in de week komt een vakdocent de gymles geven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ochtend is voor de reken- en taallessen, deze zijn op elkaar afgestemd zodat er ook groepsdoorbrekend gewerkt kan worden.

Iedere groep heeft 2x 1 uur gymnastiek.

De dinsdag- en vrijdagmiddag is voor Faqta (Wereldoriëntatie), creatief en Talent.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg  

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.   

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg: 

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein. 

Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul 

Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.  

Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.  

Onderwijsondersteuning 

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus: 

Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep 

Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep 

Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen 

Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten 

Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs  

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.  Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.   

Gemeentelijke ondersteuning Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.     

Zorgondersteuning 

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.  Knooppunt Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.   

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.   

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.   

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.  

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.   

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.   

Informatie samenwerkingsverbanden  

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl  Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.  

Contactgegevens:  

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen Directeur: Tiny Meijers-Troquet Telefoon: 085 - 488 12 80 E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl  

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: 085 - 488 12 80 E-mail: info-po@swvzl.nl  

Samenwerkingsverband Parkstad Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: 085 - 488 12 80 E-mail: info-po@swvzl.nl 

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt 1x in de 3 jaar ingevuld.

De school moet op 4 gebieden voldoen aan 4 eisen per gebied. Wij bieden ondersteuning aan leerlingen op de 4 gebieden: ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie), aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie), aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.

De 4 eisen per gebied zijn dat de school:

- Beleid heeft (plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft)

- Specialisme heeft (een specialist in de zin van een leerkracht met een post-HBO-opleiding voor betreffende interventie)

- Gesloten keten heeft (de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie)

- Proceseigenaar heeft (een verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging van het beleid). 

School maatschappelijk werk

1x in de maand is de schoolmaatschappelijk werker op school. U kunt een afspraak maken of binnen komen lopen. De data staan in de kalender vermeldt. Voor meer informatie: De schoolmaatschappelijk werkers van Partners in Welzijn (opgroeienin046.nl)    

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten wij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen wij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen we uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn we het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken we welke hulp passend is.   

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school. Het is toegestaan om tijdens schooluren aan het gezondheidsonderzoek deel te nemen. De JGZ heeft hierover afspraken met de school gemaakt.   

Uw informatie is erg belangrijk U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.  

Vaccinaties DTP/BMR-vaccinatie:

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep. HPV-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. Ben je ouder dan 10 jaar en heb je nog geen HPV-vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ. Meningokokken ACWY-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A, C, W en Y aangeboden. Ben je tussen 15 en 18 jaar en heb je nog geen vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.  Meer informatie vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten     

MijnKinddossier 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien Het door JGZ gegeven advies nalezen Betrouwbare opvoedinformatie lezen De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.   

Vragen of meer informatie? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen. Naast telefonisch contact of per mail kunt u ook de informatie op onze website raadplegen via www.ggdzl.nl of jongeren kunnen digitaal vragen stellen via www.jouwggd.nl.   

Contact Team Jeugdgezondheidszorg Westelijke Mijnstreek Noord E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl T: 088 - 880 5044 www.ggdzl.nl  

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP) 

Voor een professional kunnen er redenen zijn om een signaal af te geven in de verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP registreert of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind en maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen. Zo kan geboden hulp op elkaar afgestemd worden. 

Meer informatie vindt u op de website van Movare: https://www.movare.nl/kind-en-ouders/vroeg-samenwerken-in-parkstad-limburg-vip/   

Opgroeien in Parkstad

In de regio Parkstad werken zes gemeenten en een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties sámen aan ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ook scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen horen hierbij. Opgroeien in Parkstad (voorheen Jeugd & Gezin Parkstad) is de naam voor het netwerk van al deze organisaties.

https://opgroeieninparkstad.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De gemeente Beekdaelen is in schooljaar 2021-2022 gestart met School Maatschappelijk Werk en het organiseren van Knooppunten. Samen met BS Schinveld (hetzelfde bestuur) hebben wij een plan Passend Onderwijs geschreven (dit ligt ter inzage op school).

Schooljaar 2021-2022 is er een visie op kleuteronderwijs geschreven en in schooljaar 2022-2023 voor groep 3 t/m 8. Door een andere aanpak en structuur kunnen we meer zorg bieden. Bij het hoofdstuk "over de school/ visie en missie" staat dit verder uitgewerkt.

Schooljaar 2022-2023 is er met alle scholen en voorschoolse voorzieningen binnen de gemeente in kaart gebracht welke zorg er op welke school nodig is. Vanuit de NPO middelen van de gemeente wordt de benodigde zorg toegevoegd aan het onderwijs zodat we de kinderen met meer ondersteuningsbehoefte beter kunnen begeleiden. Voor onze school in samenwerking met onze voorschoolse partners (peuteropvang Pluk en kinderopvang de Sjoepkar) hebben wij gekozen om de bewegingslessen uit te breiden naar de voorschoolse partners. Daarnaast hebben wij  gezamenlijk de ergotherapeut ingehuurd voor groepsobservaties, begeleiding leerkracht en pedagogisch medewerkers in het werken met de kinderen en professionalisering.

Binnen het cluster Brunssum-Beekdalen-Sittard is er ook een plan passend onderwijs geschreven. Hier worden 4 doelen rondom zorg gezamenlijk uitgewerkt. Hierdoor kunnen wij steeds betere zorg bieden voor meer kinderen. Dit plan is ter inzage bij de directie.

Komend schooljaar willen wij bovenstaande initiatieven versterken en borgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt met beide organisaties nauw samen. Bij alle kinderen vindt er een warme overdracht plaats. Dat wil zeggen dat wij samen met zowel de peuteropvang als de kinderopvang en de ouders een gesprek hebben over de ontwikkeling van het kind.

De leidsters van de peuterspeelzaal hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1 en 2 en worden er een paar keer per jaar gezamenlijke thema's en activiteiten vanuit Speelplezier aan de kinderen aangeboden.

Alle scholen en voorschoolse voorzieningen in de gemeente Beekdaelen werken de komende jaren samen bij twee activiteiten. Er wordt een onderwijsachterstandenbeleid geschreven en uitgevoerd. En het project "Beekdaelen Hart voor Taal" waarbij er een gezamenlijke aanpak komt om de achterstand bij de mondelinge taalvaardigheid tegen te gaan.

Terug naar boven