Kindcentrum Het Kompas

Zuiderlaan 197 C 7944 EE Meppel

 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Verplichte eindtoets
CBS Het Kompas neemt de verplichte eindtoets af.
Wij gebruiken daarvoor de digitale eindtoets van ROUTE 8.
In onze optiek is een toets een momentopname. Het zegt niet alles over het kind. We vinden het daarom belangrijk om naast de gegevens van de verplichte eindtoets ook de gegevens van ons leerlingenvolgsysteem van de afgelopen jaren mee te 'wegen' in onze verwijzingsgesprekken.

Verwijzingsgesprekken groep 8
De verwijzingsgesprekken vinden plaats voordat de eindtoets is afgenomen. 
In de periode februari/maart zijn hiervoor gesprekken gepland met de ouder(s)/verzorger(s).
Daarbij wordt vooral gekeken naar de vorderinen van de laatste drie leerjaren (groep 6,7 en 8) in ons leerlingvolgsysteem.
We maken daarbij o.a. gebruik van CITO-toetsen, maar ook van de observaties van de leerkrachten en gesprekken met ouder(s)/verzorger(s).

Advisering
We verwachten dat de eindtoets een bevestiging is van het gegeven advies m.b.t. het voortgezet onderwijs.
Mocht de eindtoets een hogere score (en dus een mogelijk andere advisering) laten zien dat in de verwijzing is besproken met de ouders, dan zullen wij in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) treden. Er vindt dan een heroverweging plaats. Dit betekent niet direct een aanpassing van de advisering. 

Reflectie op de eindtoets 2020-2021

We zien dat de pandemie een kleine invloed heeft gehad op de scores van de eindtoets (van 62,6% naar 60,5%). Dat is in onze ogen niet zo verwonderlijk en hadden we dus verwacht. De wereld zag er op dat moment voor haar jongste burgers echt anders uit. Daar waar vaste routines veranderden -zoals 'naar school gaan' (fysiek onderwijs)-, had dat natuurlijk ook op hen invloed. De school heeft volgens de richtlijnen van de overheid geacteerd. We zijn ons bewust dat dit zowel voor de overheid als voor ons soms lastig handelen was.
We vonden het belangrijk dat tijdens de pandemie extra onderwijs gecreëerd werd voor leerlingen die dit nodig hadden in de noodopvang. Samen met ouders is ook het 'leren op afstand' vorm en inhoud gegeven. Daarbij merkten ouders dat het leraarschap andere dingen van hen vroeg dan verwacht.  Gelukkig zijn er oplossingen gevonden.
We zijn trots op onze leerlingen die ook tijdens de pandemie veel geleerd hebben. Misschien zijn dat andere dingen dan wat de overheid in een eindtoets wil toetsen. Maar zou dat ook niet een vorm van passend onderwijs kunnen zijn ?

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af.
Naast de methode-gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen (Cito-toetsen).
We gebruiken een zogenaamd 'early warning' - systeem. Hiermee kunnen we trends ontdekken en daar waar nodig preventief maatregelen nemen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

We werken als school opbrengstgericht.
We analyseren de resultaten van de toetsen (op basis van de CITO toetsen) en stellen ambities vast op grond van de klas en op grond van de leerresultaten van de afgelopen 3 leerjaren. Deze ambities liggen minimaal op of boven het landelijke resultaat (Dit is boven de inspectienormen).

De werkwijze is als volgt; twee maal per jaar, na de midden – en na de eindtoets bekijken de intern begeleiders de opbrengsten aan de hand van overzichten uit ParnasSys, “inspectiekaart” , “schoolanalyse” en “leerjaaranalyse”.
Met de leerkrachten bekijken we de trend, schoolontwikkeling, aan de hand van het document “schoolanalyse”.
We bespreken de factoren die tot succes hebben geleid en we kijken kritisch naar resultaten die niet conform onze verwachtingen zijn.
Waar dat nodig is passen we interventies toe.
Op basis van deze gesprekken worden afspraken gemaakt m.b.t. de voortgang, deze zijn terug te vinden in het groepsplan (klasseplan)

Leerlingen en leerkrachten mogen trots zijn op de behaalde leerprestaties.
Daarbij geldt voor ons: "We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel laten schitteren".
We streven ernaar dat alle kinderen kunnen presteren naar eigen vermogen.
We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en we werken aan (vaardigheids)groei binnen hun mogelijkheden.
Niet alles wat een kind leert is te 'vangen' in een toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Lerende uit de feedback van de VO-scholen in Meppel zien we dat onze verwijzingen behoorlijk goed verlopen.
De VO-scholen zijn tevreden met de door ons aangeleverde informatie, zoals schooladvisering.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Wij gebruiken op school daarvoor de kanjertraining. Wij streven onderstaande doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Bij deze methode hoort een leerlingvolgsysteem om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect en vertrouwen
 • Veiligheid en geborgenheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2017 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van het nieuwe toezicht.

Met een aantal klasbezoeken, een schoolpresentatie en een goed gesprek heeft de inspectie een goed beeld van onze school gekregen. Er werd daarbij vooral gekeken naar het didactisch handelen van de leerkrachten. Dit is goed op orde.
Dit bezoek was een onderdeel van het landelijke onderzoek naar de staat van onderwijs.

Terug naar boven