Kindcentrum Het Kompas

Zuiderlaan 197 C 7944 EE Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

CBS Het Kompas neemt de verplichte eindtoets af.
Wij gebruiken daarvoor de digitale eindtoets van ROUTE 8.

De verwijzingsgesprekken vinden plaats voordat de eindtoets is afgenomen. 
In de periode februari/maart zijn hiervoor gesprekken gepland met de ouder(s)/verzorger(s).

We gebruiken voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem.
Daarbij wordt vooral gekeken naar de resultaten van de laatste drie leerjaren (groep 6,7 en 8).
We maken daarbij o.a. gebruik van CITO-toetsen, maar ook van de observaties van de leerkrachten en gesprekken met ouder(s)/verzorger(s).

We verwachten dat de eindtoets een bevestiging is van het gegeven advies m.b.t. het voortgezet onderwijs.
Mocht de eindtoets een hogere score (en dus een mogelijk andere advisering) laten zien dat in de verwijzing is besproken met de ouders dan zullen wij in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) treden. Er vindt dan een heroverweging plaats. Dit betekent niet direct een aanpassing van de advisering. 

Een toets is o.i. een momentopname. Het zegt niet alles over het kind. 

Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids welke ook online staat op www.cbshetkompas.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af.
Naast de methode-gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen (Cito-toetsen).
We gebruiken een zogenaamd 'early warning' - systeem. Hiermee kunnen we trends ontdekken en daar waar nodig preventief maatregelen nemen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

We werken als school opbrengstgericht.
We analyseren de resultaten van de toetsen (op basis van de CITO toetsen) en stellen ambities vast op grond van de klas en op grond van de leerresultaten van de afgelopen 3 leerjaren. Deze ambities liggen minimaal op of boven het landelijke resultaat (Dit is boven de inspectienormen).

De werkwijze is als volgt; twee maal per jaar, na de midden – en na de eindtoets bekijken de intern begeleiders de opbrengsten aan de hand van overzichten uit ParnasSys, “inspectiekaart” , “schoolanalyse” en “leerjaaranalyse”.
Met de leerkrachten bekijken we de trend, schoolontwikkeling, aan de hand van het document “schoolanalyse”.
We bespreken de factoren die tot succes hebben geleid en we kijken kritisch naar resultaten die niet conform onze verwachtingen zijn.
Waar dat nodig is passen we interventies toe.
Op basis van deze gesprekken worden afspraken gemaakt m.b.t. de voortgang, deze zijn terug te vinden in het groepsplan (klasseplan)

Leerlingen en leerkrachten mogen trots zijn op de behaalde leerprestaties.
Daarbij geldt voor ons: "We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel laten schitteren".
We streven ernaar dat alle kinderen kunnen presteren naar eigen vermogen.
We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en we werken aan (vaardigheids)groei binnen hun mogelijkheden.
Niet alles wat een kind leert is te 'vangen' in een toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Lerende uit de feedback van de VO-scholen in Meppel zien we dat onze verwijzingen behoorlijk goed zijn.
De VO-scholen zijn tevreden met de door ons aangeleverde informatie, zoals schooladvisering.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven