Kindcentrum Het Kompas

Zuiderlaan 197 C 7944 EE Meppel

 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Kompas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, stu­dieverlof of om een andere reden niet aan­we­zig is, wordt voor vervanging gezorgd.
Een vervanger kan één van de collega’s zijn of een leerkracht van buiten af.
Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gege­ven blijft worden.
De organisatie van de school willen we steeds zoveel mogelijk in­tact laten.
Vandaar dat in elke groep een klassenmap aanwezig is met daarin verant­woord de aan­geboden leerstof, de groene kaart en klassen­regels.
Hierin is ook de inlog te vinden voor Klasseplan e.d.  

Bij afwezigheid wegens ziekte/verlof hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

 • Er wordt een invalleerkracht gezocht;
  I.v.m. de nieuwe wet (WWZ) is het niet altijd mogelijk om 'bekende' leerkrachten in te zetten.
  Dit heeft onze grote voorkeur, maar is gezien de arbeidsmarkt en geldende regels niet altijd mogelijk.

Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is: 

 • Leerkrachten met andere taken worden ingezet, bijv. de intern begeleider, de tutor, de onderwijsassistent, een directie-lid.

Indien er geen leerkracht met andere taken beschikbaar is:

 • De kinderen worden over de andere groepen verdeeld;    
  Voor elk kind is een map* waarin materialen zitten welke kinderen zelfstandig kunnen doorwerken.  
  Deze (nood)maatregel geldt m.n. voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. 

Indien er echt geen andere mogelijkheid meer is:

 • We vragen de ouders om de kinderen een dag thuis te houden;    
  Dit laatste zullen we alleen in uiterste nood doen en nooit zonder de ouders tevoren op de hoogte te stellen.
  Als school zorgen we dan voor 'het leren op afstand' zoals we dat ook ten tijde  van Corona hebben vormgegeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Creatieve vorming - Crea-uur:

Op vrijdagmiddag wordt tijdens het crea-uur gewerkt met heterogene groepen. D.w.z. dat een aantal leerlingen van groepen 5 t/m 8 in een groep een workshop volgen. Deze workshop wordt gegeven door een groepsleerkracht of externe deskundige (Scala). Tijdens deze workshop wordt een techniek en/of vaardigheid aangeboden waarin de leerlingen zich in drie weken verder kunnen bekwamen. Na deze drie weken wordt er gewisseld van workshop.

Creatieve vorming - Muziek:
In groep 4 en 5 worden AMV-lessen aangeboden door een groepsleerkracht welke gespecialiseerd is in muzieklessen geven.
Na schooltijd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het schoolkoor wat wekelijks repeteert o.l.v. twee groepsleerkrachten.
Tevens is elk jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het schoolorkest wat na schooltijd repeteert.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Engels:
Onderzoek heeft aangetoond dat het linguïstisch vermogen van een leerling juist op jonge leeftijd is. Door op jonge leeftijd Engels aan te bieden komen we hieraan tegemoet. Tevens zal het leren van een tweede taal de verbindingen tussen hersenhelften activeren waardoor het vermoeden bestaat dat het leervermogen van het kind omhoog kan gaan. We zijn daarom een VVTO-school (VVTO=Vroeg Vreemde Talen Onderwijs).Alle leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. Een deel van onze leerkrachten heeft daarbij ook het FCE-examen gedaan. In onze school wordt een leerkracht (als 'native speaker') ingezet in de groepen 1 en 2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 gaan 23.45 uur naar school.
Zij zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan 25.45 uur naar school.
Zij zijn op woensdagmiddag vrij.

Engels:
Onderzoek heeft aangetoond dat het linguïstisch vermogen van een leerling juist op jonge leeftijd is. Door op jonge leeftijd Engels aan te bieden komen we hieraan tegemoet. Tevens zal het leren van een tweede taal de verbindingen tussen hersenhelften activeren waardoor het vermoeden bestaat dat het leervermogen van het kind omhoog kan gaan. We zijn daarom een VVTO-school (VVTO=Vroeg Vreemde Talen Onderwijs).Alle leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. Een deel van onze leerkrachten heeft daarbij ook het FCE-examen gedaan. In onze school wordt een leerkracht (als 'native speaker') ingezet in de groepen 1 en 2.

Wereldoriëntatie:
In groep 7 wordt hier extra aandacht aan besteed i.v.m. het verkeersexamen (theorie en praktijk) wat in dit leerjaar wordt afgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 • Dyslexieklas
  Op onze school is expertise in dyslexie. Leerlingen krijgen (afhankelijk van hun ontwikkeling) extra ondersteuning met 'Bouw' (groep 1-3), 'Taal in blokjes' (FNL-methode) (groep 3-6) en 'Kurzweil' (groep 6-8) (op een door de school aangeschafte laptop). Minimaal één keer in de week worden leerlingen begeleid in een aparte setting door twee leerkrachten en een onderwijsassistent in een andere setting dan het groepslokaal.
 • Rekenateliers
  Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen rekenlessen aangeboden op hun instructieniveau. Dit doen we in rekenateliers. Per leerjaar zijn er 4 rekenateliers (instructieniveaus). De groepsgrootte kan variëren. Halverwege het cursusjaar wordt opnieuw beoordeeld welke leerlingen behoefte hebben aan een bepaald instructieniveau.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Alle leerlingen krijgen m.b.v. verhalen en oefeningen les in sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van de kanjermethodiek. Meer informatie vindt u op onze website.
 • Hoog- en meerbegaafdheid
  De school heeft extra faciliteiten voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben t.a.v. leren.
  We spreken dan over kwadraat-onderwijs, met daarin o.a. extra leermomenten met een leerkracht die hierin scholing heeft gevolgd;  de 'plusklas' en 'op toernee'. 
 • Praktisch leren
  Voor leerlingen die meer praktisch lerend ingesteld zijn is er op woensdagen de 'plusklusklas'. 
  Leerlingen krijgen op die ochtend op diverse locaties les in meer praktische vakken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met KindPunt-Zuid en Partou.
Deze samenwerking bestaat o.a. uit het samen organiseren van activiteiten voor alle leerlingen in ons pand; door het samen gebruiken van ruimtes en door Peutergym aan te bieden.

Daarnaast wordt m.i.v. januari 2021 gestart met een kinderopvang welke onderdeel is van onze stichting (KindPunt). 
Deze kinderopvang (genaamd KindPunt Zuid) wordt verzorgd door PlusKinderopvang.
Zij zijn gehuisvest is een pand wat 50 meter van onze school staat. 
Voor- en naschoolse opvang wordt door hen verzorgd. 
Daarnaast wordt wekelijks in onze speellokalen peutergym en/of peuterdans aangeboden voor peuters van 2,5-4 jaar. Informatie hierover kunt u vinden op onze facebookpagina en website.

Terug naar boven