P.C. Basisschool Stadskwartier

Catharinastraat 9 7941 JD Meppel

Schoolfoto van P.C. Basisschool Stadskwartier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitstroom van groep 8 leerlingen komt overeen met wat op grond van onze leerlingenpopulatie verwacht mag worden. In de groep is een aantal leerlingen dat een eigen leerlijn volgt en/of gebruik maakt van een arrangement; deze leerlingen worden niet meegewogen in het gemiddelde van de groep.  In 2020 is er vanwege corona geen Route 8 eindtoets gehouden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De werkwijze op het Stadskwartier is als volgt; twee maal per jaar, na de midden – en na de eindtoets bekijken de intern begeleiders de opbrengsten aan de hand van overzichten uit ParnasSys, “inspectiekaart” , “schoolanalyse” en “leerjaaranalyse”. Met de teamleden bekijken we de trend, schoolontwikkeling, aan de hand van het document “schoolanalyse”. We bespreken de factoren die tot succes hebben geleid en we kijken kritisch naar resultaten die niet conform onze verwachtingen zijn. Waar dat nodig is passen we interventies toe.

Stand van zaken nu; op schoolniveau bespreken we dus de “schoolanalyse” en op groepsniveau bespreken we in voortgangsgesprekken met de groepsleerkrachten: de tabellen “vaardigheidsgroei” de groepsanalyse “trendtabellen” groepsanalyse “grafieken” Van deze gesprekken wordt verslag gedaan in het document “groepsbespreking “opbrengsten”. Op basis van deze gesprekken worden afspraken gemaakt m.b.t. de voortgang, deze zijn terug te vinden in het groepsplan.

Wat betreft onze ambities, de visie van onze school is “Kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden”, zie verder ons “SOP”. We streven ernaar dat alle kinderen kunnen presteren naar eigen vermogen. We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en we werken aan (vaardigheids)groei binnen hun mogelijkheden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van groep 8 leerlingen komt overeen met wat op grond van onze leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De uitslag van Route 8 in 2019 is 204,4 (ondergrens is 200,6). We scoren hiermee boven het landelijke gemiddelde van 203,1. In de groep is een aantal leerlingen dat een eigen leerlijn volgt en/of gebruik maakt van een arrangement; deze leerlingen worden niet meegewogen in het gemiddelde van de groep. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het belangrijkste doel van sociale en emotionele ontwikkeling is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leert te denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress. Dit resultaat is zowel op de korte termijn als op de lang termijn zichtbaar. Om dit te bereiken gebruiken wij hiervoor de Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief denken
  • elkaar vertrouwen
  • elkaar helpen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Audit november 2018

Op 27 november 2018 heeft Kindcentrum Stadskwartier de onderwijsvernieuwing gepresenteerd aan de visitator. 

Kindcentrum Stadskwartier transformeert van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs. Het team, dat deze transformatie realiseert, heeft zich gecommitteerd aan deze onderwijsvernieuwing. 

Op de kwaliteitsgebieden (volgens het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie) scoort Stadskwartier op alle onderdelen voldoende waarvan zes onderdelen zich ontwikkelen richting goed. De visie en missie stemt men overeen met het gestelde doel: ‘Iedere leerling optimaal laten ontwikkelen’. De doelen zijn onderbouwd vanuit wetenschap en onderzoek.  In de dagelijkse praktijk zijn de eerste kenmerken van de transitie zichtbaar. Er wordt gewerkt binnen verschillende zones, de (persoonlijke) leerdoelen zijn zichtbaar. Het team van KC Stadskwartier krijgt een DIKKE PLUIM voor het LEF en de DRIVE waarmee ze het gepersonaliseerd onderwijs willen / gaan realiseren.  

Terug naar boven