Kindcentrum CBS de Akker

Engelgaarde 31 7943 LD Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf Schooljaar 2014-2015 nemen wij  bij alle kinderen een eindtoets af. Wij hebben voor de eindtoets Route 8 gekozen i.v.m. het adaptieve karakter van deze toets.

De Akker heeft een groep 8 bij de kwadraatafdeling en een reguliere groep 8. De inspectie ziet dit als twee afzonderlijke objecten van toezicht. 

De eindtoets is in 2019-2020 niet afgenomen vanwege het coronavirus. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten nemen een belangrijk plaats in bij het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij gebruiken ze bij het evalueren van de leerling en schooldoelen zoals die verwerkt zijn in onze groeps- en ambitieplannen.

Evaluatie vindt regelmatig plaats o.l.v. de intern begeleiders, o.a. door trendanalyses te bespreken en groepsbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Akker heeft professionaliteit hoog in het vaandel staan. Er wordt daarom jaarlijks gewerkt aan verbeteractiviteiten.

Zo hebben we talentakkers geïntegreerd in ons lesprogramma. Hier kunnen kinderen op meerdere gebieden (creatief denken, creatieve taal, muziek, natuur, beweging, zelfontplooiing, beeldende vorming of samenwerking) hun talenten ontdekken of uitbouwen.

Zo maken we binnen ons onderwijsteam gebruik van elkaars expertise (kwadraatafdeling en regulier).

Zo werken we in leerteams waar het onderbouwteam zich focust op de doorgaande lijn van het jonge kind. Zo focust het kwadraatteam zich op het aanbod en trainen van executieve vaardigheden en werkt de bovenbouw aan betrokkenheid op het eigen leren, o.a. door de ontwikkeling zichtbaar te maken. Hierbij is Snappet in de groepen 4-8 een mooi middel om de groei inzichtelijk te maken. (een digitale, adaptieve verwerking) 

Er worden jaarlijks klassenbezoeken afgelegd door directie, IB-ers en teamleden om de kwaliteit van het onderwijsleerproces te kunnen borgen en om te leren van en met elkaar. 

Terug naar boven