Kindcentrum CBS de Akker

Engelgaarde 31 7943 LD Meppel

 • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
 • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
 • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
 • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
 • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijsteam van Kindcentrum de Akker bestaat uit 5 mannen en 14 vrouwen. Er is blijvende aandacht voor een evenredige opbouw in leeftijd en geslacht. Het opvangteam van ons Kindcentrum bestaat uit 5 vrouwen en 1 man.

Naast de vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben wij ook een docent Duits en een docent Chinees op onze kwadraatafdeling. Zij bieden wekelijks lessen aan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een personeelslid ziek is of verlof heeft aangevraagd zal er zo snel mogelijk vervanging gezocht worden volgens dit stappenplan:

 1. Heeft de groep een tweede leerkracht die voor de groep kan, dan zal deze waar mogelijk ingezet worden.
 2. Er wordt gekeken in de vervangingspool van KindPunt.  
 3. Intern wordt gezocht naar een oplossing door bijvoorbeeld de directeur of de IB-er voor de klas te zetten of de leerlingen te verdelen over de andere groepen. 
 4. Bovenstaande oplossing kan om onderwijskundige redenen hoogstens één à twee dagen duren. Wanneer er na deze dagen nog geen inval is gevonden, dan zal de directie van de school de betreffende groep naar huis moeten sturen. Hiervan wordt u minimaal één dag van te voren op de hoogte gebracht. 

De laatste maatregel komt bij ons op school maar zelden voor en proberen we zo veel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatievormen van ons onderwijs zijn divers. 

In de groepen 1 t/m 8 hanteren wij dagelijks de vormen: leerstofjaarklassen of combinatiegroepen. Elke leerling zit bij leeftijdsgelijken. In combinatiegroepen worden vaak twee leerjaren samengevoegd.
Uitgangspunt hierbij is het formeren van werkbare groepen om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden aan iedere leerling. 

Heterogene groepen worden geformeerd voor het werken tijdens de talentworkshops. Tijdens deze workshops krijgen de leerlingen de kans nieuwe talenten te ontdekken en/of deze verder te ontwikkelen. Hiervoor worden de kinderen van 3 leerjaren in nieuwe heterogene groepen gezet om daar les te krijgen van een leerkracht.

Groepsdoorbrekende niveaugroepen zijn er bij de verbredingsgroepen en bijvoorbeeld de lessen begrijpend lezen. Ook wordt dit principe toegepast bij de bovenschoolse Plus-klas en de Plus-Klus-klas.

De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 lessen bewegingsonderwijs per week, waarvan minimaal één les door de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt gegeven. Daarnaast is er komend jaar ruimte voor MRT, motorische remedial teaching voor kinderen wiens motorische ontwikkeling belemmerd wordt. De MRT wordt aangeboden door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op onze kwadraatafdeling hebben wij een vakleerkracht voor Duits en Chinees. Ook worden er, als onderdeel van het lesprogramma, regelmatig gastlessen gegeven door vakdocenten op het gebied van handvaardigheid, beweging en muziek in samenwerking met Scala.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We handhaven het kleutereigene (spelend leren) en gaan uit van de belevingswereld van de kleuters. We werken hierbij rondom thema’s met de methode: “Onderbouwd”. Deze methode helpt ons om ieder kind bij zijn eigen fase in ontwikkeling te stimuleren op het daarbij behorende passende niveau. Daarbij geven we het jonge kind volop de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen en stimuleren we het zelfbewustzijn. Wij helpen ze om steeds een stapje verder te komen. Het spelen in de hoeken, in het speellokaal en het buiten spelen op het kleuterspeelplein is eveneens een belangrijk dagelijks terugkerend onderdeel van ons onderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons School Ondersteunings Profiel beschrijven wij ons complete ondersteuningsaanbod Passend Onderwijs. Wij stellen het kind centraal en denken in mogelijkheden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons kindcentrum heeft binnen het peuter programma naast  VVE tevens aandacht voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit heeft als doel de natuurlijke nieuwsgierigheid van ook deze kinderen te stimuleren. Aanpassingsgedrag en onderpresteren willen wij hiermee proberen te voorkomen. Ons leerteam 'Het jonge kind' bewaakt de doorgaande lijn.

Terug naar boven