Kindcentrum CBS de Akker

Engelgaarde 31 7943 LD Meppel

  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker
  • Schoolfoto van Kindcentrum CBS de Akker

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Akker is een open Christelijke basisschool. Dat betekent dat het verschil in kerkelijke richting ondergeschikt is aan het omgaan met elkaar. Dit houdt in, dat er binnen onze school plaats is voor diverse geloofsovertuigingen, zoals die bestaan binnen de huidige samenleving. Kortom, iedereen is bij ons welkom. We gaan er wel vanuit dat iedere ouder die zijn of haar kind bij ons aanmeldt, instemt met de grondslag van de school en deze respecteert. Het Christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vormt een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.

Op onze school staat het kind centraal. Verschillen tussen kinderen vinden wij gewoon. We hebben ons als doel gesteld: “Kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden in een veilige en vertrouwde sfeer”. Binnen de klassenorganisatie maken we zoveel mogelijk tijd en middelen vrij om extra hulp en begeleiding te geven aan individuele - en groepjes kinderen. Wij zien onszelf als een lerende organisatie, blijvend in ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en van ons zelf. Onderwijs dient in onze ogen op maat en uitdagend te zijn. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld van elkaar te leren. We zetten in op brede talentontwikkeling. Dit betekent dat o.a.: sport, spel, cultuur, techniek, tuinieren, creatieve vakken en filosofie ook een belangrijke plek innemen. Betrokkenheid van kinderen op eigen leren wordt gestimuleerd. Een ordelijke en rustige omgeving is een goede basis voor het leren op school. Regels zijn helder en worden nageleefd. Kinderen weten bij ons waar ze aan toe zijn. De sociale en emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich veilig en gewaardeerd voelt, komt tot communiceren en presteren op zijn/haar niveau. Voor een uitgebreidere beschrijving van onze school verwijzen wij naar onze site www.kindcentrumdeakker.nl

Namens allen, Marielle Timmerman, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Focus op groei bij ieder kind
  • Brede talentontwikkeling
  • Kind staat centraal
  • Structuur, regelmaat en ritme

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?