OBS Sprinkels

Zuiderlaan 197 B 7944 EE Meppel

  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels
  • Schoolfoto van OBS Sprinkels

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van onze school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Binnen ons team zijn er verschillende functies en heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid:

Leraren: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen. Sommige leraren hebben een specifieke taak zoals bijvoorbeeld schoolopleider, het coördineren van de ICT of leesspecialist.
Kwaliteitscoördinator: is (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.
Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen
Administratief medewerker: zij doet de administratie van de school en de ondersteuning
Conciërge: zij zorgen voor ons schoolgebouw en de praktische zaken om de school draaiende te houden.
Directie: (be-)geleidt en faciliteert de school en het team bij het geven van goed onderwijs

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leraren altijd voorop.
Kinderen vinden ‘vaste’ gezichten voor de groep belangrijk. Wij zien het als taak om zo min mogelijk verschillende mensen in een groep te laten werken. Bij afwezigheid van leerkrachten wegens ziekte, verlof of studiebijeenkomsten werken wij zo mogelijk met personeelsleden binnen school, die hun parttime taak uitbreiden. Binnen Promes is een vervangersbeleid opgezet dat zorgt voor goede vervangers, die vanuit Promes begeleid worden. Ook vanuit deze vervangerspool trachten wij zoveel mogelijk bekende gezichten voor de groep te krijgen. Indien er een vervanger wordt ingezet, maken we dit zo snel mogelijk bekend per mail, via onze leerlingenadministratie. Dit zal in de praktijk in de loop van de ochtend zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Spelend leren
De overgang van informeel leren in groep 1-2 naar formeel leren in groep 3 is voor veel kinderen best groot. Door te werken aan de hand van de leerlijnen en thema’s sluiten we beter aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van 6- en 7-jarigen. 

Gepersonaliseerd leren
Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. In de groepen 6, 7 en 8 beschikken de kinderen over chromebooks, waarmee ze werken met Snappet: het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen op zijn of haar het niveau, vanuit de leerlijnen.

Zorg op maat
Op school proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. De school heeft zo binnen de groep een systeem van begeleiding voor leerlingen die vanuit hun gedrag en/of leerprestaties aparte aandacht nodig hebben. Dat kan zowel gaan om leerlingen met een leerachterstand of dyslexie,  als om leerlingen met een speciale begaafdheid. 
Eén dag in de week kunnen hoogbegaafde leerlingen buiten de klas samen werken aan uitdagende leerstof. Verwerking van deze stof vindt plaats in de eigen klas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelen en werken
De kinderen spelen in (thema)hoeken al dan niet aan een opdracht of werken met de leerkracht aan een gerichte opdracht. Er is veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. De doelen en activiteiten halen we uit de methode ‘Onderbouwd’, welke in de school is ingevoerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en samenspelen.  

Thematische onderwijs
Spel is essentieel voor jonge kinderen. Door spel leren ze de wereld kennen, kunnen ze grote mensen nadoen en lukt het hen om ervaringen te verwerken. Spel is het middel om kinderen vaardigheden en kennis aan te reiken die door het spel betekenis krijgt. Hierdoor verandert spel in spelend leren. Op Sprinkels werken wij bij de kleuters met thema’s die herkenbaar zijn en betekenis hebben. Wanneer je vanuit dit soort thema’s werkt kan je onderzoekend, ontwerpend en spelend leren met elkaar combineren. Zo werk je op een betekenisvolle manier aan de 21e eeuwse vaardigheden en ontwikkel je meer doelen dan enkel rekenen, taal en motoriek. Bij elk thema wordt geprobeerd de hoeken aan te laten sluiten bij het thema. In de klas vind je bijvoorbeeld de stoomboot van Sinterklaas, een bloemenwinkel, kapper of een supermarkt

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisvaardigheden
In de groepen 3 t/m 8 wordt in jaargroepen vanuit de beheersing van de basisvaardigheden gewerkt aan het lezen, schrijven, en rekenen volgens de gekozen methoden. Er wordt gewerkt in vijf niveaus.
Mede door het coöperatief leren en het zelfstandig werken zitten de leerlingen vanzelfsprekend niet de hele dag op dezelfde plek.

Snappet
In de bovenbouw wordt gewerkt met het digitale onderwijsplatform van Snappet. Snappet is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren van lesgeven: het belang van directe feedback aan leerling én leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson). Die drie uitgangspunten in combinatie met het inzicht dat Snappet een leerkracht geeft, zorgen voor hogere leerresultaten. Meer hierover kunt u lezen op www.snappet.org

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We hebben bij ons op obsSprinkels een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen. Een klein overzicht van de mogelijkheden.

Levelwerk
Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, maken we gebruik van Levelwerk. Dit is speciale leerstof die de leerkrachten de gelegenheid geven de leerstof voor de kinderen te verrijken, om op die manier een passende uitdaging in leerstof te hebben.

Sigmagroep
Voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn hebben we een dag in de week een leerkracht beschikbaar die deze leerlingen extra ondersteuning kan bieden in de Sigmagroep. In deze groep krijgen de leerlingen extra les en/of leerstof aangeboden, waarna verwerking in de eigen groep plaatsvindt. 

Studyflow
Aan het eind van de basisschool kan het voorkomen dat leerlingen niet voldoende uitdaging meer hebben. In die gevallen is het mogelijk om in samenwerking met Stad&Esch te werken met Studyflow. De leerlingen werken aan rekenen- en taalopdrachten op het niveau van het voortgezet onderwijs.

Collegetour
Middels Collegetour kunnen kinderen die meer praktijkgericht leren, middels een project in samenwerking met Stad&Esch 'op tour' gaan om ervaringsgericht te leren.

Onderwijsassistent
Om extra hulp aan leerlingen te kunnen geven, hebben we voor 0,7 fte een onderwijsassistent beschikbaar.

Extra ondersteuning
Voor rekenen is extra ondersteuning aanwezig. Tevens hebben we op de woensdag extra ondersteuning in de onderbouw beschikbaar.

MFK Het Palet
De school maakt onderdeel uit van multifunctioneel kindcentrum Het Palet. Vanuit dit centrum is veel extra begeleiding in de vorm van schoolmaatschappelijk werk, logopedie en fysiotherapie mogelijk.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven