IKC Groenewei

Swifter 27 9613 DJ Meerstad

Schoolfoto van IKC Groenewei

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs


Zoals al eerder in deze gids beschreven worden de leerlingen gedurende de hele schoolperiode gevolgd en getoetst. Deze toets-resultaten geven, samen met de algehele persoonlijke indruk (talentontwikkeling, motivatie) de leerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van de leerlingen. In groep 8 worden jullie rond de herfstvakantie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Op de informatieavond van groep 8 worden jullie ook geïnformeerd over de gang van zaken in dit schooljaar en hoe jullie je kunnen voorbereiden op de juiste schoolkeuze. Eind november organiseert Openbaar Onderwijs Groningen meerdere voorlichtingsavonden (afhankelijk van ontwikkelingen Covid-19) voor ouders over de verschillende vormen van openbaar voortgezet onderwijs. Daarnaast ontvangen de ouders van de school de gids over het voortgezet onderwijs, uitgegeven door het ministerie van onderwijs.  

Plaatsingswijzer
De Plaatsingswijzer is ingevoerd voor de scholen in de stad Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo. De Plaatsingswijzer is een instrument dat het advies van het PO voor een onderwijssoort in het VO ondersteunt door uit te gaan van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. De Plaatsingswijzer biedt inhoudelijke aanknopingspunten voor een goed advies en daarmee adequate plaatsing in het VO. Wij staan voor een breed gedragen advies. Dit houdt in dat we De Plaatsingswijzer per individuele leerling bespreken in de setting leerkracht groep 8, directielid en intern begeleider. In het begin van het schooljaar van groep 8 volgt meer informatie over de procedure en het tijdpad van de overgang van groep 8 naar het VO.   In januari/februari organiseert het voortgezet onderwijs open dagen zodat ouders en groep 8-leerlingen kennis kunnen maken met de scholen. Daarna volgt een gesprek, waarbij de leerkracht het definitieve schooladvies formuleert. Dit schooladvies is bindend voor het Voortgezet Onderwijs. Wij volgen de landelijke discussies en richtlijnen omtrent de Centrale Eindtoets.  

Centrale eindtoets
In de maand mei vult de leerkracht een onderwijskundig rapport (OKR) in ten behoeve van de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Dit formulier wordt ter inzage gegeven aan de ouders, waarna het ondertekend kan worden en verzonden naar de school voor VO. Ouders kunnen indien gewenst naast dit rapportageformulier eigen informatie geven aan de school voor VO. De leerkracht van groep 8 heeft elk jaar een gesprek met de brugklascoördinator van de verschillende scholen, waarin indien nodig het rapportformulier wordt toegelicht. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen.  

We zijn een startende school. Dit jaar hebben negen leerlingen aan de centrale eindtoets meegedaan. De kinderen hebben de toetsen naar verwachting gemaakt. De eerste twee jaren is het lastig om de resultaten goed in te schatten. Er zijn bv afgelopen schooljaar twee nieuwe leerlingen in groep 8 gestart. Ook dit komende schooljaar zullen er maar 10 kinderen meedoen aan de centrale eindtoets. We hopen het derde jaar van ons bestaan een goede weergave van de resultaten van de eindtoets te kunnen geven. Dit jaar zaten we boven het landelijke gemiddelde, passend bij onze verwachting.   We besteden veel aandacht aan de manier van vragen stellen in de eindtoets. Deze vraagstelling komt vaak niet overeen met de manier van vragen stellen in de methode gebonden toetsen. De leerlingen van groep 7/8 wordt geleerd hoe ze complexe vragen op kunnen lossen.      

Weergave Schooladvies

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven