Basisschool De WereldSter

Past Dominicus Hexstraat 16 6231 HG Meerssen

  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool De WereldSter. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Wilt u een kijkje in onze keuken? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie:  www.kindcentrumwereldster.nl. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De WereldSter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Basisschool De WereldSter is ontstaan uit een fusie van basisschool De Gansbeek en basisschool Op ’t Hwagveld. Sinds 1 augustus 2018 gaan zij samen verder onder de naam De WereldSter. 

De WereldSter biedt opvang, onderwijs èn de bibliotheek onder één dak. Ons doel is om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige en geborgen omgeving. We laten ons inspireren door het verleden èn de toekomst, zodat uw kind straks als actieve wereldburger klaar is voor de wereld die hem/haar te wachten staat.Dit doen wij op een actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons kindcentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende en stimulerende omgeving. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Uitdagend leren
  • Veiligheid
  • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Wereldster telt zo'n 325 leerlingen. Onze leerlingen zijn bovenal afkomstig uit de kern Meerssen. Een aantal kinderen komt uit omringende kernen en dorpen. Wij verwachten op dit leerlingenaantal te stabiliseren.

Voor het overgrote deel zijn de ouders van onze leerlingen hoogopgeleid. Onze kinderen komen uit gezinnen waar veel aandacht aan de kinderen wordt besteed. In veel gezinnen werken beide ouders. Veel van onze ouders zijn afkomstig uit andere provincies. Ouders die werken bij grote bedrijven en instellingen in de stad en als woonplaats kiezen voor een dorp in de buurt. Daarbij is Meerssen een aantrekkelijke woongemeente, omdat er relatief veel voorzieningen zijn. De betrokkenheid van de ouders bij de school is groot. Echter doordat een groot aantal ouders tijdens lestijden werkzaam is, hebben wij moeite om hulp van ouders in de klassen te realiseren. Toch proberen veel ouders de school tegemoet te komen door verlof te nemen tijdens bijv. sportdagen, schoolreisjes en uitstapjes. Ook is er sprake van wekelijkse hulp bij bijv. groepsleesactiviteiten.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds. Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot toelating en plaatsing. Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband.

Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft.  

Voor meer informatie omtrent de regels voor aanmelding en toelating verwijzen wij u naar:https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

In geval van een verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het SWV in onafhankelijk extern deskundig advies. Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website van de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.  Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl    

Contactinformatie Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres:                  Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur:             Doreen Kersemakers

Telefoon:              085 - 488 12 80

E-mail:                 info-po@swvzl.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. De WereldSter werkt intensief samen met MIK. Op alle werkdagen per week biedt zij de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang IN het kindcentrum. 

Visie MIK op buitenschoolse opvang: 'Wij willen partner in opvoeding zijn door middel van het leveren van kwalitatief goede kinderopvang, die bereikbaar en betaalbaar is en die op innovatieve wijze inspringt op veranderende behoeften van ouders, kinderen, werkgevers en de maatschappij.' 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen. Op 1 augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd,  in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. Scholen zijn nu verplicht om pesten nog beter aan te pakken. De wet heeft een belangrijke functie, omdat scholen nu verplicht worden om zich in te zetten om pesten te voorkomen en aan te pakken. Natuurlijk is het aannemen van een wet niet zaligmakend: het wordt niet direct veiliger op school of het pesten zal niet direct overal voorkomen worden. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden.Wat verandert er: De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO,WEC en WVO. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

1.      het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (actief veiligheidsbeleid dat doeltreffend is); Het hebben van een anti-pestprotocol is niet verplicht, wel moet elke school beleid voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van pesten.

2.      het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;

3.      de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Toezicht op monitoring sociale veiligheid door de Inspectie van het Onderwijs

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Onderdeel hiervan is jaarlijkse monitoring door de school van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De Inspectie zal toezien op de naleving van de zorgplicht van de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen (vanaf augustus 2016). Uitgangspunt hierbij is de monitoring door de school zelf. Als de monitoring op tekorten wijst, is het van belang dat de school maatregelen neemt voor verbetering. Als dat onvoldoende het geval is, zal de inspectie het bestuur daarop aanspreken. Het toezicht van de inspectie is aanvullend op de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, dat als taak heeft de beleving van de sociale veiligheid in kaart te brengen en, waar dat nodig mocht zijn, maatregelen neemt die te verbeteren. De herziene wettelijke eisen voor sociale veiligheid zijn van toepassing in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.  

Veiligheidsbeleid en monitoring

In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.” Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Toezicht op de monitoring

Het toezicht van de inspectie is aanvullend . Er wordt vooral gekeken of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het er op neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een representatief beeld van de school moet geven. Daarbij is van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Verder geeft de wet aan dat scholen de monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen. Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van verschillende instrumenten die daarvoor in omloop zijn, als deze aan de wettelijke eisen voldoen. Door een gestandaardiseerd  instrument te gebruiken, blijft de belasting voor scholen zoveel mogelijk beperkt. Belangrijk is dat de school de monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om een veiligheidsbeleid te kunnen voeren dat past bij de eigen situatie.

Terug naar boven