Basisschool de Lindegaerd

Pastoor Geelenplein 2 6231 BP Meerssen

Schoolfoto van Basisschool de Lindegaerd

In het kort

Toelichting van de school

U bekijkt nu de gegevens van BS de Lindegaerd. Tot schooljaar 2020/2021 waren wij een van de 31 eerst erkende Excellente (basis) Scholen. Dit schooljaar hebben wij besloten om onze focus meer te houden op de specifieke schooleigen ontwikkeling in school, onze leerlingen en de omgeving. Excellent willen we over de hele linie zijn, niet op 1 vakgebied. Vandaar dat we een breder en hoger streven hebben vastgesteld. 

De kinderen op de Lindegaerd leren veel over de wereld en dit doen we op een thematische basis. Lezen staat hierin centraal, maar ook de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van executieve functies (uitvoeringsvaardigheden) en goede instructie vanuit de leerkracht vinden wij ontzettend belangrijk. 

Wilt u de sfeer komen proeven? U bent van harte welkom op onze school.

Wij willen u graag inzicht geven in de achtergronden van waaruit wij werken: wat is onze missie, onze identiteit, wat zijn onze doelen, wat leert uw kind in onze school, hoe willen wij dat zo goed mogelijk vormgeven, enzovoort. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze manier van werken op school. Samen met u willen wij in deze belangrijke periode een goede basis leggen voor de verdere ontwikkeling van uw kind.  

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school vinden, of rechtstreeks via www.innovo.nl.

In het SWV Passend Onderwijs Midden Limburg hebben alle regionale schoolbesturen, met elkaar, de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en respect
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid in alle opzichten
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei voor elk kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is gehuisvest in een mooi en statig gebouw met grote klaslokalen. Op het grote plein hebben de kinderen ruimte genoeg om te spelen. Wij bieden ook een peuterspeelzaal en een BSO aan in ons gebouw.
Het overgrote deel van de leerlingen komt uit Rothem. In het dorp worden minder kinderen geboren. Het leerlingenaantal op school blijft relatief stabiel, rond de 100. Regelmatig schrijven ook ouders van een andere woonplek hun kind(eren) in.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds. Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot toelating en plaatsing. Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 4 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Besluit tot plaatsing gebeurt hierna, uiterlijk 4 weken voor de start op school als 4-jarige. Bij kinderen die 4 jaar of ouder zijn wordt er binnen 6 weken na aanmelding een besluit tot plaatsing genomen.  De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het  samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft.  

Voor meer informatie omtrent de regels voor aanmelding en toelating verwijzen wij u naar:

https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html 

In geval van een verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het SWV in onafhankelijk extern deskundig advies.  De inhoud van die ondersteuningsniveau (1 t/m 4) kunt u terugvinden via deze link op pagina 13

Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website van de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.  

Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.  Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl    

Contactinformatie  

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres:                  Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur:             Doreen Kersemakers

Telefoon:              085 - 488 12 80

E-mail:                 info-po@swvzl.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen. Op 1 augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd,  in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. Scholen zijn nu verplicht om pesten nog beter aan te pakken. De wet heeft een belangrijke functie, omdat scholen nu verplicht worden om zich in te zetten om pesten te voorkomen en aan te pakken. Natuurlijk is het aannemen van een wet niet zaligmakend: het wordt niet direct veiliger op school of het pesten zal niet direct overal voorkomen worden. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden.

Wat verandert er: De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO,WEC en WVO. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

1.      het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (actief veiligheidsbeleid dat doeltreffend is); Het hebben van een anti-pestprotocol is niet verplicht, wel moet elke school beleid voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van pesten.

2.      het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;

3.      de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.  

Toezicht op monitoring sociale veiligheid door de Inspectie van het Onderwijs Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Onderdeel hiervan is jaarlijkse monitoring door de school van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De Inspectie zal toezien op de naleving van de zorgplicht van de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen (vanaf augustus 2016). Uitgangspunt hierbij is de monitoring door de school zelf. Als de monitoring op tekorten wijst, is het van belang dat de school maatregelen neemt voor verbetering. Als dat onvoldoende het geval is, zal de inspectie het bestuur daarop aanspreken. Het toezicht van de inspectie is aanvullend op de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, dat als taak heeft de beleving van de sociale veiligheid in kaart te brengen en, waar dat nodig mocht zijn, maatregelen neemt die te verbeteren. De herziene wettelijke eisen voor sociale veiligheid zijn van toepassing in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.  

Veiligheidsbeleid en monitoring In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.” Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Toezicht op de monitoring

Het toezicht van de inspectie is aanvullend . Er wordt vooral gekeken of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het er op neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een representatief beeld van de school moet geven. Daarbij is van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Verder geeft de wet aan dat scholen de monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen. Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van verschillende instrumenten die daarvoor in omloop zijn, als deze aan de wettelijke eisen voldoen. Door een gestandaardiseerd  instrument te gebruiken, blijft de belasting voor scholen zoveel mogelijk beperkt. Belangrijk is dat de school de monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om een veiligheidsbeleid te kunnen voeren dat past bij de eigen situatie.

Er is op dit moment een vacature vertrouwenspersoon op school.

Terug naar boven