Basisschool Megelsheim

Mgr Jenneskensstraat 13 5864 CS Meerlo

Schoolfoto van Basisschool Megelsheim

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Megelsheim werken we met een mix van ervaren en jonge leerkrachten. Samen bieden wij het onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij willen we elkaars talenten en expertises benutten. We zijn een fijn team, dat met veel enthousiasme het onderwijs biedt op onze mooie school. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We willen de continuïteit van ons onderwijs zoveel als mogelijk waarmaken. Helaas zijn er wel beperkingen in onze mogelijkheden. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waardoor beschikbaarheid van personeel flink onder druk staat.  

Vervangingen met een duur van maximaal 1 week worden zoveel als mogelijk binnen het team op school opgevangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kortdurende ziekte van een collega, scholing en ouderschapsverlof. Voor vervangingen (langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof) die langer duren dan 1 week wordt de flexpool van Dynamiek ingeschakeld.

Op het moment dat er geen vervanging beschikbaar is bij afwezigheid van de leraar zal op de eerste dag van de afwezigheid een vervangend lesprogramma worden georganiseerd voor de leerlingen. Dat kan door het samenvoegen van een groep of het inzetten van een ambulante medewerker. Bij afwezigheid van twee leraren op een school wordt er één groep opgevangen, de tweede groep blijft thuis. Idealiter blijft er elke dag een andere groep thuis.  Inzet door een ambulant werkende leraar langer dan de eerste dag is niet altijd mogelijk. De directeur beoordeelt of de kwaliteit van onderwijs (op zowel de korte als lange termijn) hierdoor niet in het gedrang komt en maakt hierin een afweging.   

Bij onvoldoende beschikbaarheid vanuit de flexpool voor het opvangen van langdurige afwezigheid van een leerkracht vindt een dialoog plaats binnen het Dynamiek Overleg hoe om te gaan met de schaarste in personeel. 

Ouders/verzorgers zullen zo vroeg als mogelijk geïnformeerd worden als kinderen niet naar school kunnen komen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben in onze school een eigen schoolbieb. Dit is een mooie toevoeging aan ons onderwijsaanbod. We werken hierbij samen met BiblioNu. Zo gebruiken we rondom onze Jeelo thema's ook boeken die hierbij passen. Het stimuleren van lezen is heel belangrijk ook thuis. Daarom bestaat er ook de mogelijkheid om boeken voor thuis te lezen. Samen met BiblioNu en een aantal enthousiaste vrijwilligers werken we continu samen aan boekpromotie en leesplezier.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het jonge kind vinden wij het heel belangrijk dat kinderen spelend leren. In ons aanbod hebben we veel ruimte voor speelwerktijd. Het doelgericht werken koppelen wij aan de thema's van Jeelo. 

Bij de kleuters is er ook extra tijd gereserveerd voor fruit/lunch eten en buiten spelen. 

Met onder andere het digikeuzebord stimuleren we het zelfstandig werken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen

In groep 3 wordt lezen en taal gecombineerd gegeven.

In groep 4 t/m groep 8 gebruiken we de methode Atlantis die technisch en begrijpend lezen combineert.

Jeelo

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Naast de vakinhoud nemen we ook tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Op basis van maatschappelijke thema's worden op projectmatige basis vakken aangeboden. Binnen Jeelo werken we geïntegreerd aan:

 • aardrijkskunde;
 • geschiedenis;
 • natuur/biologie;
 • maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting;
 • geestelijke stromingen;
 • expressieve vakken, waaronder cultuurvorming;
 • wetenschap en techniek;
 • burgerschap en sociale integratie. 

Meer informatie over Jeelo is ook te vinden op: www.jeelo.nl.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving. De middelen voor de extra ondersteuning zijn deels toebedeeld aan het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) en deels aan de individuele scholen. Door de inrichting van een Kwaliteitsteam per school en samenwerking van Kwaliteitsteams tussen de verschillende scholen wordt tegemoetgekomen aan de basisondersteuning (niveau 1 en niveau 2). In overleg met het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) kan er eventueel beroep gedaan worden op externen.

Soms is het noodzakelijk om de met meerdere betrokkenen een kind te bespreken. Bovenschools is er het Ondersteuningsloket voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden. Gedacht kan worden aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO. Alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden zitten samen aan tafel en spreken af wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan. 

Het Ondersteuningsloket staat onder leiding van de Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)   

Passend onderwijs op onze school  

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd. 

Basisondersteuning: 

 • Niveau 1: Een plan onder verantwoording van de leerkracht of team van leerkrachten 
 • Niveau 2: Een plan met ondersteuning van een Kwaliteitsteamlid of specialist of door iemand binnen de (gekoppelde) school 

Lichte ondersteuning:  

 • Niveau 3: Ondersteuning die extern ingezet wordt + HGPD (Handelingsgericht Procesdiagnostiek)
 • Niveau 4: Plaatsing SBO 

Zware ondersteuning: 

 • Niveau 5: Plaatsing SO 

Basisondersteuning betekent bij basisschool Megelsheim dat wij:

 • ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen;
 • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden gekeken wordt naar leerlingen;
 • Planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol)
 • Zorgen voor een veilig schoolklimaat.

Onze school heeft een kwaliteitsteam, dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.  

Ontwikkelingsperspectief 

Heeft jullie kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met jullie een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze. Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. 

Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.    

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3:  

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan jullie kind te bieden. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met jullie, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel.   

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5:

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige. Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten extra in op:

- de juiste inzet van de extra leerkrachtformatie bij de combinatiegroepen en de inzet van onze onderwijsassistenten. 

- goede regels en afspraken met de kinderen voor een fijne werkhouding en het bevorderen van de efficiënte leertijd. 

- het werken aan de executieve functies. In schooljaar 22-23 zijn we hier vanuit Jeelo mee begonnen. In het schooljaar 23-24 starten we met een doorgaande lijn vanuit de methode breinhelden. 

- verder start er een nieuwe kwaliteitsteamlid. Zij is KT-er ondersteuning voor de groepen 5 t/m8 en is tevens onze anti-pest coördinator. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Megelsheim is een brede school. In onze school werken wij samen met kinderopvang van Spring. Enkele keren per jaar is er een breed overleg met enkele teamleden van Spring en enkele teamleden van basisschool Megelsheim. Tijdens deze overleggen staan praktische punten ter bespreking. Tevens bespreken we hoe we de samenwerking kunnen versterken ten behoeve van de ontwikkeling van onze kinderen en het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn. 

 

Terug naar boven