Christelijke Basisschool De Rank

Blommendaal 6 4231 DC Meerkerk

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het weergeven van resultaten van kinderen zegt niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals intelligentie en eventuele leerproblemen zoals dyslexie. Ook kunnen gezinsomstandigheden van invloed zijn. Getallen betreffende percentages van verwijzingen naar voortgezet onderwijs en het gemiddelde van de behaalde cijfers kunnen een vertekend beeld geven van de kwaliteit en zeggen niets over de door de school ‘toegevoegde waarde’ van de leerling. De opbrengsten vragen van ons altijd een nadere analyse. We willen onderzoeken of de resultaten die worden behaald passen bij de betreffende groep leerlingen. Ook gebruiken we de resultaten om te kijken waar we ons onderwijs nog kunnen versterken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we in de groepen 3 t/m 8 met het Cito-leerlingvolgsysteem. De toetsen van dit systeem worden twee keer per jaar (in januari en juni) afgenomen en leveren veel informatie op over de ontwikkeling van onze kinderen in de meest brede zin van het woord. Op de uitslagen van deze toetsen is o.a. te zien hoe onze kinderen scoren in vergelijking met leeftijdgenoten in de rest van Nederland, maar ook of de ontwikkeling van de kinderen naar wens verloopt. U kunt dan denken aan een toets voor het technisch lezen, een toets voor het begrijpend lezen, een toets om de rekenvaardigheid te meten, een toets voor taalvaardigheid, enz. Verder volgen we de leerlingen in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

De ontwikkeling van de kinderen in de groepen 1 en 2 wordt gevolgd met behulp van het observatiesysteem leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. Dit sluit beter aan bij de ontwikkeling van 4 tot 7 jarige kinderen. 

Onder andere aan de hand van de uitslagen op de diverse toetsen wordt besloten of kinderen extra zorg nodig hebben of juist in aanmerking komen voor extra stof / verdiepingsstof omdat ze het te gemakkelijk doen. De behaalde resultaten van de kinderen worden bij de groepsbesprekingen dan ook uitgebreid besproken. Dat gebeurt onder leiding van de internbegeleider.

Deze resultaten worden ook besproken met de ouders. Hiervoor houden we contactavonden. Verder wordt er, indien noodzakelijk, op een ander tijdstip met de ouders contact opgenomen om over de behaalde resultaten van gedachten te wisselen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op de resultaten van de kinderen in de afgelopen schooljaren en de observaties van de leerkrachten. De leerkrachten van groep 7 en 8 en de IB'er bepalen met elkaar het schooladvies. 

In februari houden wij adviesgesprekken met de ouders en de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Rank is een Kanjerschool. Alle vaste groepsleerkrachten van CBS De Rank zijn gecertificeerde kanjertrainers. De Kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen. Ze blijken meestal heel goed in staat om conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier op te lossen. Met Kanjertraining leren kinderen elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. We werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.

De Kanjertraining is gebaseerd op de volgende regels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Binnen de school is een Kanjercoördinator opgeleid. Deze kanjercoördinator zorgt ervoor dat de Kanjertraining geborgd wordt, houdt de nieuwste ontwikkelingen in de gaten en begeleidt leerkrachten bij het geven van de kanjertraining. De kanjercoördinator is ook opgeleid als anti-pestcoördinator. De Anti-pestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale veiligheid (Wet Veiligheid op school).

We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met Kanvas. Twee keer per jaar worden de vragenlijsten door leerkrachten en vanaf groep 5 door leerlingen ingevuld. De resultaten hiervan worden door de leerkracht geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan worden er kindgesprekken en oudergesprekken gehouden om te kijken welke ondersteuning er gegeven kan worden. De IB-er en kanjercoördinator kunnen de leerkracht hierbij begeleiden

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen
 • veiligheid
 • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven