Christelijke Basisschool De Rank

Blommendaal 6 4231 DC Meerkerk

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS De Rank bestaat uit groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. De groepsleerkrachten verzorgen de lessen aan de 12 groepen. De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in de groep en werken soms met kinderen buiten de groep. 

De leerkrachten en onderwijsassistenten werken in clusters.  We kennen op onze school drie clusters: onderbouw: groep 1 t/m 3, middenbouw: groep 4 t/m 6 en bovenbouw: groep 7 en 8. Een cluster is samen verantwoordelijk voor het onderwijs in de groepen. 

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een vakgebied. We hebben op onze school een taal/leesspecialist, een rekenspecialist en een gedragsspecialist. Zij zijn per week een dag ambulant en ondersteunen leerkrachten en leerlingen op hun vakgebied.

Verder maken er twee IB-ers en een administratief medewerker deel uit van het team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dikwijls is het moeilijk vervangers te vinden wanneer een leerkracht door ziekte of om een andere reden moet verzuimen. De school probeert mogelijke uitval van lessen als gevolg hiervan tot een minimum te beperken.   Wij hebben daarvoor o.a. de volgende maatregelen genomen:        

 • Veel leerkrachten werken parttime. In geval van verzuim wordt als eerste de duo-collega gevraagd om in te vallen.       
 • Binnen de vereniging TriVia zijn een aantal leerkrachten benoemd die gebeld kunnen worden voor vervanging.
 • Soms zal een groep worden opgedeeld over andere groepen.
 • In het uiterste geval kunnen wij de groep niet opvangen en zal de groep thuisonderwijs krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van het werken in jaarklassen. Dit houdt in dat de kinderen meestal bij hun leeftijdsgenoten zitten. Soms worden verschillende jaarklassen gecombineerd, dit heeft met het aantal leerlingen in een jaargroep te maken. Wanneer het voor uw kind wenselijk is, zal het een jaar overdoen. Het kan ook voorkomen dat een leerling versnelt. In beide gevallen komt het kind terecht in een andere leeftijdsgroep. Bij het plaatsen van leerlingen in de groepen wordt rekening gehouden met de persoonlijke belangen en de eigenschappen van het kind. We streven naar een evenwichtige groepsgrootte.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Verschillen in ontwikkeling

Op de Rank werken we met moderne methodes die rekening houden met verschillen tussen kinderen. We werken met Snappet waardoor kinderen adaptief kunnen werken. Differentiatie is een vanzelfsprekendheid in de groep, zowel bij instructie als aanbod.

Er is een Dolfijngroep voor meer –en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast is er voor hoogbegaafde leerlingen vanuit de vereniging TriVia de Delfinogroep. De onderwijsassistenten en de vakspecialisten geven extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

Voor de meer praktisch ingestelde leerlingen is er de Beverklas. Hier kunnen kinderen vanaf groep 5 een dagdeel per week leren in de praktijk.

Gedragsproblematiek

De Rank is een Kanjerschool! Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bieden we SOVA-training en faalangsttraining.

Fysieke beperking

Op de Rank denken we in kansen. De benedenverdieping is rolstoeltoegankelijk. Kinderen met een gezichtsbeperking of gehoorbeperking zijn welkom. Wekelijks is er een fysiotherapeut op school aanwezig.

Dyslexie/Dyscalculie

Kinderen met dyslexie krijgen op De Rank extra ondersteuning. Zij werken bij de meeste vakken op een chromebook, waarbij ze gebruik kunnen maken van een voorleesfunctie. Hiervoor maken ze o.a. gebruik van het programma Read&Write. Ook maken we gebruik van de programma's Bouw en Letterster.  Wekelijks is er een dyslexiecoach op school. Kinderen met ernstige rekenproblemen kunnen m.b.v. Snappet op hun eigen niveau werken en krijgen ondersteuning door de rekenspecialist.

Schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen op onze school. We willen zorgen voor een veilig klimaat. Daarvoor gebruiken we de Kanjertraining en besteden we aandacht aan omgangsregels. 

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn altijd welkom op de Rank. Zij kennen hun kind het beste, daarom zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor ons.

Ambitie

De Rank wil een school zijn waar kinderen kunnen groeien en zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die zich bewust zijn van hun talenten. We willen ons ontwikkelen tot een school waarin de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen en leerkrachten tot hun recht komen. Hierbij bieden wij de ondersteuning die hiervoor noodzakelijk is. Hierbij kijken we steeds naar onze mogelijkheden in de groep, met de leerkracht en wat het beste is voor het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend jaar wordt de gedragsspecialist opgeleid. We hopen dat we daarmee onze ondersteuning voor kinderen met gedragsmoeilijkheden kunnen verbeteren. 

Bij het opstellen van het nieuwe schoolplan voor 2023-2027 zullen we als team bespreken welke ambitie we hebben om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden en wat we nodig hebben om dit waar te kunnen maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders vullen voordat het kind op school komt een vragenlijst in over de ontwikkeling van hun kind. Wanneer er n.a.v. deze vragenlijst vragen zijn, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Ook vindt er een warme overdracht plaats met de voorschoolse opvang, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Op deze manier hebben leerkrachten een beeld van de ontwikkeling van het kind op het moment van binnenkomst. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van observaties en enkele toetsmomenten. Wanneer deze observaties en toetsen hiertoe aanleiding geven, zal de leerkracht in eerste instantie in de groep extra ondersteuning bieden. Ook zal hij het aanbod afstemmen op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van het kind. 

Terug naar boven