De Boogerd

Homoetsestraat 38 B 4021 HH Maurik

 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel bereikt door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en rekenen spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid (houding en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen. Eind groep 7 maken de leerlingen de AMN Aansluiting. Hiermee creëren wij een completer beeld om eind groep 7 een voorlopig schooladvies te kunnen geven. Met dit advies kunt u samen met uw kind gerichter naar een middelbare school kijken.

Schooljaar 2023-2024 nemen we geen Eindtoets meer in groep 8 af, maar de Doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen, waarna ouders en leerlingen uiterlijk 24 maart het definitieve advies ontvangen. Met dit advies kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij de middelbare school. Na aanmelding vindt er vanuit ons een overdracht plaats en bepaalt de middelbare school de uiteindelijke plaatsing.

Ieder jaar worden de resultaten geanalyseerd en kijken we ook naar onze toekomstige groepen. Door deze werkwijze kunnen we ons aanbod ieder jaar aanscherpen. Met deze aanscherping zien wij groei in onze resultaten ontstaan. Op het fundamentele niveau scoren we momenteel iets hoger dan vergelijkbare scholen. Met het streefniveau zitten we nog onder de signaleringswaarde, maar boven de correctiewaarde. Dit is een aangepaste waarde vanwege de invloed van corona op het onderwijsaanbod van deze leerlingen. Ook voor schooljaar 2023-2024 wordt hier nog meegerekend. Wij zien in de cijfers dat onze inzet effect heeft en het behouden en verder verhogen van de resultaten, blijft voor de komende jaren een belangrijk ontwikkelpunt. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is voor ons belangrijk om de ontwikkelingen van de leerlingen in de gaten te houden. Dit doen we door het inzetten van verschillende instrumenten: 

 • observaties van de leerkracht
 • gesprekken met de leerling
 • in groep 1-2 worden de Leerlijnen Jonge Kind van ParnasSys ingezet om de ontwikkeling van een kind op spel, taal, rekenen, motorisch en sociaal gebied te volgen
 • in groep 3 t/m 8 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd middels ZIEN! 
 • in groep 3 t/m 8 worden methodegebonden toetsen ingezet
 • in groep 3 t/m 8 wordt twee keer per jaar de Cito toetsen ingezet om een breder beeld te krijgen dan de methodegebonden toetsen
 • ter voorbereiding op de overstap naar de middelbare school, wordt er in groep 7 de AMN aansluiting afgenomen en in groep 8 de NIO/Seo

Deze gegevens worden 3 keer per jaar besproken in een groeps- en leerlingbespreking samen met de intern begeleider. Daarnaast is er ook 2 keer per jaar een opbrengstenvergadering met het gehele team om de opbrengsten van de school te analyseren en te bespreken waar de focus naar toe gaat. 

In de communicatie met ouders vindt er 3 keer per jaar een oudergesprek plaats waarbij de resultaten van hun kind worden besproken. Voorafgaand aan dit gesprek gaat er een rapport mee naar huis waarbij ouders zicht krijgen op de ontwikkeling van hun kind op school. Mochten er vanuit school echter eerder zorgen zijn, dan wachten wij niet tot de volgende gespreksronde. U wordt door ons dan uitgenodigd voor een gesprek om te kijken hoe we uw zoon of dochter verder kunnen helpen. Indien er bij u zelf zorgen zijn, dan hopen wij dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons laat weten, zodat we kunnen kijken wat uw zoon of dochter nodig heeft. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit onze school waaieren de leerlingen van groep 8 uit naar alle kanten en naar alle soorten van vervolgonderwijs. Ze gaan met de fiets of met de bus op weg naar bijvoorbeeld Culemborg, Tiel, Wijk bij Duurstede of Kesteren. Er vindt ook altijd een (warme) overdracht plaats en als uw kind eenmaal op het voorgezet onderwijs is gestart ontvangen wij nog regelmatig een update. 

In het proces tot het komen tot een voorlopig en definitief schooladvies, gebruiken wij gesprekken met de leerling, observaties, gegevens van Cito, methodegebondentoetsen, NIO/Seo afname, AMN aansluiting en AMN Doorstroomtoets. Eind groep 7 geven wij voor het eerst een preadvies en daarmee een voorlopige richting om naar middelbare scholen te gaan kijken. In groep 8 ontvangen ouders en leerlingen in november het voorlopig advies en in januari kan deze nog bijgesteld worden. Begin februari vindt de doorstroomtoets plaats en in maart is de uitslag van deze toets binnen en wordt het definitieve advies gegeven. Daarbij vindt ook de aanmelding bij de middelbare school van keuze plaats. Een spannende stap voor ouders en leerlingen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig voelen, daarom stelt de leerkracht het welbevinden van de kinderen boven het lesprogramma. In het geval van calamiteiten, kan de leerkracht ad hoc besluiten om zijn lesprogramma op te schorten en aandacht te schenken aan het probleem.

Op De Boogerd werken wij met de methode Positive Behavior Support, ook wel PBS genoemd. Dit is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en vanuit gedeelde waarden (respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid) een veilig en positief schoolklimaat te creëren, zodat alle kinderen optimaal kunnen profiteren van ons geboden onderwijs. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van ongewenst gedrag. De school stelt concrete gedragsverwachtingen op voor alle ruimtes in en rond de school. Het gewenste gedrag wordt aangeleerd door middel van gedragslessen en vervolgens gewaardeerd middels complimenten en een eigen beloningssysteem.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven