De Boogerd

Homoetsestraat 38 B 4021 HH Maurik

 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd
 • Schoolfoto van De Boogerd

In het kort

Toelichting van de school

Als u bij ons binnenkomt, dan ervaart u een gezellige, vrolijke en huiselijke sfeer. Het is een sfeer waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot betrokken, zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen. Wij vinden het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Dit doen wij graag samen met het kind en u als ouder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • De basis voor groei en bloei
 • Samen
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijk
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine en groeiende school, maar het voelt daardoor veilig en huiselijk voor kinderen. We kennen elkaar! 

De Boogerd is onderdeel van Brede School Maurik en we hebben in het gebouw 7 lokalen tot onze beschikking en hierin zijn 7 groepen gevestigd. Het aantal leerlingen varieert per groep van 12 tot 21 leerlingen. Hierdoor is er veel aandacht en ruimte voor elkaar. 

Er wordt lesgegeven door een enthousiast en betrokken team van leerkrachten die daarbij ondersteunt worden door de vakleerkracht bewegingsonderwijs, intern-begeleider, onderwijsassistenten en directie. 

Een ander belangrijk onderdeel is onze leerlingenraad. Op De Boogerd vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Een leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan zaken die de school aangaan.

In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van groep 5 t/m 8. Deze vertegenwoordigers komen 1 keer per 6 weken bijeen en vergaderen onder leiding van een medewerker. Tijdens deze vergadering hebben de leerlingen een eigen rol, zo is er een voorzitter en notulist aangewezen. De klassenvertegenwoordigers koppelen de beslissingen die volgen uit de vergaderingen terug naar hun klas en naar de groepen van de onderbouw.

De leerlingen zijn erg betrokken en enthousiast bezig. Ze denken heel serieus na, spreken elkaar aan of wijzen elkaar op eventuele foutjes of verbeterpunten. Ook voor het team is de betrokkenheid van de leerlingenraad een goede aanvulling op onze school, want het zorgt voor vernieuwing en grotere betrokkenheid van alle leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Boogerd kiezen we bewust voor een rooster waarbij leerlingen de woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn en niet voor een vijf-gelijke-dagen model. De reden hiervan is dat je niet alles leert op school, ook de omgeving in en rond je huis is hierbij belangrijk. Momenten als met vriendjes voetballen op straat, erop uit met je ouders of het vieren van een kinderfeestje, zijn belangrijk in het leven van een kind.

Leerlingen hebben in acht jaar basisschool recht op minimaal 7520 uur onderwijs. Alle leerlingen van De Boogerd gaan 942 uur per jaar naar school en hebben in alle leerjaren dezelfde schooltijden. Met het continurooster maken leerlingen voldoende lesuren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig voelen, daarom stellen wij het welbevinden van de kinderen boven het lesprogramma. In het geval van calamiteiten, kan de leerkracht ad hoc besluiten om zijn lesprogramma op te schorten en aandacht te schenken aan het probleem. Hierbij willen we leerlingen inzicht in situaties en handelen meegeven, zodat ze een betere grip op de wereld krijgen. 

Gezonde School
Als onderdeel van het vignet Gezonde school hebben wij in 2023 het themacertificaat op welbevinden behaald. Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
In de basisschoolperiode is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Daarom nodigt de JGZ uw kind uit voor een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken zijn:

 • Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 4/5 jaar: de GGD-logopedist let tijdens het gesprek met uw kind op de stem, de uitspraak, de taalontwikkeling, het mondgedrag en het gehoor. Uw kind benoemt plaatjes,zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed. 
 • Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar: de verpleegkundige of schoolarts meet en weegt je kind en bij alle 5/6-jarigen controleren ze of je kind goed hoort en ziet. Bij 10/11-jarigen gebeurt dit alleen als er twijfels zijn. Ook voeren ze een gesprek met je kind over hoe het gaat.
 • Vaccinaties voor kinderen van 9 en 10 jaar: tijdens de basisschoolperiode ontvangt je kind uitnodigingen voor groepsvaccinaties. 

Heeft u vragen of zoekt u informatie over de opvoeding, groei of ontwikkeling van uw kind? Download de gratis GroeiGids app (via de App-store of via GooglePlay), kijk op www.groeigids.nl of op jgz.ggdgelderlandzuid.nl. Telefonisch is de GGD bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Let op: als basisschool staan wij los van de GGD. Wij bieden de GGD enkel een locatie en de mogelijkheid om deze onderzoeken uit te voeren. Indien wij bij zorgen genoodzaakt zijn om contact met de GGD op te nemen, dan zullen wij u hiervan altijd op de hoogte brengen. 


Terug naar boven