OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28 9034 GL Marsum

  • Om jezelf te kunnen zijn en om te kunnen leren heb je anderen nodig. Jouw identiteit en jouw kennis ontstaat in de relatie met de anderen.
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Uw kind maakt twee keer per schooljaar, in januari en juni, de toetsen uit het Cito Volgsysteem. De toetsen van CITO, taal en rekenen zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter in beeld te brengen. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Door te volgen kunnen we de opbrengsten van ons onderwijs analyseren en aanpassen daar waar nodig voor een groep, voor een groepje kinderen of voor één kind.

We werken met een zorgcyclus van tien weken. Iedere tien weken wordt de ontwikkeling van kinderen in beeld gebracht door de leerkracht en de intern begeleider. Het in beeld brengen van de kinderen doen we door te kijken naar welbevinden, werkhouding, leerresultaten en basisvaardigheden.Daarnaast kijken we naar stimulerende en belemmerende factoren.

Concreet betekent het dat we na analyse van de leeropbrengsten kinderen indelen in groepen naar instructie en leerbehoefte. De volgende groepen worden vormgegeven binnen onze school:

Basisgroep

Kinderen die de basisinstructie en begeleiding nodig hebben van de leerkracht om de leerstof eigen te maken.

Intensieve groep

Kinderen die naast de basisinstructie meer instructie en begeleiding nodig hebben van de leerkracht om de leerstof eigen te maken.

Meer groep

Kinderen die de basisinstructie en begeleiding mogen volgen en daarnaast een uitdagender aanbod ontvangen.

Eigen leerlijn 

Kinderen die niet voldoende hebben aan deze ondersteuning en nog meer ondersteuning nodig hebben volgen na uitvoerig overleg en onderzoek een eventuele eigen leerlijn. Dit betekent dat er voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief in samenwerking met ouders wordt opgesteld. Een zogenaamd OPP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt opgesteld aan de hand van de Plaatsingswijzer. Dit geeft een betrouwbaar beeld over de resulaten van de afgelopen drie schooljaren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven