De Rietlanden

Buurterstraat 3 1156 AP Marken

  • De eerste oogst is binnen!
  • Werkstuk van een leerling tijdens het schoolbrede thema 'klimaat hoezo?'

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schoolkeuzeadvies in groep 8 
Eind groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie op het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt dit door de leerkrachten besproken. De volgende zaken zijn van belang voor de vaststelling van een juist advies:

1. Schoolresultaten van het kind
2. Sociale- en emotionele ontwikkeling
3. Werkhouding en motivatie 
4. Creatieve- en expressieve vaardigheden 
5. Mondelinge- en schriftelijke vaardigheden 
6. Persoonlijke interesses
7. Zorg en netheid voor het werk
8. Omgeving  houding en gedrag t.o.v. de medescholier en de leerkracht

De leerkracht zal op de informatieavond in september aangeven wat de procedure is. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Waterland maken jaarlijks afspraken over de overstap van groep 8 naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft de leerling een schooladvies mee. Daarnaast worden de scores van een onafhankelijke eindtoets en de gegevens vanuit het CITO leerlingvolgsysteem betrokken bij het advies.  

Eind november/begin december geeft de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies hierin worden de resultaten van het NIO-Drempelonderzoek meegenomen. Dit onderzoek wordt vanaf 2019-2020 bij alle leerlingen van groep 8 gedaan. Tijdens een informatie avond, in september, wordt de procedure van schoolkeuze besproken en de gevolgen van de overstap naar het V.O. Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van het Voortgezet Onderwijs zijn in januari en februari. In de lokale pers en op school worden die bekendgemaakt. In februari bespreekt u met de leerkracht de definitieve schoolkeuze. De resultaten van het onderzoek in november zullen u daarbij bekend worden gemaakt. Direct daarna kunt u uw kind aanmelden bij de gewenste school voor Voortgezet Onderwijs.  De toets resultaten vormen samen met het schooladvies de basis voor toelating voor het voortgezet onderwijs. 

Er is een verplichting om deel te nemen aan de  eindtoets voor alle basisschoolleerlingen. Wij nemen deel aan de eindtoets ROUTE 8 naar grote tevredenheid van de leerlingen, ouders en de school.  Ouders schrijven hun kind zelf in op een school naar keuze. Het bezoeken van informatiedagen kan hierbij helpend zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken de digitale Citotoetsen om de tussenresultaten van het leerrendement van de voorgaande periode te analyseren. Deze analyse wordt vertaald naar concrete acties die beschreven staan in de groepsplannen, die naar aanleiding van deze resultaten worden geëvalueerd. De geëvalueerde analyse worden per groep ingehangen in ParnasSys. De intern begeleider maakt aan de hand van deze analyses een schoolanalyse. Hiermee voldoen wij aan de eisen die de inspectie voor onderwijs aan ons stelt.

Daarnaast gebruiken wij de resultaten om vooruit te blikken en af te stemmen op het onderwijsaanbod en begeleiding voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolkeuzeadvies in groep 8

 Eind groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie op het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt dit door de leerkrachten besproken.

De volgende zaken zijn van belang voor de vaststelling van een juist advies:
1. Schoolresultaten van het kind
2. Sociale- en emotionele ontwikkeling
3. Werkhouding en motivatie 
4. Creatieve- en expressieve vaardigheden 
5. Mondelinge- en schriftelijke vaardigheden 
6. Persoonlijke interesses
7. Zorg en netheid voor het werk
8. Omgeving  houding en gedrag t.o.v. de medescholier en de leerkracht.

De leerkracht zal op de informatieavond in september aangeven wat de procedure is. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Waterland maken jaarlijks afspraken over de overstap van groep 8 naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft de leerling een schooladvies mee.
Daarnaast worden de scores van een onafhankelijke eindtoets en de gegevens vanuit het CITO leerlingvolgsysteem betrokken bij het advies.  Eind november/begin december geeft de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies hierin worden de resultaten van het NIO-Drempelonderzoek meegenomen. Dit onderzoek wordt vanaf 2019-2020 bij alle leerlingen van groep 8 gedaan.
Tijdens een informatie avond, in september, wordt de procedure van schoolkeuze besproken en de gevolgen van de overstap naar het V.O. Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van het Voortgezet Onderwijs zijn in januari en februari. In de lokale pers en op school worden die bekendgemaakt. In februari bespreekt u met de leerkracht de definitieve schoolkeuze. De resultaten van het onderzoek in november zullen u daarbij bekend worden gemaakt. Direct daarna kunt u uw kind aanmelden bij de gewenste school voor Voortgezet Onderwijs.  De toets resultaten vormen samen met het schooladvies de basis voor toelating voor het voortgezet onderwijs. Er is een verplichting om deel te nemen aan de  eindtoets voor alle basisschoolleerlingen. Wij nemen deel aan de eindtoets ROUTE 8 naar grote tevredenheid van de leerlingen, ouders en de school. Ouders schrijven hun kind zelf in op een school naar keuze. Het bezoeken van informatiedagen kan hierbij helpend zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

“Samenleven” is de kern van onze samenleving. We vinden dat kinderen dit als een basisvaardigheid moeten leren, maar ook kennis van de samenleving moeten hebben. We vinden het een taak van de school onze kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van onze samenleving. Ze moeten goed met elkaar kunnen omgaan en deelnemen aan de pluriforme en multiculturele samenleving. We besteden aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • uniciteit en respect
  • openheid en veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven