De Rietlanden

Buurterstraat 3 1156 AP Marken

  • De eerste oogst is binnen!
  • Werkstuk van een leerling tijdens het schoolbrede thema 'klimaat hoezo?'

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Momenteel is er landelijk een tekort aan leerkrachten. Dit is ook merkbaar bij de flex- en de vervangingspool. Er zijn hierdoor weinig extra leerkrachten beschikbaar. Gelukkig kunnen wij regelmatig een beroep doen op Aaltje Maas. Zij heeft jaren op De Rietlanden gewerkt en is met vervroegd pensioen gegaan. Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat er geen leerkrachten beschikbaar zijn vanuit de flex- en vervangingspool en dat Aaltje ook niet in de mogelijkheid is om in te vallen. Als het niet mogelijk is om een groep incidenteel op te vangen worden ouders op de hoogte gesteld en zijn wij helaas genoodzaakt om een groep naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling 2022-2023

Groep 1-2                                    Corine de Waart en Greetje Tol
Groep 3-4                                    Vera Loos en Baukje Wolthuizen
Groep 5-6                                    Lysanne Linzel en Baukje Wolthuizen
Groep 7-8                                    Ellen van Driel en Denise Koning 

Onderwijsassistent:                      Joyce Barendregt
Intern begeleider:                        Janny Zondervan
Vakleerkrachten gym:                   Petra Simons

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Rietlanden heeft een Christelijke grondslag, voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode: Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Voor de Nederlandse taal starten de leerlingen in groep 1-2 met de methode Schatkist. Deze methode wordt aangevuld met thema’s vanuit de Kleuteruniversiteit. Vanaf groep 3 leren de leerlingen lezen via de nieuwste methode van Veilig leren lezen (start 2019) en wordt dit vanaf groep 4 vervolgd met de methode Estafette voor het technische lezen tot en met groep 6. Voor begrijpend lezen wordt Nieuwsbegrip gebruikt vanaf groep 4. Het taal- en spellingsonderwijs is vanaf groep 4 vanuit de methode Taal- en spelling op Maat. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen Engels. Dit wordt gegeven aan de hand van de methode Take it easy. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel èn effectief. 

Voor het domein Rekenen en wiskunde, wordt er bij de kleuters ook gebruik gemaakt van de methode Schatkist en de Kleuteruniversiteit. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode Getal en ruimte (junior). Voor geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en burgerschap werken we vanaf groep 3-4 met de methode Faqta. Deze methode werkt thematisch. Twee keer per jaar zal er een schoolbreed thema vanuit Faqta aan de orde komen. De school beschikt over een documentatiecentrum waar de leerlingen per thema informatie kunnen opzoeken. 

De Rietlanden is een Natuurschool, daarom starten wij vanaf schooljaar 2022-2023 met een eigen unieke leerlijn voor het vak Natuur. die kerndoel dekkend is.  Alle groepen krijgen 1x per week natuurles. Deze natuurlessen vinden deels buiten plaats in de unieke natuur van Marken, hiervoor werken wij samen met verschillende bedrijven, organisaties en vrijwilligers op Marken. De leerlijn is ontwikkeld door het team, dit is uniek in het basisonderwijs. 

Voor o.a. de bevordering van sociaal redzaamheid, schoolveiligheid en het welbevinden van de leerlingen werken wij met de methode Kanjertraining. Wij zijn een gecertificeerde Kanjertraining school. Via de bijpassende Kanvas lijsten volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De schoolveiligheid monitoren wij ook met de tevredenheidslijsten die jaarlijks door de leerlingen, ouders en medewerkers wordt ingevuld. In het schooljaar 2020-2021 zijn alle medewerkers weer (bij)geschoold.

Wij vinden het belangrijk om gezond gedrag te stimuleren in de school. Wij melden ons jaarlijks aan voor het Schoolfruit een project waarbij we, als we ingeloot worden,20 weken lang verschillende groente- en fruitsoorten in de klas krijgen met bijbehorende lessen. Daarnaast hebben we twee fruitdagen in de school. Op woensdag en vrijdag nemen de leerlingen fruit me als pauze hap. De leerlingen in groep 6 hebben op school een eigen moestuin waar zij vanaf april wekelijks in werken. Als deze leerlingen in groep 7 zitten kunnen ze aan het begin van het schooljaar oogsten en genieten van hun eigen groente en fruit. Dit gebeurt onder leiding van een moestuincoach.

Ook beweging heeft een belangrijke plek in de school. We hebben voor twee dagdelen een vakleerkracht bewegingsonderwijs die de lessen verzorgt voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8. Er zijn diverse sportclinics die over het gehele jaar verspreid gegeven worden aan de leerlingen. 

Er zijn momenteel Chromebooks en tablets (IPADS) in de school waar de leerlingen dagelijks mee werken. Voor de groepen 1 t/m 3 werken we met tablets. De groepen 4 t/m 8 werken op chromebooks, elke leerling heeft een eigen chromebook tot zijn beschikking. 

Er zijn ook diverse activiteiten die vallen onder de onderwijstijd of die plaatsvinden in de vakantie of weekenden waar de school een belangrijke rol bij speelt. Hierbij kunt u denken aan: koningsdag, dodenherdenking, schooldiensten in de kerk etc. 

Schoolreis
De groepen 1 t/m 6 hebben jaarlijks een schoolreisje. De schoolreisjes hebben niet altijd een educatief karakter. Wij zijn een dag gezellig uit met elkaar. De leerlingen zijn op de dag van het schoolreisje pas aan het eind van de middag terug. De leerlingen beginnen de dag altijd eerst in de klas en lopen dan samen met de leerkracht naar het parkeerterrein om te vertrekken met de touringcar. Als de leerlingen terugkomen van de schoolreis worden de leerlingen op het parkeerterrein opgehaald om naar huis toe te gaan. Het schoolreisje vindt meestal in mei/juni plaats (afhankelijk van beschikbaarheid). De organisatie ligt bij de groepsleerkrachten in samenwerking met de OC. De kosten voor het schoolreisje variëren. De ouderbijdrage wordt geïnd door de OC. Hierbij moet worden vermeld dat het om een vrijwillige bijdrage gaat die wij u van harte aanbevelen!

Schoolkamp
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan drie dagen (2 nachten) op kamp met hun klas. De kinderen gaan op kamp onder begeleiding van leerkrachten en andere begeleiders betrokken bij ons onderwijs. De kampdagen staan in het teken van sport/ spel en excursies. Het schoolkamp zal eind april gehouden worden. De kosten van het schoolkamp liggen rond de 110 euro.

Koningsdag
Koning Willem Alexander heeft “De Koningsspelen” geïntroduceerd; een sportieve dag voorafgaand  aan zijn verjaardag op 27 april. Op 21 april 2023 zijn de landelijke Koningsspelen. Op deze dag zullen wij ook de Koningsspelen organiseren bij SV Marken. De dag start en eindigt met de Koningsspelen altijd op school. Op Koningsdag is het traditie dat de kinderen van Marken zich verzamelen op school. Onder leiding van het muziekorkest 'Juliana' lopen de leerlingen een optocht door Marken, deze optocht eindigt weer op school waar de leerlingen wat lekkers krijgen. 

4 mei
Als school hebben wij drie monumenten geadopteerd op Marken. Op 4 mei leggen leerlingen van groep 7/8 bloemen kransen bij deze twee monumenten namens de school. Voorafgaand aan de dodenherdenking maken de leerlingen van groep 7/8 het monument schoon. Tevens wordt in groep 7/8 een lessenserie gevolgd over de tweede wereldoorlog. 

Schooldienst
Eén keer per jaar houden we met de Protestantse kerk een schooldienst. Elke schooldienst heeft een thema. Daarbij worden aansluitende Bijbelverhalen verteld, liederen aangeleerd, toneelstukjes of dansjes ingestudeerd, platen/ tekeningen gemaakt, enz. Uw kind is natuurlijk niet verplicht deze kerkdienst bij te wonen, maar de viering wordt wel voorafgaand in de klas voorbereid. De datum van de schooldienst wordt gepubliceerd op de jaarkalender van Social Schools.

Goede doelen acties
Eén keer per jaar wordt in samenspraak met de leerlingenraad een actie opgezet om een goed doel te ondersteunen.

Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt elk jaar op school. Er worden portret- en klassenfoto's gemaakt. U bent niet verplicht de gemaakte foto's af te nemen. De fotograaf komt op dinsdag 30 augustus. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor de kinderen die extra zorg nodig hebben bestaat de zorgstructuur op De Rietlanden. De zorgstructuur op De Rietlanden is opgebouwd uit 5 niveaus van zorg:

Niveau1: Zorg op groepsniveau, klassenorganisatie  
Op dit niveau speelt de leerkracht een centrale rol. Hij/zij speelt in op grote en kleine problemen die uit het dagelijks onderwijs voortvloeien. De leerkracht neemt vooral ook maatregelen waarmee problemen van leerlingen worden voorkomen(preventie). 

Niveau 2: Extra zorg inde groep, groepsplannen 
Op De Rietlanden wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakgebieden rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Werken met een groepsplan betekent dat er activiteiten voor de hele groep, voor subgroepen en indien nodig voorindividuele leerlingen zijn opgenomen. Uitgangspunt bij het opstellen van groepsplannen zijn de onderwijsbehoeften van leerlingen op pedagogisch en didactisch gebied.  Indien een leerling op een bepaald vakgebied uitvalt, maar d.m.v. bijvoorbeeld verlengde instructie of aangepaste werkvormende lesstof van de groep kan volgen, wordt de extra zorg voor deze leerling opgenomen in het groepsplan.

Niveau 3: Speciale zorg, ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften wordt een OPP opgesteld, waarvan het Individueel Handelingsplan of een verwijzing naar het groepsplandeel uitmaakt. Het gaat hierbij om leerlingen die eind groep 8 maximaal het eindniveau van groep 6 halen (op één of meerdere vakgebieden) 

Eén van de speerpunten uit het schoolplan 2019-2023 is gericht op het onderwijsaanbod en begeleiding van het meer- en hoogbegaafde kind. Op De Rietlanden werken wij met de pittige plustorens en Faqta talent, dit wordt als pluswerk in de klas aangeboden. Als signaleringsdocument gebruiken wij DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Indien bovenstaande niet voldoende blijkt voor uw kind, wordt een toelating aangevraagd voor de bovenschoolse plusklas VOSTOK. 

Niveau 4:Ondersteuningsteam, ondersteuning door externen 
De intern begeleider brengt het kind in, voor overleg in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat op onze school uit: De directeur, de intern begeleider, de groepsleerkracht, de adviseur passendonderwijs (APO) en op aanvraag de ondersteuningsadviseur (OSA), de schoolarts of schoolverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker. De ondersteuningsadviseur is op dit moment Anke van Erp (SBDZW.) Als een kind in het ondersteuningsteam besproken wordt dan vragen wij van tevoren toestemming van de ouders/verzorgers. Ouders worden ook gevraagd om erbij aanwezig te zijn. Optioneel kan ook de leerling zelf uitgenodigd worden bij de bespreking aanwezig te zijn. Naar aanleiding van de adviezen die gegeven worden in het ondersteuningsteam wordt het groepsplan aangepast of wordt een individueelhandelingsplan opgesteld. Indien nodig wordt nader extern onderzoek en extra ondersteuning aangevraagd. Ook tijdens dit traject zullen ouders als partners betrokken worden. 

Niveau 5: Ander Passend Onderwijs 
Het kan zijn dat de conclusie van het Ondersteuningsteam luidt dat de grenzen van de ondersteuning van De Rietlanden zijn bereikt. Voor deze leerling zijn wij dan niet in staat om passend onderwijs aan te bieden. Nabespreking in het ondersteuningsteam wordt er samen met de ouder, de intern begeleider en de APO een onderwijskundig rapport ingevuld en een aanvraag voor verwijzing gedaan bij BOOT. Als blijkt dat de school inderdaad alles gedaan heeft wat binnen haar profiel ligt, wordt door BOOT, school en ouders gezocht naar een passende school voor speciaal (Basis)onderwijs. Voor een uitgebreide beschrijving van de leerlingenzorg verwijs ik u naar ons ondersteuningsplan 2019-2023. Dit plan kunt u terugvinden op de website.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen verder door ontwikkelen, door in de klas passende lesstof aan te bieden ipv een interne plusklas. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven