RK Basisschool St Antonius

Pastoor Roesweg 6 5398 HR Maren-Kessel

Schoolfoto van RK Basisschool St Antonius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar stellen alle leerkrachten, aan de hand van de observaties en toetsresultaten, de groepsresultaten vast. Deze worden besproken met de Intern Begeleider tijdens de groeps- en/of leerlingbesprekingen. In deze besprekingen komt onder andere het volgende aan bod:

  • het prestatieverloop in relatie tot het pedagogisch/didactisch handelen
  • het prestatieverloop in relatie tot gebruikte methoden
  • het prestatieverloop in relatie tot de mogelijkheden van het individuele kind
  • een andere aanpak

De uitkomsten van de analyses worden schriftelijk vastgelegd en besproken met de directeur en waar relevant met de ouders en het team. Afspraken worden omgezet naar ‘nieuwe’ doelen, die in het groepsplan worden opgenomen.

Onderverdeling van de toetsen die wij gebruiken:

Methodegebonden toetsen
Er is een groot aantal voortgangstoetsen. Deze hebben betrekking op de kennisverwerving van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, Engels, topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en verkeer. De resultaten worden bijgehouden en besproken met de kinderen en met de collega-leerkrachten

Toetsen die behoren bij het CITO Leerling Volgsysteem
De resultaten van deze landelijk genormeerde toetsen geven onder andere aan waar we, in vergelijking met andere basisscholen, met ons onderwijs staan. Toch geldt hier wederom dat bv. CITO scores slechts een deel van de ontwikkeling van het kind schetsen en daarom altijd goed verklaard en geïnterpreteerd moeten worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op basisschool Sint Antonius voelen leerlingen zich veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Dit gebeurt in een situatie waarin leerkrachten, leerlingen en ouders met respect met elkaar omgaan.
Leerkrachten dragen de missie en de visie van school uit en gaan regelmatig met de leerlingen hierover in gesprek. 
Aan de hand van concrete voorbeelden leren de leerlingen wat het betekent om respectvol met anderen om te gaan.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven