RK Basisschool St Antonius

Pastoor Roesweg 6 5398 HR Maren-Kessel

Schoolfoto van RK Basisschool St Antonius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar stellen alle leerkrachten, aan de hand van de observaties en toetsresultaten, de groepsresultaten vast. Deze worden besproken met de Intern Begeleider tijdens de groeps- en/of leerlingbesprekingen. In deze besprekingen komt onder andere het volgende aan bod:

  • het prestatieverloop in relatie tot het pedagogisch/didactisch handelen
  • het prestatieverloop in relatie tot gebruikte methoden
  • het prestatieverloop in relatie tot de mogelijkheden van het individuele kind
  • een andere aanpak

De uitkomsten van de analyses worden schriftelijk vastgelegd en besproken met de directeur en waar relevant met de ouders en het team. Afspraken worden omgezet naar ‘nieuwe’ doelen, die in het groepsplan worden opgenomen.

Onderverdeling van de toetsen die wij gebruiken:

Methodegebonden toetsen
Er is een groot aantal voortgangstoetsen. Deze hebben betrekking op de kennisverwerving van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, Engels, topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en verkeer. De resultaten worden bijgehouden en besproken met de kinderen en met de collega-leerkrachten

Toetsen die behoren bij het CITO Leerling Volgsysteem
De resultaten van deze landelijk genormeerde toetsen geven onder andere aan waar we, in vergelijking met andere basisscholen, met ons onderwijs staan. Toch geldt hier wederom dat bv. CITO scores slechts een deel van de ontwikkeling van het kind schetsen en daarom altijd goed verklaard en geïnterpreteerd moeten worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op basisschool Sint Antonius voelen leerlingen zich veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Dit gebeurt in een situatie waarin leerkrachten, leerlingen en ouders met respect met elkaar omgaan.
Leerkrachten dragen de missie en de visie van school uit en gaan regelmatig met de leerlingen hierover in gesprek. 
Aan de hand van concrete voorbeelden leren de leerlingen wat het betekent om respectvol met anderen om te gaan.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven