RK Basisschool St Antonius

Pastoor Roesweg 6 5398 HR Maren-Kessel

Schoolfoto van RK Basisschool St Antonius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Vanwege een tekort aan leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is.
Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend (ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden:

- Duo-collega / overige parttimers worden benaderd.
- Intern schuiven met de inzet van onderwijsassistenten, ambulante leerkrachten, coördinatoren of LIO-studenten.
- Mogelijkheid tot herverdeling van leerlingen en groepen wordt onderzocht. In de praktijk gelden beperkingen, omdat
kinderen van verschillende jaarlagen niet zonder meer samengevoegd kunnen worden. Ook leidt deze keuze al snel tot te grote groepsgroottes.
- Laatste noodgreep: Kinderen kunnen niet naar school komen. Uiterlijk 's morgens vroeg voor 7.45 uur worden ouders hiervan op de hoogte gesteld via Social Schools. Mocht er een aansluitende dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of er een andere groep thuis gehouden moet worden.         


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Antonius maakt deel uit van Filios Scholengroep. We zijn een krachtige organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen verzorgen katholiek en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch), Oss (Geffen, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Oss) en Den Bosch (Nuland en Vinkel). De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren kennis en sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij. We verzorgen goed onderwijs in de regio: krachtig en professioneel!
Het adres van Filios Scholengroep is:
Wethouder van Eschstraat 60,
5342 AT Oss
tel: 0412-492000
e-mail: bestuur@filiosscholengroep.nl 
internet: www.filiosscholengroep.nl  

De Raad van Toezicht van Filios Scholengroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven gekozen personen uit de regio. De Raad van Toezicht  is een onafhankelijk orgaan en ziet toe het op het functioneren van het College van Bestuur. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur, waarbij zij ondersteund wordt door stafmedewerkers. Het College van Bestuur bestuurt de scholen die tot Filios Scholengroep behoren en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de stichting en zorgt mede voor de beleidsontwikkeling op de scholen. Het College van Bestuur geeft tevens leiding aan de directeuren en het bestuurskantoor van Filios Scholengroep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het jonge kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs de wereld om zich heen kennen. Door middel van hoekenwerk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Om deze betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden, bieden we steeds nieuwe thema-activiteiten aan. Er wordt gebruik gemaakt vaneen planbord op kleuterniveau. De hoeken waar de kinderen uit kunnen kiezen hebben doelen met specifieke ontwikkelingsfacetten. Zo borgen wij ons beredeneerde aanbod voor onze kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Waar mogelijk streven we naar gezamenlijke instructie en verwerking, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We doen een beroep op de vaardigheden van leerlingen om zelfstandig te kunnen werken met uitgestelde aandacht.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met dag- en weektaken, waarbij ruimte is voor het plaatsen van persoonlijke leerdoelen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft naast de ingeroosterde lestijd een belangrijke plek in ons dagelijks handelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuters van kinderopvang Henhaan sluiten gedurende het schooljaar regelmatig aan bij activiteiten op onze school. 
Zo worden ze onder andere samen voorgelezen, vieren we het Sinterklaasfeest samen en spelen we samen buiten. 
Op deze manier raken de peuters vertrouwd met onze school, wat de overstap naar de basisschool ten goede komt. 

Terug naar boven