RK Basisschool St Antonius

Pastoor Roesweg 6 5398 HR Maren-Kessel

Schoolfoto van RK Basisschool St Antonius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Vanwege een tekort aan leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is.
Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend (ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden:

- Duo-collega wordt benaderd.
- Overige parttimers worden gevraagd. 
- Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
- Inzetten van ambulante leerkrachten (m.u.v. IB-er).
- Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
- Opdelen van de groep, maximaal 1 dag.
- Laatste noodgreep: kinderen kunnen niet naar school komen. Uiterlijk de dag voorafgaand worden ouders voor 18.00 uur hiervan per e-  mail/app op de hoogte gebracht. Mocht er een aansluitende dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of een andere groep thuis gehouden kan worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het jonge kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs de wereld om zich heen kennen. Door middel van hoekenwerk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Om deze betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden, bieden we steeds nieuwe thema-activiteiten aan. Er wordt gebruik gemaakt vaneen planbord op kleuterniveau. De hoeken waar de kinderen uit kunnen kiezen hebben doelen met specifieke ontwikkelingsfacetten. Zo borgen wij ons beredeneerde aanbod voor onze kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Waar mogelijk streven we naar gezamenlijke instructie en verwerking, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We doen een beroep op de vaardigheden van leerlingen om zelfstandig te kunnen werken met uitgestelde aandacht.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met dag- en weektaken, waarbij ruimte is voor het plaatsen van persoonlijke leerdoelen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft naast de ingeroosterde lestijd een belangrijke plek in ons dagelijks handelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuters van kinderopvang Henhaan sluiten gedurende het schooljaar regelmatig aan bij activiteiten op onze school. 
Zo worden ze onder andere samen voorgelezen, vieren we het Sinterklaasfeest samen en spelen we samen buiten. 
Op deze manier raken de peuters vertrouwd met onze school, wat de overstap naar de basisschool ten goede komt. 

Terug naar boven