Basisschool de Komeet

Broeksingel 88 6581 HB Malden

Schoolfoto van Basisschool de Komeet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een groepsleerkracht door verlof of scholing zoeken we een altijd een geschikte vervanger. Basisschool de Komeet is aangesloten bij een regionale vervangingspool. Wanneer het ons echt niet lukt om voor vervanging te zorgen, is er een noodplan aanwezig. In uiterste gevallen kan het voorkomen dat een groep een dag naar huis wordt gestuurd. Als dit het geval is, worden ouders uiteraard direct geïnformeerd. Dit is tot schooljaar 2020-2021 nog niet voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen van groep 1 en 2 leren veel door te doen, tijdens hun spel. We bieden gevarieerd materiaal aan om hieraan tegemoet te komen. We praten veel met ze over allerlei onderwerpen, zodat hun taalontwikkeling (spreken, luisteren, begrijpen) bevorderd wordt. Goed contact tussen de leerkracht en de leerlingen in groep 1 en 2 wordt ingevuld door het zelfvertrouwen te bevorderen, ze gerust te stellen, te motiveren en uit te dagen om met bepaalde activiteiten bezig te zijn.

We kennen twee uitgangspunten tijdens de dagelijkse werkzaamheden met kleuters: we gaan uit van wat de kinderen op dat moment aanspreekt en sluiten daarop doelgericht aan met thema’s en activiteiten. Op die wijze creëren we de omgeving om de ontwikkeling van de kleuters te bevorderen. Door te spelen wordt het denken op taal- en rekengebied, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling bevorderd. We werken met uitgewerkte thema’s, waarin onder andere tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling staan aangegeven. Met Looqin volgen we de ontwikkeling van de kleuters. Welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij gekoppeld aan hun prestaties en competenties.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

* Onder lezen verstaan we stillezen, technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

* Onderdelen van taal zijn spelling, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid.

* Wereldoriëntatie omvat natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool de Komeet biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning. Deze rol wordt geconcretiseerd in de uitvoering van verschillende arrangementen. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier meer over lezen. Het schoolondersteuningsprofiel is te raadplegen via www.scholenopdekaart.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven