Basisschool de Regenboog

Veldsingel 4 6581 TC Malden

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen van groep 8 behaalden in 2021 een score van 535.3. Daarmee zitten wij als school boven het landelijke gemiddelde.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

  • Het nakijken van gemaakt werk en door observaties van de leerkrachten tijdens de lessen. Indien nodig, dan geven de leerkrachten gelijk inhoudelijke feedback.
  • Het analyseren van de resultaten van methode gebonden toetsen. Op basis daarvan wordt ,indien nodig, herhaling of verrijking aangeboden. Deze kan worden aangeboden in de eigen groep of groepsoverstijgend.
  • Daarnaast gebruiken we onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen die zoals het CITO-leerlingvolgsysteem (CITO LOVS). Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, midden- en de eindtoetsen. Dan analyseren we de toetsresultaten met het team en stellen we onze doelen voor de komende periode. Hierdoor hebben we als school een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we dat beeld in perspectief plaatsen van de resultaten die vergelijkbare leerlingen behalen. We kunnen dan ook op adequate wijze actie ondernemen als dat nodig is. 

Als school worden wij geacht om ambitieuze doelen te stellen. Wij doen dit met behulp van onze schoolstandaard. Wij hebben voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen bepaald wat de gewenste groep- en schoolresultaten moeten zijn. Jaarlijks bekijken wij met het team of wij aan onze schoolstandaard voldoen en zo niet welke actie wij dan gaan ondernemen. Deze schoolstandaard is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel, beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het voortgezet onderwijs om te monitoren of onze leerlingen zich blijven ontwikkelen naar het gegeven advies. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig de werkwijze 'advies VO' aan.·  Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 heeft er een kwaliteitsonderzoek plaats gevonden.

De kwaliteit van het onderwijs op de Regenboog wordt door de inspectie positief beoordeeld.

We vinden het vooral fijn dat de inspectie twee speerpunten van de school terug ziet:

  • de respectvolle manier waarop de kinderen met elkaar omgaan
  • de grote mate van rust en orde waardoor kinderen betrokken en geconcentreerd kunnen werken

Kwaliteit vraagt altijd zorg, we borgen wat goed gaat en blijven zelf kritisch op ons aanbod en de resultaten.

Terug naar boven