Basisschool de Regenboog

Veldsingel 4 6581 TC Malden

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen van groep 8 behaalden in 2019 een score van 538.4. Daarmee zitten wij als school ruim boven het landelijke gemiddelde van 534.0.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

  • Het nakijken van gemaakt werk en door observaties van de leerkrachten tijdens de lessen. Indien nodig, dan geven de leerkrachten gelijk inhoudelijke feedback.
  • Het analyseren van de resultaten van methode gebonden toetsen. Op basis daarvan wordt ,indien nodig, herhaling of verrijking aangeboden. Deze kan worden aangeboden in de eigen groep of groepsoverstijgend.
  • Daarnaast gebruiken we onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen die horen bij het CITO-leerlingvolgsysteem (CITO LOVS). Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, midden- en de eindtoetsen. Dan analyseren we de toetsresultaten met het team en stellen we onze doelen voor de komende periode. Hierdoor hebben we als school een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we dat beeld in perspectief plaatsen van de resultaten die vergelijkbare leerlingen behalen. We kunnen dan ook op adequate wijze actie ondernemen als dat nodig is. 

Als school worden wij geacht om ambitieuze doelen te stellen. Wij doen dit met behulp van onze schoolstandaard. Wij hebben voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen bepaald wat de gewenste groep- en schoolresultaten moeten zijn. Jaarlijks bekijken wij met het team of wij aan onze schoolstandaard voldoen en zo niet welke actie wij dan gaan ondernemen. Deze schoolstandaard is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel, beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het voortgezet onderwijs om te monitoren of onze leerlingen zich blijven ontwikkelen naar het gegeven advies. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig de werkwijze 'advies VO' aan.·  Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven