Basisschool de Regenboog

Veldsingel 4 6581 TC Malden

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in het dorp Malden. Wij hebben rond de 120 leerlingen die verdeeld zijn over 5 combinatiegroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8. Daarnaast wordt er 4 ochtenden in de week een extra leerkracht ingezet waardoor er gescheiden instructies zijn voor (begrijpend) lezen en spelling in de leerjaren 4, 5 en 6. Daarnaast is er op die ochtenden een extra aanbod voor de leerjaren 1, 2 en 3 in kleine subgroepjes gericht op de lees- en rekenvoorwaarden.

Ons team bestaat uit 10 groepsleerkrachten, een intern begeleider en een directeur. Daarnaast hebben wij een administratief medewerker en een conciërge binnen de school. 

Een aantal leerkrachten heeft naast hun taak als groepsleerkracht ook een coördinerende rol. Wij hebben 2 rekencoördinatoren en 2 freinetspecialisten. Verder is er een ICT-coördinator, een cultuurcoördinator en een taal/leespecialist.

Vanuit onze stichting en ons samenwerkingsverband kunnen we op afspraak ook beschikken over een hoogbegaafdheidsspecialist, dyslexiespecialist, orthopedagoog, NT2-specialist en gedragsdeskundige.

Onze school is een leerplaats voor studenten van de pedagogische academie basisonderwijs (PABO), pedagogische wetenschappen, onderwijsassistent-opleiding en beroep georiënteerde stages vanuit het voortgezet onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten worden (bij voorkeur) vervangen door leerkrachten die affiniteit hebben met ons onderwijssysteem en die bekend zijn met de school. We werken hierin samen met de invallerspoule waar stichting Condor bij is aangesloten.

Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, is er een noodplan aanwezig. Om te beginnen kijken we naar de mogelijkheid van extra inzet van eigen personeel. Lukt dit niet dan verdelen we de groep leerlingen dan over de andere groepen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat we een groep geen onderwijs kunnen bieden en dus naar huis toe moeten sturen. Ouders worden hierover uiteraard direct geïnformeerd. Dit komt gelukkig zelden voor. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Taal is inclusief spelling, tekst schrijven en tekstbespreking, mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Freinettechnieken: de verschillende freinettechnieken zoals bijvoorbeeld de klassenvergadering, werkplantijd en levend rekenen hebben een vaste plek binnen ons rooster. Dit loopt door de verschillende vakgebieden heen. Zo is de klassenvergadering het middel waarmee we onze leerlingen voorbereiden op een actieve rol in de samenleving.  

Kunstzinnige en creatieve vorming: wij besteden als school relatief veel tijd aan expressie. De leerlingen krijgen wekelijks klassikaal een techniek aangeboden. Daarnaast is er tijdens de werkplantijd ruimte voor leerlingen voor eigen creatieve activiteiten zoals dans, toneel, schilderen, kleien en timmeren.

De uren per vakgebied worden per groep, indien nodig, aangepast naar verschil in onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Geen enkel kind is hetzelfde en elk kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en een plek in de samenleving. Onze school biedt leerlingen deze mogelijkheid. 

Ons onderwijsaanbod sluit zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van de groep. Dit doen we door rekening te houden met de manier van leren, de instructiegevoeligheid, de vaardigheid en de werkhouding van de leerlingen. Dit nemen we op in het document ‘Jouw groep in Beeld’ en werken dit uit voor de vakinhouden (begrijpend) lezen, spellen, rekenen en gedrag.

Op de Regenboog gaan we uit van de onderwijsbehoeften van een leerling: wat kan een kind leren op een bepaald gebied met hulp van volwassenen en in een bepaalde tijd. Onderwijsbehoeften kun je zien als kind specifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen iets over wat een kind kan leren en welke ondersteuning hij/zij hierbij nodig heeft. 

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften. Instructiebehoeften horen bij het didactische domein: het leren van de schoolse vakken. Ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogische domein: leren van gewenst gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden. Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding in vergelijking met de meeste leerlingen in de groep. We noemen dit 'specifieke onderwijsbehoeften'. 

Het op de juiste wijze afstemmen van ons aanbod, noemen wij ‘onderwijsondersteuning’. In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd hoe de onderwijsondersteuning bij ons op school georganiseerd is. Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning. Deze rol wordt geconcretiseerd in de uitvoering van de verschillende arrangementen. Op de Regenboog is een intern begeleider (IB-er) aanwezig. Bij ons is dit Carla Kool, zij coördineert de onderwijsondersteuning. Carla is bijna de hele week op school aanwezig voor diverse IB-taken en ondersteuning.

Tijdens de voortgangsgesprekken hoort u hoe de ontwikkeling van uw kind is, en wat ons aanbod is. Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) wat meer ondersteuning nodig. Dit wordt in overleg tussen de IB-er en leerkracht bepaald. U wordt hier als ouder(s) natuurlijk altijd in betrokken.

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij de inrichting van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven