Basisschool de Regenboog

Veldsingel 4 6581 TC Malden

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Regenboog in Malden. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • betekenisvol en zinvol
  • het eigen verhaal als start
  • levend leren
  • brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kiezen voor onze school vanwege ons onderwijsconcept waarbij we de eigen inbreng van leerlingen benutten om ons onderwijs vorm te geven. We doen dit volgens de uitgangspunten van freinet. Ook de ligging in de wijk en de kleinschaligheid van de school waardoor we elkaar allemaal kennen maakt dat ouders enthousiast zijn. Vanuit het tevredenheidsonderzoek (april 2022) blijkt ook dat ouders zeer tevreden zijn over de vakbekwaamheid van de leerkracht, het contact met de leerkracht en over de informatie die ze vanuit school ontvangen. Ook geven ouders aan dat de leerlingen plezier hebben in school en zich veilig voelen. Hier zijn we als school blij mee. 

Dit alles resulteert in steeds meer aanmeldingen. Ondanks de regionale krimp, groeit het leerlingenaantal van de Regenboog. Ook de komende jaren is er een (stabiele) groei te verwachten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven