Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Ds. L Touwenlaan 3 8754 BP Makkum

  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt in eerste instantie binnen het team gezocht naar vervanging. Bij voorkeur, indien mogelijk, de duo-collega. Mocht dit niet lukken, dan wordt - indien mogelijk - een andere collega van de school ingezet. Als dat niet lukt kunnen we gebruik maken van de mensen die in het supportteam van de BMS zitten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school zijn coördinatoren aanwezig op het gebied van Dalton, Kanjertraining, rekenen, taal, lezen en spellen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basis van onze bestaande leerlingenzorg is het ondersteuningsprofiel van onze school opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

  • Een korte typering van onze school.
  • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zorg voor het jonge kind

In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van het kind door middel van observaties gevolgd (er is een lijst gemaakt door de kleuterleerkrachten a.d.h.v. de SLO doelen) en gedurende het hele jaar worden observaties genoteerd. Aan het eind van het schooljaar wordt, indien er twijfels zijn over de ontwikkeling, een leerlingvolgsysteemlijst ingevuld (registratielijst Pravoo). In de kleuterbouw worden geen citotoetsen (meer) afgenomen. Dit is een bewuste keuze. We oriënteren ons op een ander volgsysteem bij de kleuters.

Eens per jaar worden alle kleuters geselecteerd, waarbij twijfel is m.b.t. de taalontwikkeling/uitspraakproblemen. Deze leerlingen komen voor een screening in aanmerking door een logopedist. Ouders worden daarna, bij achterstand,  geadviseerd hun kinderen aan te melden voor logopedie.

Ook is het mogelijk bij taalproblemen vroegtijdig in te grijpen door aan het programma “Op stap” deel te nemen, dit samen met de begeleiding thuis. Het Gebiedsteam kan te allen tijde ingeschakeld worden, indien wij extra zorg signaleren. Indien blijkt dat er meer zorg nodig is voor een kleuter, dan worden interventies ingezet door de leerkrachten en er komt vermelding in het themaplan kleuters.

Bij een ontwikkelingsvoorsprong, die naar voren komt in ons signaleringsysteem ( de SIDI), is er naast een oudergesprek, aanpassing van de leerstof en didactiek. In ons beleidsplan begaafdheid staat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong beschreven op gebied van kenmerken en aanpak.

Terug naar boven