Basisschool Den Duin

Fazantenlaan 42 4921 VC Made

Schoolfoto van Basisschool Den Duin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Den Duin heeft gekozen voor de IEP. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de ontwikkelingen van leerlingen periodiek bij naast de dagelijkse observaties, de methode gebonden toetsen e.d.

We maken hiervoor gebruik van de volgende instrumenten:

•   Het observatiesysteem KIJK (gr. 1-2) en Kanvas (gr. 3-8) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;

•   KIJK-ontwikkellijnen voor de groepen 1/2 voor o.a. taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en rekenen;

•   Periodieke toetsen van Leerling in Beeld voor de basisvaardigheden in groep 3 t/m 8: o.a. lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen. De gehanteerde toetsen zijn ontwikkeld door Cito en zijn landelijk genormeerd.

De tussenresultaten worden geanalyseerd in Parnassys en worden acties opgesteld op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. We stellen doelen en interventies op voor de daaropvolgende periode. In groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden deze acties besproken en de voortgang geëvalueerd.

Tweemaal per jaar hebben de intern begeleider en directeur een gesprek met de leerkrachten van de school n.a.v.  het onderwijs aanbod, groepsoverzicht en/of resultaten cito. In deze gesprekken komt het volgende aan de orde: evaluatie en beoordeling, hiaten in het onderwijsproces, vaststellen specifieke ondersteuning, vastleggen wie deze ondersteuning biedt (onderwijsassistent, leerkracht, de Intern begeleiders of externen), de doelen voor de groep bepalen. Dit alles wordt door de leerkracht van de groep vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar wordt een opbrengstenanalyse opgesteld door de Ib-er van de school. I.s.m. de directeur worden de conclusies van deze analyse opgesteld

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al in groep 7 beginnen de leerkrachten met het vormen van het schooladvies. Aan het einde van het schooljaar hebben zij een voorlopig advies gemaakt voor de leerlingen. In groep 8 komen de volgende onderdelen aan bod om tot het definitieve schooladvies te komen:

September

 • Kennismakingsgesprek, overdracht met leerkracht groep 7

Oktober 

 • Afname B8 toets CITO/Leerling in Beeld

November

 • Informatieavond vanuit het Voortgezet Onderwijs

Januari

 • Definitieve adviesgesprekken

- Open Dagen 

Februari

 • Open Dagen
 • Doorstroomtoets: 6 en 7 februari 2024

Maart

 • Uitslag doorstroomtoets
 • Eventueel heroverwegen schooladvies
 • Aanmelden op middelbare school
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze onderwijskundige visie komt het woord samen veel voor. Wij vinden samen belangrijk; het samenwerken met kinderen, collega's, ouders, en onze omgeving. School maak je samen! Wij willen de leerlingen meegeven dat ze respectvol met zichzelf en elkaar omgaan. We willen ervoor zorgen dat de leerlingen met een positief, realistisch zelfbeeld de school verlaten. We willen de zelfreflectie en verantwoordelijkheid van de leerlingen ontwikkelen.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Aandacht
 • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven