Basisschool Den Duin

Fazantenlaan 42 4921 VC Made

Schoolfoto van Basisschool Den Duin

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle leerkrachten werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en naschoolse activiteiten die alle leerkrachten uit moeten voeren. Ook moeten alle leerkrachten voldoen aan een vast aantal nascholingsuren. Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid. Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor deskundige vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. Helaas wordt dit steeds lastiger en zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn dat groepen worden samengevoegd of een 2e ziektedag de leerlingen thuis te moeten laten blijven. Uiteraard berichten wij dat die avond van te voren aan alle betrokken ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt vooral aandacht besteed aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Lichamelijke en motorische ontwikkeling
  • Muzische en creatieve ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de zelfstandigheid
  • Ontwikkeling op het gebied van taal
  • Ontwikkeling op het gebied van rekenen
  • Ontwikkeling van Engelse taal

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra zorg

Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Soms hebben kinderen buiten de “normale” leerstof iets extra’s nodig. Den Duin beschikt over faciliteiten om die extra zorg te bieden. Deze extra zorg vindt in eerste instantie plaats in de klas door de groepsleerkracht. Indien nodig kan er ook hulp buiten de klas geboden worden en/of door iemand anders dan de groepsleerkracht

Ondersteuningsteams 

Tweemaal per jaar zijn er groepsbesprekingen met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Indien gewenst kunnen er daarnaast ook leerlingbesprekingen plaatsvinden waarin de groepsleerkracht en de intern begeleider wat dieper inzoomen op zorgen rondom één of enkele leerlingen. Wanneer de zorgen wat dieper van aard zijn, kan een medewerker Passend Onderwijs en/of orthopedagoog worden ingeschakeld. Zij overleggen met leerkracht en intern begeleider en adviseren welke verdere stappen er genomen kunnen worden. Dit wordt besproken in een ondersteuningsteam; een overleg met de intern begeleider, groepsleerkracht en medewerker Passend Onderwijs en orthopedagoog. In sommige gevallen wordt dit overleg uitgebreid met een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de leerplichtambtenaar of een jeugdarts. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling of de werkvraag van de leerkracht/school. Het advies en de uitkomsten van overleggen worden altijd besproken met ouders. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om alle kinderen goed onderwijs te kunnen bieden, aangepast op wat ze nodig hebben, blijft het team van Den Duin zich ontwikkelen. Medewerkers volgen diverse nascholingscursussen om hun kwaliteiten en competenties te verbreden en te verdiepen. Een belangrijke ontwikkeling is het handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken kijkt naar wat het kind nodig heeft en naar zijn/haar manier van leren en stemt daar op af. We brengen stimulerende en belemmerende factoren, onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld, die we kunnen benutten voor het onderwijsaanbod en het leerproces.

In schooljaar 2023-2024 gaan we werken met een nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen 5. Bij de implementatie worden we begeleid door GGO. Zij brengen onder andere bezoeken aan de groepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met een (voor- en naschoolse) kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool.

Voorschoolse educatie (VVE) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op de peuterspeelgroep. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Peuterspeelgroep Kibeo Den Duin is een VVE locatie. Als toekomstig IKC is er een afgestemd aanbod en doorgaande lijn tussen de peuters en de kleutergroepen. Bij alle leerlingen die van de peuterspeelgroep naar groep 1 gaan, vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1. De intern begeleider kan ook betrokken worden bij dit overleg. Dit kan in speciale gevallen al gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium.

Terug naar boven