Basisschool De Stuifhoek

Norbartstraat 55 4921 EB Made

Schoolfoto van Basisschool De Stuifhoek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. De Stuifhoek heeft hiervoor gekozen voor Route 8. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de ontwikkelingen van leerlingen periodiek bij naast de dagelijkse observaties, de methode gebonden toetsen e.d. We maken hiervoor gebruik van de volgende instrumenten:

 • Het observatiesysteem KIJK (gr. 1-2) en KOSC (gr. 3-8) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • KIJK-ontwikkellijnen voor de groepen 1/2 voor o.a. taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en rekenen;
 • Periodieke toetsen van BOOM en Cito voor de basisvaardigheden in groep 3 t/m 8: o.a. lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen.

De gehanteerde toetsen zijn ontwikkeld door BOOM en Cito en zijn landelijk genormeerd.

De tussenresultaten worden geanalyseerd in Parnassys en worden acties opgesteld op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. In groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen worden deze acties besproken en de voortgang geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij gaan uit van een positief schoolklimaat, waarbij onze missie “laat zien hoe jij uniek bent” het uitgangspunt is. Respect en acceptatie van elkaar zijn dan ook heel belangrijke uitgangspunten. Hier wordt volop aandacht aan besteed. 

In ons hele pedagogisch handelen zijn wij erop gericht voor ieder kind de volgende doelen na te streven:    

 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen; 
 • Respectvol naar zichzelf en naar anderen;
 • Autonomie en zelfstandigheid; 
 • Creëren van kansen om eigen verantwoordelijkheid en initiatieven te tonen. 
 • Ontwikkelen van zelfreflectie; 
 • Werken aan de executieve functies.

De medewerkers van De Stuifhoek zijn geschoold op het gebied van pedagogisch tact en passen dit toe in hun handelen.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Welbevinden
 • Veerkracht
 • Vertrouwen en Verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven