Basisschool De Stuifhoek

Norbartstraat 55 4921 EB Made

Schoolfoto van Basisschool De Stuifhoek

Het team

Toelichting van de school

Overzicht medewerkers met hun taken en functies

Directie: Nynke Oenema (ma, di, do, vr)|
Managementeamlid: Charlotte Dudok-Woudenberg (wo)
Vestigingsmanager Kibeo: Rieëtte Voermans
Intern Begeleider: Martijn Louwerens (ma, di, do, vr)

Groep 1/2a: Nikki de Laat (ma t/m vr)
Groep 1/2b: Karin Meeuwesen (ma t/m do) en Bianca Schouten (vr)
Groep 1/2c: Perrie Vollebregt ma t/m wo) en Heleen van Oord (do, vr)
Groep 3a: Bonnie Jacobs (ma, di, wo, vr) en Charlotte Dudok-Woudenberg (do)
Groep 3b: Mary Damen (ma, wo, do, vr) en Charlotte Dudok-Woudenberg (di)
Groep 4: Susan Driessen (ma, di) en Barbara Smits (wo t/m vr)
Groep 5/6a: Carla Vollebregt (ma, di, do, vr) en Patty Mouthaan (wo)
Groep 5/6b: Karien van Oosterhout (ma, di, do, vr) en Judith Razenberg (wo)
Groep 7: Ivo Vermunt (ma t/m vr)
Groep 8: Loes van der Westen (ma t/m wo) en Monique de Bont (wo t/m vr)

Leerkracht extra ondersteuning: Patty Mouthaan (ma, di, do, vr om de week)
Flexpool SKOD: Bianca Schouten (wo)
Onderwijsassistenten: Eugenie Schets (di, wo, do), Inès van den Dungen (ma, do, vr) en Liselotte Wirix (ma en do)

Administratief medewerkster: Elsbeth van Mook en Sandra Sperber
Conciërge: Johan Verreghen
Vrijwilligers: Ad van der Pluijm (conciërge, ma-, wo-, vr-ochtend), Corrie Havermans (NT2 onderwijs, di), Marja Kuijsters (kopieerwerk, di-mi)

ICT- coördinator: Charlotte Dudok-Woudenberg en Ivo Vermunt
Kindercoaching: Judith Razenberg
Vertrouwenspersoon: Bonnie Jacobs en Nynke Oenema

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle medewerkers werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en naschoolse activiteiten die alle medewerkers uit moeten voeren. Ook moeten alle teamleden voldoen aan een vast aantal nascholingsuren. Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid. Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor deskundige vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. Helaas wordt dit steeds lastiger en zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn dat groepen worden samengevoegd, een onderwijsassistent of stagiaire voor de groep staat of bij een 2e ziektedag de leerlingen thuis te moeten blijven. Uiteraard berichten wij dat uiterlijk een dag van te voren aan alle betrokken ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Stuifhoek werkt met een leerstofjaarklassensysteem, wat wil zeggen dat kinderen van eenzelfde leerjaar in één groep zitten. Soms is er combinatiegroep. Bij de kleutergroepen kiezen we in principe altijd voor een gecombineerde groep 1/2.

De kleutergroepen zitten samen met de peuters in een unit. Ook de middenbouwgroepen zitten bij elkaar in een unit en hetzelfde geldt voor de bovenbouwgroepen. Op bepaalde momenten in de week (gemiddeld 2 keer per week) wordt er binnen die unit groepsoverstijgend gewerkt. Dit doen we in de kleutergroepen tijdens het digkeuzebord en vanaf groep 3 bij de wereldoriënterende vakken, de creatieve en expressieve vakkenen techniek. Naast het groepsoverstijgend werken, vindt er ook maatjeslezen plaats. Kinderen uit een hogere groep gaan dan voorlezen aan of lezen met een kind uit een lagere groep. Zowel aan het groepsoverstijgend werken met de kleuters als het maatjeslezen nemen op bepaalde momenten de peuters van ’t Stuifke en Babbeloes ook deel.

Betekenisvol leren en vak integratie
In ons lesgeven leggen we verbinding met de dagelijkse praktijk. Zo krijgt het leerstof context en wordt het betekenisvol voor kinderen. Ook laten we geboden lesstof en geleerde vaardigheden terugkomen in andere vakken als dit van toepassing is. Op deze manier leren kinderen de samenhang tot de verschillende vakgebieden zien en zal de aangeboden lesstof beter beklijven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leeftijdsgroep 4-5-6 jarigen ontwikkelt zich vooral door het opdoen van nieuwe ervaringen en zelf te ontdekken. De rol van de leerkracht is erop gericht om het kind uit te dagen steeds dat volgende stapje te maken. Spelenderwijs bieden wij de kinderen materiaal en / of situaties aan die passen bij hun leeftijd.  Dit spelend leren is de basis voor de manier van werken bij de kleuters.

In de kleutergroep groepen besteden we aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Taal rekenen, motoriek (onder andere via de methode Schatkist)
  • Spel en beweging: gymlessen, spellessen en buitenspelen
  • Werken met ontwikkelingsmateriaal en expressie.
  • Verkeer, biologie
  • Muzikale vorming
  • Engels (via de methode Groove me)

In de kleutergroepen werken we met een digitaal keuzebord. Tijdens het werken staan er diverse activiteiten op het keuzebord gepland waar kinderen uit kunnen kiezen. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Stuifhoek hebben we veel aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren. In groep 3 gaat dit vooral via het spelend leren. In groep 4 en 5 krijgt het een vorm via onder andere de wereldoriënterende vakken. Wij gebruiken hiervoor de geïntegreerde versie van de methode Blink. Aan de hand van een thema krijgen de kinderen onderzoeksvragen die een link hebben met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.   

Vanaf groep 6 maken de kinderen jaarlijks 3 zogenaamde “Passies”. Voor een Passie kiest een kind een onderwerp waarover het meer te weten wil komen. Het kind stelt een aantal onderzoeksvragen op en gaat aan de hand van onderzoek antwoord op de vragen vinden. Naast boeken en internet stimuleren wij kinderen ook op andere manieren onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het houden van een interview, enquête, excursie, proefjes etc. De bevindingen van het onderzoek worden genoteerd in een werkstuk. Daarnaast presenteert het kind zijn of haar Passie in de klas op een manier die bij hem of haar past. Aan het einde van het schooljaar mag er ook één Passie tijdens een speciale avond gepresenteerd worden aan de ouders. Onderdeel van de Passie is het Ik-plan. In het Ik-plan stelt de leerling zichzelf een doel op het gebied van taal, rekenen of wereldoriëntatie dat terug moet komen in de Passie. Bijvoorbeeld het gebruik van een grafiek in het werkstuk, of letten op goede interpunctie in het werkstuk. Waar kinderen ook samen aan een Passie kunnen werken, is het Ik-plan altijd individueel.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dagelijks geven wij onderwijs aan onze kinderen. Wij houden daarbij rekening met de onderwijsbehoefte van het kind en biedenwaar nodig ondersteuning. De basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden. De basisondersteuning vormt een onderdeel van ons onderwijs en aanbod. De basisondersteuning voldoet aan de kwaliteitseisen die de inspectie van onderwijs hiervoor hanteert. Binnen de basisondersteuning vallen preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp.

Er zijn kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en daarmee extra hulp en begeleiding. Intern hebben wij verschillende vormen van deskundigheid, expertise en voorzieningen voor extra ondersteuning en begeleiding. Ook werken wij samen met verschillende partners om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen.

Er zijn echter ook grenzen aan de zorg die wij kunnen bieden. De Stuifhoek bekijkt per individueel geval of we een leerling met een extra onderwijsbehoeften verantwoord en deskundig kunnen begeleiden. Hierbij wordt ook de groep waar een leerling in zit in ogenschouw genomen. Wij kunnen als school slechts in beperkte mate kinderen met externaliserend gedrag begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Voorschoolse educatie (ve) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Peuterspeelgroep De Stuifhoek is een VVE locatie. Als toekomstig IKC is er een afgestemd aanbod en doorgaande lijn tussen de peuters en de kleutergroepen. Bij kinderen met een VVE-indicatie vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1. De intern begeleider kan ook betrokken worden bij dit overleg. Dit kan in speciale gevallen al gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium.

Terug naar boven