Bernard Lievegoed School

Leuvenlaan 35 6229 GX Maastricht

Schoolfoto van Bernard Lievegoed School

In het kort

Toelichting van de school

De Bernard Lievegoedschool is onderdeel van stichting Pallas

1.       Missie

De missie van Stichting Pallas is statutair vastgelegd in de doelstelling (artikel 2 van de statuten):

·       De stichting heeft ten doel:

o   het geven van onderwijs op basis van de antroposofische beginselen van Rudolf Steiner;

o   de instandhouding en het bevorderen van het vrijeschoolonderwijs in Midden- en Zuid Nederland;

o   het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogiek en –didactiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

·       De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

o   het oprichten en beheren van scholen;

o   het samenwerken met de overheid en met andere onderwijsinstellingen, organisaties en (rechts)personen die eenzelfde dan wel aanverwant doel nastreven;

o   alle overige middelen die voor het realiseren van het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

2.       Achttien scholen Stichting Pallas verenigt 18 vrijescholen voor primair onderwijs in Midden- en Zuid Nederland. De binnen Stichting Pallas werkende scholen zijn:

-          Basisschool de Zilverlinde te Roosendaal

-          Bernard Lievegoedschool te Maastricht

-          De Driestroom te ’s-Hertogenbosch

-          Johannesschool te Tiel

-          ’t Kleurenbos te Oss

-          Meander Vrijeschool voor basisonderwijs te Nijmegen

-          Rudolf Steiner Educare te Venlo

-          De Strijene te Oosterhout

-          Talander te Sittard

-          Tiliander te Tilburg

-          Vrijeschool Brabant te Eindhoven

-          Vrijeschool Christophorus te Roermond

-          Vrijeschool Helianthus te Heerlen

-          Vrijeschool Peelland te Helmond

-          Vrijeschool De Zwaneridder te Wageningen

-          De Vuurvogel te Ede

-          De Zevenster te Uden

-          Vrijeschool Weert te Weert  

De Pallasscholen maken deel uit van de groep van bijna honderd vrijescholen in het primair onderwijs in Nederland. De Nederlandse vrijescholen maken weer deel uit van een wereldwijde beweging van vrijescholen die zich laat inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. De scholen committeren zich aan de kerndoelen basisonderwijs. Deze zijn voor de vrijescholen beschreven in de publicatie ‘Ik zie rond in de wereld ‘ (2006).  

3.       Besturing

De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat werkt onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur stuurt de schoolleiders aan en geeft dagelijkse leiding aan de stafmedewerkers. De schoolleiders werken samen in het Pallas Schoolleiders Overleg, een orgaan voor advies en afstemming. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Pallasbreed functioneert een Gemeenschappelijke  MedezeggenschapsRaad.  

Raad van Toezicht (bemensing mei 2023)

·       Clarien Veltkamp, voorzitter

·       Marie-Louise Dibbets, vice voorzitter

·       Karin Visser

·       Wieb Broekhuijsen                            

·       Maarten Wiggers de Vries

·       Mart van de Lisdonk  

College van Bestuur en staf van Stichting Pallas (bemensing mei 2023)

·       Wanda Kasbergen, bestuurder

·       Elise Swinkels, controller

·       Elif Aktas, financieel medewerker

·       Astrid Vingerhoets, staffunctionaris personeel

·       Frouke Willemsen, staffunctionaris personeel

·       Marjan Ponten, staffunctionaris kwaliteit

·       Mark Boodt, staffunctionaris huisvesting en facilitaire zaken

·       Sandra Pennings, bestuursondersteuner

Stichting Pallas heeft de financiële administratie en de personeelsadministratie ondergebracht bij Onderwijsbureau Twente.  

4.       Pallasbrede zaken en -regelingen Pallasmap

Op elke school is de digitale Pallasmap ter inzage beschikbaar, met relevante informatie over de stichting, de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad en diverse regelingen en beleidsstukken.  

Strategisch plan De Pallasscholen werken met een eigen schoolplan, dat ontwikkeld is en uitgevoerd wordt binnen de kaders van het strategisch plan van Pallas. Dit strategisch plan heeft als titel “Maatschappelijk kunstenaarschap” en bestrijkt de periode 2020-2024. Het plan is te vinden op www.stichtingpallas.nl.  

Financiën De Pallasscholen worden bekostigd vanuit de rijksbijdragen voor het Primair Onderwijs. Daarnaast ontvangen de scholen inkomsten uit ouderschenkingen. Elke school heeft een eigen begroting en voert een eigen financiële administratie. Ook heeft elke school een eigen en herkenbare vermogenspositie. Binnen de Pallasscholen en de Pallas- organisatie is er geen sponsoring of anderszins financiële ondersteuning anders dan de ouderschenkingen.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt vergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Binnen Stichting Pallas hebben wij een privacyreglement opgesteld, dat voor alle Pallasscholen geldt en op de website www.stichtingpallas.nl ter inzage staat. Stichting Pallas heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die controleert of een school zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt. Deze  is bereikbaar via FG@stichtingpallas.nl.         

Bij de inschrijving van een leerling wordt aan ouders gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin toestemming wordt gevraagd voor o.a. het gebruik en verwerking van foto- en beeldmaterialen van de leerlingen. Ouders mogen eventueel eerdere toestemmingen veranderen, wijzigen of intrekken.  

Ouderschenkingen

Stichting Vrienden van Pallas geeft scholen financiële ondersteuning voor de invulling van de antroposofische identiteit van onze school. Te denken valt hierbij aan de kosten voor specifieke vrijeschoolse vaklessen, jaarfeesten en materialen. Stichting Vrienden van Pallas is onafhankelijk, ANBI erkend en ziet toe op een ordentelijke inning en aanwending van de schenkingen aan de school. Inzake de schenking ontvangen de ouders van de school een informatiebrief en een ouderschenkingsformulier. In afstemming met de oudergeleding van de MR van de school maakt de schoolleider jaarlijks een plan voor de aanwending en een verantwoording ten aanzien van de ouderschenkingen die vanuit de Stichting Vrienden van Pallas worden ontvangen. Beide documenten zijn uiteraard openbaar en ter inzage beschikbaar via de school. Ouders zijn vrij om al dan geen ouderschenking te betalen, deze heeft een vrijwillig karakter. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Pallas heeft de administratieve afhandeling van de ouderschenkingen uitbesteed aan Kubus, een extern bureau. Om gegevens uit te kunnen wisselen met deze dienstverlener, wordt aan ouders gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Voor meer informatie zie www.vriendenvanpallas.nl.  

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor de Pallasscholen geldt de klachtenregeling zoals die binnen Stichting Pallas is overeengekomen. De actuele regeling is op alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl. Stichting Pallas is op grond van het protocol klachtenprocedure verplicht een vertrouwenspersoon te hebben die inzetbaar is in het traject na het indienen van een klacht, dan wel anderszins ingeval veiligheid en geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde zijn. De actuele bereikbaarheidsgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op www.stichtingpallas.nl.  

Sociale veiligheid

Voor de Pallasscholen geldt de regeling sociale veiligheid. De actuele regeling is op alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl.  

Schorsen en verwijderen

Voor de Pallasscholen geldt de regeling schorsing en verwijdering van leerlingen. De actuele regeling is op alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl.  

Verzekeringen

De school heeft via Stichting Pallas een aantal verzekeringen zoals:

·       Een ongevallenverzekering voor leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering dekt ongevallen gedurende 24 uur per dag tijdens alle door de school georganiseerde normale activiteiten.

·       Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA); via deze verzekering is de school verzekerd voor gevallen waarbij zij voor schade aansprakelijk gesteld kan worden. Niet verzekerd is schade als gevolg van diefstal of vermissing. De school kan alleen aansprakelijk worden gesteld in die gevallen waarin de leerlingen onder toezicht staan van leraren, overig personeel of ouderparticipanten. De school is volgens de verzekering alleen aansprakelijk als:

·       zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd;

·       zij schuld heeft; e.e.a. impliceert dat een school niet in alle gevallen aansprakelijk gesteld kan worden;

·       er schade is.

Dit maakt een eigen WA-verzekering dus niet overbodig.  

Contact Stichting Pallas: Adres: Bronkhorstsingel 11       

5403 NA Uden Telefoon: 0413 230 008 E-mail: info@stichtingpallas.nl Website: www.stichtingpallas.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • BEVLOGEN LEREN
  • HOOFD
  • HART
  • HANDEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Rechten en plichten

Naar binnen en buiten gaan

Kleuterafdeling

Om 8.40 uur gaat de toegangsdeur naar de kleuterafdeling open en worden de kleuters door hun juf of meester in de klas ontvangen. Klas 1 t/m 6  van 8.30 tot 8.45 uur is er pleinwacht aanwezig. Om 8.40 uur gaat de schoolbel, waarna de kinderen buiten in de rij gaan staan. Nadat de leerkrachten met de kinderen naar binnen zijn kunnen ouders volgen indien nodig en wenselijk.

Van 14:45u-15:00u is er een pleinwachtaanwezig is op ma, di en do. Op woe en vrij is er pleinwacht van 12:45u tot 13:00u.Om 8.45 uur beginnen de lessen. In verband met veiligheid worden om 9.00 uur de toegangsdeuren gesloten. NB: in principe kunnen kinderen niet eerder binnen dan op de genoemde tijden. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (wachten in de hal) of wanneer een kind een instrument binnen moet leggen (even naar binnen en weer naar buiten). Na schooltijd gaat iedereen naar huis of naar de naschoolse opvang. Ouders die na schooltijd in de school aanwezig zijn letten zelf op hun kinderen. De buitendeur wordt om 15.00 uur gesloten. Tot die tijd is er pleinwacht. Tussen 15.00 en 15.30 uur kunnen de kinderen onder ouderlijk toezicht nog gebruik maken van het speelplein.

Eten en drinken

In de kleuterklassen nemen de kinderen op maandag-dinsdag-woensdag hun eigenlunch mee. Op donderdag-vrijdag wordt gezamenlijk de maaltijd door de kinderen en de juf klaargemaakt. Op donderdag wordt er brood en op vrijdag worden haverkoeken gebakken. Tevens krijgen ze iedere dag fruit. We hechten een grote waarde aan biologische producten. In de klassen 1 t/m 6 wordt er gezamenlijk gegeten tijdens de pauze. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee, bij voorkeur in navulbare flesjes of bekers. Afval van verantwoorde drankjes en sapdoosjes wordt ,na gebruik, steeds mee naar huis genomen. Snoepen op school is verboden.

Met verjaardagen mag uitgedeeld worden, graag een verantwoorde traktatie, bv. een stukje fruit of zelfgemaakte cake. Sommige kinderen hebben een voedselallergie. De school probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar vraagt daarbij ondersteuning aan de ouders van het betreffende kind. Traktatie mag ook niet eetbaar zijn zoals een mooie steen, bloembolletjes etc.

Richting de zomer zijn ook ijsjes toegestaan (mits tussendoor gebracht). Liefst (biologische) fruitijsje of waterijsje, geen cornetto’s of magnums.

Algemene gedragsregels

“Hoe zorgen we voor elkaar en onze omgeving”

1. Wij houden de gangen en onze tafeltjes netjes en schoon: denk aan het opruimen van schoenen, jassen, tassen, maar ook het oprapen én opruimen van dingen die er niet horen

2. We hebben oog voor de schoonheid van de jaartafels. We houden de jaartafel(s) netjes, dit betekent dat hier geen andere materialen op komen dan jaartafelspullen

3. We vegen onze voeten bij binnenkomst, sluiten deuren en lopen door de gangen en op de trap

4. We houden ons gebouw netjes. Houden toiletten schoon en ruimen afval zorgvuldig op waar het hoort. Lukt iets niet? Kan de meester of de juf je helpen

5. We praten met respect en gepaste stem met elkaar. Schelden niet en spreken de meester of juf ook zo aan.

Mobiele telefoons

Het is niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken in de klas of op het schoolplein. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerplicht

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig volgens de wet op de leerplicht. Wij houden het schoolverzuim bij door dagelijks schriftelijk te registreren in ons leerlingadministratiesysteem welke kinderen afwezig zijn. Wanneer er een te groot afwezigheidpercentage wordt geconstateerd, zullen de betreffende ouders op school uitgenodigd worden voor een gesprek, waarin toelichting wordt gevraagd. De directeur van de school is wettelijk verplicht de leerplichtconsulent vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim mede te delen. De directeur kan eveneens het herhaaldelijk te laat komen of afwezig zijn van leerlingenmelden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtconsulent zal altijd proces-verbaal opmaken tegen de ouder die het kind toch ongeoorloofd van school houdt, omdat de Leerplichtwet is overtreden. Tot 15 jaar is de ouder/verzorger volledig verantwoordelijk voor het schoolbezoek van het kind. Vanaf 12 jaar is het kind mede verantwoordelijk.

Verlof buiten schoolvakanties

De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar daarvan in kennis gesteld worden. Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. Zij wijzen één of meerdere leerplichtambtenaren aan die dit toezicht uitvoeren. Wanneer ouders/verzorgers, jongeren vanaf 12 jaar en scholen, de leerplichtwet niet naleven, kan de leerplichtambtenaar vanuit zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar een proces verbaal opmaken. Het niet nakomen van de verplichtingen is strafbaar gesteld. Deze verplichtingen zijn in de wet opgesomd. De directeur van de school kan formeel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, mocht er iets gebeuren met een kind tijdens een onterecht toegekende extra vakantie. U zult begrijpen dat wij uiterst terughoudend zullen zijn m.b.t. aanvragen voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties. Er staat immers nergens vermeld dat ouders met hun kinderen slechts in de zomervakantie op vakantie kunnen gaan. Daarom melden wij u dat in principe geen enkele aanvraag zal worden gehonoreerd om buiten de reguliere vakanties op vakantie te kunnen gaan omdat het niet mogelijk zou zijn, vanwege het beroep, om in de zomermaanden op vakantie te gaan. Dat kan ook ik in de overige vakanties! Een werkgeversverklaring verandert hier weinig aan. Ook verlof tijdens een dag vóór een vakantie zal niet meer worden gegevenen met name niet op de laatste schooldag vóór de zomervakantie. Dat is één van de belangrijkste dagen van het schooljaar, waarop kinderen afscheid nemen van hun groep en leerkracht. Dit is ook voor de kinderen een sociaal-emotioneel leermoment. Indien u toch van plan bent om een aanvraag in te dienen, laat u dan van tevoren adviseren door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan u vertellen of het nut heeft om uw aanvraag op school in te dienen. De directeur van de school beslist in deze maar zal bij elke aanvraag zelf ook contact zoeken met de leerplichtambtenaar. Alleen in bijzondere gevallen wordt extra verlof buiten de schoolvakanties toegestaan, bijvoorbeeld bij huwelijk of overlijden van naaste familie. Toestemming voor extra verlof moet, ongeacht de duur, altijd minimaal twee weken vooraf bij de school leiding worden aangevraagd. Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar is, naast toestemming van de schoolleiding, ook goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar. Deze 10 dagen zijn in geen geval bedoeld om de vakantie te vervroegen dan wel te verlengen (art.11 van de leerplichtwet 1969).Ongeoorloofd schoolverzuim zal, conform de wettelijke taak van school, worden gemeld bij bureau leerplicht.

Informatie kunt u inwinnen op: www.maastricht.nl Tel. gemeente Maastricht: 043-3505050

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

Indien zich een situatie voordoet waarbij schorsing of verwijdering van een leerling aan de orde kan komen, geeft de pedagogische vergadering hierover een advies aan het bevoegde gezag van de school.De beslissing over het schorsen en verwijderen van een leerling van de`school ligt bij het bevoegde gezag. Hiervoor is de wettelijke regelgeving van kracht zoals deze vastligt in de WPO art 26. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegde gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Het gaat dan om een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Hierbij gelden de volgende regels:

- de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen tot schorsing

- de ouders worden gehoord over het voornemen van het bevoegde gezag omdefinitief tot verwijdering over te gaan.

- de ouders kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen

- de school zoekt een andere school- de leerling wordt verwijderd

Terug naar boven