Kindcentrum Manjefiek

Schildruwe 1 6218 VH Maastricht

Schoolfoto van Kindcentrum Manjefiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Manjefiek neemt als eindtoets de AMN eindtoets af, dit is een digitale en adaptieve toets. Meer informatie over de AMN Eindtoets vindt u hier: Eindtoets

De eindtoets is voor ons een instrument dat bevestigt wat wij gezien hebben wat kinderen kunnen en kennen. Het is ons doel om het maximale uit elk kind te halen. 

Cijfers alléén zeggen weinig, indien er geen rekening wordt gehouden met "achtergrond en bagage" waarmee een leerling onze school binnenstapt (o.a. thuis-en omgevingssituatie, aanleg, motivatie, welbevinden, zelfbeeld.) Alleen aan de cijfers van de eindtoets kun je onmogelijk zien of een school voldoende resultaten met een leerling heeft behaald. De kwaliteit van school is derhalve niet enkel af te leiden uit de hoogte van de eindscore en de uitstroom gegevens van groep 8. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is ook van groot belang. Heeft een leerling zich in de loop van de basisschool ontwikkeld tot een zelfbewuste, zelfstandige en sociale leerling die met succes de overstap kan maken naar het Voortgezet Onderwijs? De media publiceert graag over het onderwijs maar helaas vaak onvolledig want vaak zijn dat slechts de kale cijfers. Dit maakt helder hoe complex het is om de kwaliteit van het onderwijs eenduidig in kaart te brengen. Voor de beoordeling van onze kwaliteit van het geboden onderwijs is de mening van de inspectie van het onderwijs vanzelfsprekend van belang. 

*Schooljaar 2019-2020 is geen Eindtoets afgenomen vanwege de landelijke aanpassingen vanwege Covid19.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, volgen we leerlingen middels observaties, methodegebonden werk, kindgesprekken en tussentijdse toetsen. De tussenresultaten zijn zichtbaar middels methodegebonden leerlingsoftware, snappet, en cito-lovs. Naast methodegebonden toetsen zijn er ook methode-onafhankelijke toetsen (cito) die de kennis en vaardigheid van leerlingen bij een vak in kaart brengen.

In onze school wordt goed en intensief samengewerkt in een fijne sfeer, waarbij wij positieve verwachtingen van de leerlingen hebben. Wij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Schoolresultaten en ontwikkelingsgroei van leerlingen zijn o.a. afhankelijk van het instroomniveau en de mogelijkheden van een leerling, de betrokkenheid van de thuisomgeving en de kwaliteit van ons onderwijs. 

Een kind is veel meer dan een cijfer natuurlijk. Dat cijfer zegt helemaal niet zo veel, indien er geen rekening wordt gehouden met "achtergrond en bagage" waarmee een leerling onze school binnenstapt (o.a. thuis-en omgevingssituatie, aanleg, motivatie, welbevinden, zelfbeeld) De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is ook van groot belang. Deze ontwikkeling volgen we dan ook nauwgezet.

Naast het structureel volgen van de leerlingen en waar nodig tussentijds bijstellen van ons onderwijsaanbod, kijken we twee keer per jaar met een helicopterview naar aanbod en resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau middels de schoolzelfevaluatie en groepsbesprekingen. De hieruit voortvloeiende informatie leidt waar nodig tot aanpassingen van het onderwijsaanbod. Als we verbeterthema's op schoolniveau zien, worden deze meegenomen in ons nieuwe schoolplan.

De Onderwijsinspectie vergelijkt onze basisschool periodiek met andere scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie en houdt bij de beoordeling van de scores rekening met de kenmerken van die leerlingenpopulatie. We sluiten met onze schoolambities aan bij de normen die voor onze populatie zijn vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Inspectierapport

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voordat een kind een eindadvies krijgt gaat er van alles aan vooraf. Dit hebben wij beschreven in ons protocol po-vo, dit vindt u als bijlage op scholen op de kaart en op onze schoolwebsite.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven