Basisschool de Maasköpkes

Schoolstraat 15 6223 BD Maastricht

  • Samen gezonde hapjes maken
  • De leerlingenraad presenteert de gouden regels
  • Gastles door ouder
  • Ouders lezen voor
  • Realistisch rekenen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool de Maasköpkes analyseert elke afgenomen toets. Dit om de onderwijskwaliteit stukje bij beetje te verbeteren en mogelijk de leeropbrengsten verder te verhogen. Dit wordt ook gedaan met de opbrengsten van de AMN eindtoets en wordt opgenomen in de schoolbrede diepteanalyse. 

AMN Eindtoets

Als eind groep 8 de leerlingen uitstromen naar het voortgezet onderwijs vinden wij het belangrijk dat de leerlingen vlot én vloeiend kunnen lezen, beschikken over een stevige woordenschat, over voldoende rekenkundige kennis beschikken, begrijpend leesstrategieën kunnen toepassen en klaar zijn voor de maatschappij van de toekomst. Naast de resultaten kijken we ook naar een goede huiswerkattitude, werkhouding en 21e eeuwse vaardigheden kunnen toepassen. Al deze aspecten worden meegenomen in het schooladvies dat de leerling halverwege niveaugroep 8 ontvangt.

In april wordt de AMN Eindtoets afgenomen. Dit is een digitale, adaptieve eindtoets die verspreid over meerdere dagdelen wordt afgenomen onder begeleiding van de eigen leerkracht. Adaptief wil zeggen dat de toets zich gedurende de afname aanpast aan het niveau van de leerling. Op deze manier wordt er nog nauwkeuriger getoetst en kan een nog nauwkeurig advies worden gegeven. De verwachting is dat de uitslag van de eindtoets het schooladvies bevestigt. Mocht de score hoger zijn dan het schooladvies wordt het advies heroverwogen en mogelijk herzien. Bij een lagere score blijft het schooladvies gelijk 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten

De inspectie vindt het belangrijk dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgt. De inspectie kijkt daarbij vooral naar de wijze waarop conclusies worden getrokken over het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft de inspectie aan dat het aan school is om te bepalen op welke wijze het beeld gevormd wordt en hoe zij adequate acties ondernemen.

Op BS De Maasköpkes worden twee soorten toetsen afgenomen: de methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). De methode gebonden toetsen sluiten aan bij de lesstof en toetsen op het einde van een blok of de leerstof beheerst wordt De scores op deze toetsen worden in het portfolio vermeld.

De Cito toetsen vragen meer van het lange termijn geheugen van het kind en worden 2x per jaar (midden en eind) afgenomen. Ook de scores op deze toetsen vindt u terug in het portfolio.

De leerkracht analyseert de gegevens, hierna bepalen de leerkracht en IB-er welke interventies er eventueel nodig zijn om dichter naar de schoolnorm te groeien. Bij het interpreteren van de resultaten en het trekken van conclusies zijn we zorgvuldig. Schoolnormen worden altijd gekoppeld aan een groep, nooit aan een individuele leerling. Daarbij zijn sommige groepen klein (minder dan 10 leerlingen). Hierdoor kan het zijn dat een leerling met een lagere leeropbrengst, zwaar op de groepsopbrengst drukt. 

Hoge verwachtingen

Basisschool De Maasköpkes zet zich constant in om kwaliteitsonderwijs te verzorgen. Daarbij staat het bereiken van aansprekende resultaten voorop. Wij bieden kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en hier wat mee te doen. Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zodat zij hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun verlangens, hun verdriet, hun geluksmomenten en hun kijk op de wereld kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen accepteren zoals ze zijn. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen, waarbij we als leerkrachten respect tonen voor kinderen, hen vertrouwen  geven en rekening houden met onderlinge verschillen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met een klik op het icoon komt u op de website van de onderwijsinspectie. Hierin kunt u inspectierapportages van onze school bekijken en nalezen. Het meest actuele verslag dateert uit oktober 2015.

Terug naar boven