Basisschool St Oda

Pastoor Habetsstraat 40 6217 KM Maastricht

Schoolfoto van Basisschool St Oda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Nieuwe eindtoets 2018-2019

Met ingang van 2018-2019 hebben we gekozen voor een andere Eindtoets, genaamd ‘Dia-toets’. Deze toets maakt het mogelijk adaptief te toetsen, waardoor elke leerling op zijn eigen niveau opgaven krijgt en hij deze aanpast n.a.v. de antwoorden, in een prettige digitale omgeving. Deze toets heeft een andere score-schaal, deze ligt tussen 321-390. Op basis van leerlinggewichten bepaalt inspectie een ondergrens, deze is voor ons 354,6, onze score was 361,7 dus we zaten hier ruim boven! Tevens hadden we enkele leerlingen mogen uitsluiten op basis van cognitieve mogelijkheden, hier hebben wij dit jaar niet voor gekozen. In dat geval zou onze score 364,2 geweest. De spreiding van scores bij onze school lag tussen 343 en 384 punten.

2019 / 2020

Door de Coronacrisis zijn er geen centrale eindtoetsen afgenomen dit schooljaar. 

Inspectie onderzoek

Sinds de invoering van het nieuwe ‘Inspectiekader 2017’, wordt meer verantwoordelijkheid bij het bestuur van de stichting gelegd. Alleen bij signalen wordt er een verbreed onderzoek gehouden. In maart 2020 hebben wij een deelonderzoek ‘Op weg naar het VO’ gehad door de onderwijs inspectie. Hierin werd gekeken hoe wij kwalitatief goed onderwijs bieden en een goede adviesprocedure hanteren. Dit was een zeer positief gesprek, waarin wij hebben laten zien: hoge verwachtingen te hebben van leerlingen, goed te adviseren, leerlingen goed voorbereiden op het VO, en waar nodig tijdig ondersteuning in of buiten school voor leerlingen organiseren. Dit heeft geleid tot een basisarrangement voor de komende 4 jaren. Op www.scholenopdekaart.nl kunt een samenvatting van het bezoek vinden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van de school hangt af van de mensen die er werken en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat in onze school hard gewerkt wordt in een goede sfeer. Of een school goede resultaten boekt met een kind is, buiten dit, sterk afhankelijk van het beginniveau van een kind bij aanvang van de basisschool. De resultaten van de uitstroom worden sterk bepaald door de kwaliteit van het gegeven onderwijs, daarnaast zijn de meer of mindere mate van intelligentie, de specifieke mogelijkheden van het kind en de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van groot belang. De Onderwijsinspectie vergelijkt basisschool St.Oda periodiek met andere scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie en houdt bij de beoordeling van de scores rekening met de kenmerken van die leerlingenpopulatie. Het inspectierapport kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs  

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er tijdens een algemene informatieavond uitleg over de manier waarop het schooladvies tot stand komt. Ook wordt tijdens deze avond informatie gegeven over de aanmeldings- en aannameprocedure. Naast deze mondelinge informatie, hebben de ouders van groep 8 de mogelijkheid om informatie te verkrijgen van de scholen van het voortgezet onderwijs op de open dagen die door de verschillende scholen georganiseerd worden in de periode januari/februari.  

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. De centrale eindtoets is een eindtoets die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Tijdens het eerste kind- oudergesprek in november zal de leerkracht een voorlopig advies uitbrengen. De ouders en kinderen van groep 8 kunnen zich dan alvast op diverse scholen voor VO  oriënteren. Elke leerling in groep 8 krijgt van school voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets Primair Onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets . Het schooladvies is echter doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Verbinding, Vakmanschap en Solidariteit! Dit zijn de essentiële waarden waarmee wij ons denken en handelen elke dag richting geven. Op deze waarden baseren wij onze normen en keuzes in het onderwijs. Vanuit de overtuiging dat alle kinderen en onze teamleden tot leren komen als zij vertrouwen krijgen en in verbinding kunnen zijn. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij vakmanschap moet bieden voor onze kinderen en voor elkaar, mét solidariteit. Wij staan vanuit saamhorigheid en een gemeenschappelijk belang voor onze kinderen, om onze missie na te leven: “wij steken onze nek uit voor ieder kind. Iedereen hoort erbij en doet ertoe!”


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Elke dag, ..... open dag.
  • Maximale leeropbrengsten
  • Elk kind telt.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage het inspectierapport.

Terug naar boven