Basisschool St Oda

Pastoor Habetsstraat 40 6217 KM Maastricht

Schoolfoto van Basisschool St Oda

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina van Kindcentrum Oda.
In dit schoolvenster vindt u allemaal informatie omtrent onze school. Wilt u graag een kijkje komen nemen binnen onze school, maak dan gerust een afspraak. Wij leiden u graag rond door onze school. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Solidariteit
  • Vakmanschap
  • Verbinding
  • Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verwachten op 1 oktober 2024 een leerlingaantal van 190 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De contactpersoon

De contactpersoon is het aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. De belangrijkste taak van de contactpersoon is verwijzen naar de klachtenprocedure (zie klachtenprocedure www.mosalira.nl). De contactpersoon van onze school is Silvie van Duurling, leerkracht.

De aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen met betrekking tot vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bewaakt de interne procedure en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze school is dat Ine Lammerschop, intern begeleider.

Terug naar boven