Basisschool St Oda

Pastoor Habetsstraat 40 6217 KM Maastricht

Schoolfoto van Basisschool St Oda

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina van Bs St. Oda.
In dit schoolvenster vindt u allemaal informatie omtrent onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig klimaat
  • maximale leeropbrengst
  • betekenisvolle leeromgeving
  • leiden en loslaten
  • uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

14-01-2021: 148 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De contactpersoon

De contactpersoon is het aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. De belangrijkste taak van de contactpersoon is verwijzen naar de klachtenprocedure (zie klachtenprocedure www.mosalira.nl). De contactpersoon van onze school is Silvie van Duurling, leerkracht.

De aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen met betrekking tot vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bewaakt de interne procedure en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze school is dat Ine Lammerschop, intern begeleider.

Terug naar boven