Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht

Schoolfoto van Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Het team

Toelichting van de school

Onze leerlingen krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. De complexe problemen van de doelgroep zullen transdisciplinair worden benaderd. Dat betekent dat het hele systeem rondom de cliënt een bijdrage levert aan het proces. Concepten, theorieën en methoden uit verschillende disciplines worden volledig geïntegreerd. Door het probleem in een groter perspectief te plaatsen en met meerdere disciplines te onderzoeken, kunnen heldere en gerichte onderwijs- en zorgdoelen worden opgesteld en bereikt. Het team bestaat uit de leerkracht, de klassenassistent, een kinderrevalidatiearts, psycholoog/orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en uiteraard de personen in de thuissituatie. Door deze aanpak zijn wij er zeker van dat iedere leerling zich op zijn eigen manier ontwikkelt. We werken samen naar de best mogelijke vorm van participeren in de samenleving.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers is, mede vanwege wetgeving, niet eenvoudig. In eerste instantie wordt gezocht naar een vervanging binnen dezelfde discipline. Indien er geen onderwijsvervanger beschikbaar is, neemt de klassenassistente de taken van de leerkracht over. Er wordt dan een vervangende klassenassistente gezocht die haar taken weer over neemt. Indien geen extra assistente kan worden gevonden, neemt de niet- klasgebonden klassenassistente (NKK) haar plaats in. In dit geval kan het zwemmen komen te vervallen komen. Indien deze eerste optie niet haalbaar is en de groep niet door twee mensen kan worden (her)bezet, zal de klas geheel of gedeeltelijk worden opgesplitst volgens een vooraf opgesteld rooster. Ook dan is het mogelijk dat het zwemmen tijdelijk wordt opgeschort.   

Bij afwezigheid van een klassenassistente zal een beroep worden gedaan op vervangers. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal een van de NKK in de betreffende groep worden ingezet. Het zwemmen zal dan mogelijk komen te vervallen. Ook hier geldt dat de groep zal worden opgesplitst indien geen tweede persoon kan worden ingezet.

In zeer uitzonderlijke gevallen -als er meerdere groepen onderbezet zijn- zal aan de ouders worden gevraagd hun kind thuis te houden. Kwalitatief goed onderwijs verzorgen is in een dergelijke situatie helaas niet meer mogelijk. Uiteraard zullen we wel gepaste opvang bieden aan kinderen van ouders die aan dit verzoek geen gehoor kunnen geven

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Tyltylschool de Maasgouw maakt onderdeel uit van Adelante. Adelante is een zorggroep met onder andere afdelingen voor speciaal onderwijs & wonen, kinderrevalidatie en audiologie en communicatie. Het motto is: "haal het beste uit jezelf". Samen met de leerling richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Wij beloven het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Niet van toepassing.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Schooltijden

  1. Maandag: 08.45 - 12.00 uur, 13.00 - 15.15 uur
  2. Dinsdag: 08.45 - 12.00 uur, 13.00 - 15.15 uur
  3. Woensdag: 08.45 - 12.30 uur
  4. Donderdag: 08.45 - 12.00 uur, 13.00 - 15.15 uur
  5. Vrijdag: 08.45 - 12.00 uur, 13.00 - 15.15 uur

Aantal lesuren

Binnen de Maasgouw maken we geen onderscheid tussen het SO en het VSO. Alle leerlingen maken evenveel lesuren. Conform de wettelijke bepalingen minstens 1000 uren onderwijs per leerjaar. In de groepen wordt volgens een lesrooster gewerkt. Activiteiten die buiten het lesrooster plaatsvinden staan in het jaaroverzicht van de schoolkalender en worden aan de inspectie voorgelegd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moet op basisscholen toegankelijk zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte (sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn: De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school beredeneerde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen. Het schoolondersteuningsprofiel is het resultaat van zelfevaluatie van de school in samenwerking met het schoolbestuur. Het is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven