De Poort Montessori Basisschool

Kard van Rossumplein 99 6221 SZ Maastricht

  • U vindt ons in het wijkcombinatiegebouw La Bellettsa.
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het kader van de ontwikkeling van de zorg en het volgen van de ontwikkeling van leerlingen speelt het interne zorgteam een grote rol. Het interne zorgteam bestaat uit de directie en, de interne begeleider.

Tijdens de voortgang controle besprekingen (VCB) staan we met leerkrachten stil bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Zorg binnen school is gericht op een optimale differentiatie binnen het basisaanbod. Via trendanalyses zoomen we in op ontwikkelingen op micro, macro en mesoniveau. De inzet van klassenbezoeken o.a. via VideoInteractieBegeleiding(VIB) maakt leerkrachten meer bewust van het eigen dagelijks handelen in de klas. Zorg is daarbij een belangrijk aspect.

Een belangrijk zorgaspect in onze school is het aantal leerlingen met (zware) dyslexie, dat in de toetsafnames van de groepen een sterke invloed heeft op de behaalde groepsresultaten. We zien progressie individueel bij deze leerlingen binnen hun behaalde niveaus.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het proces van advisering is een zeer zorgvuldig proces, dat door het zorgteam in samenspraak met de leerkracht van groep 7-8 wordt geformuleerd. Ouders worden op de hoogte gebracht van ons voorlopig advies, dat gebaseerd is op enerzijds de resultaten binnen het leerlingvolgsysteem en anderzijds op  een aantal persoonskenmerken en attitudes van kinderen. Er kan een discrepantie ontstaan met het uiteindelijk behaalde resultaat in de eindtoets en de daarbinnen aangegeven spanbreedte van types VO voor dat kind. In de stad Maastricht is op dit moment een proces gaande van verfijnen en expliciteren van de criteria voor de verschillende types VO-scholen. dat zal in de komende jaren een precieze advisering scherper maken. We zien onze leerlingen opstromen, op geadviseerd niveau blijven en afstromen. Daar spelen verschillende factoren een rol in. Een kinderleven is zoveel meer dan....

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Positief oordeel van onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Ze onderzoekt of het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit zorgt en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven bieden. In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd bij Stichting kom Leren. 

Resultaten

De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en dat sprake is van deugdelijk financieel beheer. Ook stelt ze dat het bestuur en de scholen voortdurend bezig zijn met het borgen en verbeteren van die kwaliteit. De verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de organisatie belegd. Medewerkers voelen zich gehoord en herkennen zich volledig in het nieuwe strategisch beleidsplan dat met elkaar is opgesteld. 

Reactie van het bestuur

Het oordeel van de inspectie is voor het College van Bestuur een bevestiging dat alle inspanningen van het bestuur, de directeuren en de medewerkers tot een goed resultaat hebben geleid. We hebben de afgelopen jaren met elkaar gewerkt aan onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Het doet ons dan ook deugd dat de inspectie alle inspanningen op deze twee indicatoren beloont met de kwalificatie ‘goed’. We gaan nu beslist niet achteroverleunen. Integendeel zelfs! We blijven continu aandacht houden voor (de verbetering van) de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven