Openbare Basisschool Binnenstad

Begijnenstraat 11 6211 JR Maastricht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Binnenstad

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In onze school is het ziekteverzuim al jaren significant laag. Toch komt het voor, dat er vervangingen geregeld moeten worden. Vervangingen die te maken hebben met ziekte, rechtspositioneel verlof of studie. Wij regelen onze vervangingen altijd via www.clooser.nl . Deze organisatie levert ons de vervangers die nodig zijn. Daarin zijn ook vervangers uit de eigen vervangerpool opgenomen. Door krapte op de arbeidsmarkt kan het voorkomen, dat we geen vervanger hebben. In dat geval worden mensen met ambulante taken ingezet voor de groep. Ambulante taken blijven liggen en verschuiven. Soms zijn we genoodzaakt om groepen samen te voegen, omdat de ambulante tijd niet aanwezig is of overvraagd is. We hebben tot nog toe nooit de situatie meegemaakt, dat we kinderen naar huis moesten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Omdat we met de methode Speelplezier werken in de combinatiegroepen 1-2 is het taal-leesaanbod en het rekenaanbod volledig geïntegreerd in deze methode.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. Wij bieden onderwijs op maat... hierdoor maken we op individueel en groepsniveau soms andere keuzes en kunnen de onderwijstijden afwijken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In OBS Binnenstad is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het tot stand brengen van onderwijs op maat gekoppeld aan de leerbehoeften van kinderen. ‘Kind in de lens’ is zichtbaar en voelbaar in onze school. Kinderen worden gezien en in het centrum geplaatst tijdens gesprekken over welke interventies er nodig zijn om uit het kind te halen wat er in zit. Samen met ouders wordt de route bepaald die gedurende 8 jaar gelopen wordt. In OBS Binnenstad bundelen we de krachten van alle betrokkenen om te komen tot die zorg op maat.

Zo wordt er standaard gedifferentieerd in een 3- of 4-tal geclusterde niveaus. Waar nodig zullen individuele keuzes gemaakt worden ten gunste van de ontwikkeling van het kind.Kinderen zijn nieuwsgierig en willen van nature leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Hoewel kinderen van eenzelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten, is het de taak van de leerkracht de leerstof te geven die bij uw kind past. Dit proberen wij zo goed mogelijk vorm te geven. De zorg voor leerlingen is voortdurend in ontwikkeling.Er is veel aandacht uitgegaan naar leerlingen die één of meerdere onderdelen van het onderwijs moeilijk vonden. Maar ook de leerlingen die over meer begaafdheid beschikken verdienen extra aandacht of speciale leerstof.

Differentiatie…Bij het differentiëren gaan wij in de basis uit van 3 niveaus in elke groep/vakgebied en leggen dit 2x per jaar vast in groepsplannen voor taal, lezen en rekenen voor groep 1 t/m 8. Wij hanteren het directe instructiemodel en dragen zorg voor een effectief klassenmanagement. Dit betekent dat elke leerkracht het mogelijk maakt binnen zijn eigen groep extra zorg voor individuele of groepjes kinderen te verzorgen.Er is extra tijd voor kinderen die meer aandacht nodig hebben en voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt binnen elke groep gewerkt met routeboekjes (compacten) en bestaat er de mogelijkheid om kinderen te laten verdiepen en verrijken middels de methode Levelwerk.

Dyslexie... Voor kinderen met dyslexie beschikt de school o.a. over de software sprint+ die het mogelijk maakt om geschreven teksten in gesproken woord om te zetten. Tevens werken we voor deze kinderen met een kindkaart waarop specifieke afspraken worden vastgelegd zodat leerkrachten ook in staat zijn op deze specifieke leerbehoeften te kunnen afstemmen.

Bijzondere zorg…
De Plus-Groep... Wat is een Plusgroep?Een Plusgroep is een speciale groep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafde kinderen. De kinderen werken buiten de klas aan een eigen programma onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, de Plusgroep-begeleider. Deze kinderen komen op een vast tijdstip in de week bij elkaar, de rest van de week zitten ze in hun eigen groep.De Plusgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen per groep. Een Plusgroep wordt gevormd door een groep leerlingen die door hun meer- en hoogbegaafdheid behoefte hebben om te leren van en met kinderen met eenzelfde denkniveau.  Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan het leren leren, leren denken, leren leven, waarbij de nadruk ligt op het proces dat de leerlingen doormaken, het samen praten, nadenken en ervaringen delen. De Plusgroep in OBS Binnenstad heeft “De Kangoeroe”.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven