Nutsschool Maastricht

Regentesselaan 2 6224 JR Maastricht

  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij bieden een onderwijsprogramma dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

De eindtoets is bedoeld als advies voor het best passende type vervolgonderwijs. De gemiddelde scores doen geen recht aan de verschillen tussen de leerlingen. De leerlingenpopulatie per groep is elk jaar anders en divers. Dit verklaart de verschillen in de gemiddelde eindscore van de afgelopen schooljaren. Zolang een verwijzing past bij de ontwikkeling van de leerling, stemt ons een verwijzing naar het VMBO net zo tevreden als naar het VWO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Middels Handelings Gericht Werken en de 1-zorgroute komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kinderen en bieden wij de optimale ondersteuning voor alle leerlingen. Met de cyclus van Waarnemen, Begrijpen, Plannen en Realiseren kunnen wij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen in kaart brengen en groepsplannen maken volgens de 1-zorgroute. Op die manier wordt op groepsniveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

Cito-toetsen
Met behulp van methode-onafhankelijke Cito-toetsen wordt de ontwikkeling op verschillende vakgebieden getoetst. Deze toetsen worden afgenomen in groep 3 tot en met 8 in januari en juni. De leerlingen maken de toets die aansluit op de leerstof die in de voorgaande periode is aangeboden en geoefend. De Route 8-toets in groep 8 in april maken deel uit van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

De uitslagen van de Cito-toetsen bieden ons een objectief beeld over de leerprestaties van uw kind. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is hierdoor mogelijk. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de gegevens op te slaan, is het mogelijk de verrichtingen van de kinderen op langere termijn te volgen. De toetsresultaten worden gebruikt om het onderwijs op school, in de groep en per individu te analyseren, te verbeteren en te evalueren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenpopulatie per groep is elk jaar anders en divers. En juist dat verklaart de verschillen in de gemiddelde eindscores van de afgelopen schooljaren en de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. Het kan gebeuren dat het ene jaar veel leerlingen met een VWO advies uitstromen, terwijl het volgende jaar meer leerlingen met een VMBO advies naar het voortgezet onderwijs gaan.

Alle leerlingen krijgen eind groep 7 een voorlopig schooladvies op basis van de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem, interesses en hun werkhouding. In groep 8 krijgen alle leerlingen in februari het definitieve schooladvies. De leerkrachten, intern begeleider en directeur komen samen tot dit advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft op 3 april 2017 een bezoek gebracht aan de Nutsschool. Zij geeft in haar rapport aan dat de Nutsschool haar kwaliteit op orde heeft en dat het basisarrangement wordt gehandhaafd. 

De volgende tekst komt uit het rapport: 'Het systeem om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen en bijtijds te signaleren of zorg nodig is, is doordacht en werkt ook zo in de praktijk. De leerlingen die dat nodig hebben, krijgen op planmatige wijze zorg. De leerlingen kunnen in een aangenaam leerklimaat leren en worden gestimuleerd om mee te denken over hun eigen leerproces en leerdoelen. De directie en het team werken op professionele wijze samen aan de schoolontwikkeling.'

Terug naar boven