Nutsschool Maastricht

Regentesselaan 2 6224 JR Maastricht

 • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
 • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
 • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
 • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
 • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht

Het team

Toelichting van de school

Op de Nutsschool werkt een gedreven, creatief en betrokken team. Er werken 19 teamleden, waaronder 10 leerkrachten, 3 leraarondersteuners, een administratieve kracht, de intern begeleider, adjunct directeur en de directeur. Twee dagen per week is een conciërge op onze school werkzaam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het onderwijzend personeel heeft recht op verlof. We onderscheiden hierbij vakantieverlof, maar men heeft ook recht op verlof voor: verhuizing, huwelijk, overlijden, ziekenhuisbezoek etc. Het verlof is in de CAO opgenomen.

Het vakantieverlof wordt in de schoolvakanties van de leerlingen opgenomen. In een enkel geval ruilt een parttimer met een andere parttimer van werkdagen, zodat de lessen van de leerlingen in ieder geval doorgaan.

Bij ander kortdurend verlof, vraagt de medewerker tijdig het verlof aan, zodat we in de vervangerspool een vervanger kunnen aanvragen.

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem geworden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. Indien er via de vervangerspool van Stichting kom Leren geen vervanger beschikbaar is, dan zal worden gekeken naar de mogelijkheid van het inschakelen van parttimers van de eigen school. 

Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing over gaan:

 1. Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. (adjunct)directeur, leerkracht die aanwezig is voor extra ondersteuning).
 2. Aanpassing van het programma binnen de school, waardoor de kinderen met minder toezicht en instructie toch een zinvol programma kunnen volgen.
 3. Samenvoegen van groepen.
 4. Indien er echt geen mogelijkheid gevonden kan worden, zullen we ouders op de hoogte stellen dat we een groep naar huis zullen sturen. Ouders dienen dan zelf zorgt te dragen voor de opvang van hun kind.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het van groot belang om onderwijs op maat te bieden. Dat betekent dat we goed duidelijk willen krijgen wat de mogelijkheden zijn van een kind. Ook willen we zicht hebben op de onderwijsbehoeften van kinderen en de betekenis hiervan voor ons onderwijsaanbod. 

Dit betekent onder andere dat we ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en dat wij verschil maken in de hoeveelheid leerstof, in de manier van aanbieden, en in welke mate kinderen daarmee zelfstandig aan het werk gaan. Voor leerlingen die sneller een bepaald onderdeel van de leerstof beheersen werken we met compacten (minder basisstof) en is er extra aanbod ter beschikking (verrijkingsstof). Ook voor kinderen die een bepaald onderdeel van de leerstof extra moeten oefenen is meer onderwijsmateriaal voor handen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken op onze school bewust met gemengde (heterogene) kleutergroepen; vier tot zesjarigen zitten samen in een klas. Wij vinden het sociale aspect hiervan erg belangrijk. Jonge kinderen pikken veel mee van de dingen waar de oudere kinderen mee bezig zijn. Oudere kinderen kunnen al veel hulp bieden aan de jongste kleuters. Maar elke leerling mag en kan zich bij ons op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen.

We starten de dag altijd samen in de kring. In de kring vinden gesprekken plaats, maar ook andere activiteiten zoals taal/rekenspellen, wereldoriëntatie, drama en muziek- klankspelen. In de kring wordt ook gespeeld rondom het thema. Kringactiviteiten vinden plaats met de volledige groep, maar ook met kleine groepjes kinderen bijvoorbeeld tijdens het spelen/werken. Zo komen kinderen meer aan bod en kan de leerkracht beter aansluiten bij de kinderen. 

Jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Bewegen is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Wij geven de keuters de ruimte en mogelijkheid om te bewegen. In de klas, in ons speellokaal of buiten. 

In de kleutergroepen wordt veel gewerkt met 'Loose Parts'. Dit zijn losse onderdelen/voorwerpen die kinderen op oneindig veel manieren kunnen gebruiken in hun spel. Loose Parts zorgt voor meer creativiteit in vergelijking met materialen waar je maar op één manier mee kunt spelen. Dit geldt zowel voor de binnen - als buitenomgeving. Kinderen kunnen deze materialen zelf pakken zoals bijvoorbeeld allerlei doosjes met klein gesorteerd materiaal. In onze prachtige buitenruimte liggen takken, keien, autobanden en bijvoorbeeld pallets los op het plein zodat kinderen meer speelprikkels krijgen dan in een 'aangeharkt' speelplein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur per jaar naar school. Op die manier gaan alle leerlingen gedurende hun basisschooltijd 7520 naar school. In schooljaar 2020-2021 zijn 956 uur ingepland.

Per schooljaar zijn een aantal roostervrije dagen ingepland waarop alle kinderen vrij zijn. Op deze dagen zijn de studiedagen van de leerkrachten gepland. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg  

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.  

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.   

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel:
een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

 • Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
 • Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
 • Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
 • Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
 • Ondersteuningsniveau 5:  Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs   

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.  

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.  

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.    

Informatie samenwerkingsverbanden  

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl     
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.   

Contactgegevens:                     
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ontwikkelingen in groep 1 t/m 3

De peuters van Peanuts en onze kleuters doen geregeld activiteiten samen en spelen dagelijks samen in de natuurtuin. De peuters kennen de kleuterleerkrachten en de kleuterruimte al als ze instromen en de “grote” kleuters zijn vertrouwde vriendjes. Voor de kleuters is het heerlijk dat het contact met hun vroegere peuterjuf blijft. En wat voelen zij zich groot wanneer zij een peuter helpen bij een werkje!
De groepen 1-2-3 hebben twee maal per week een 1-2-3 speelwerkuur. Tijdens dit uur zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 3 gemengd aan het werk onder begeleiding van de leerkrachten van groep 1 tot en met 3. Alle onderbouwruimte wordt dan benut. Alle kinderen leren elkaar kennen op deze manier en leren samenwerken.De leerkrachten van de onderbouw zijn vertrouwd met alle onderbouwleerlingen en delen op deze wijze ook de verantwoordelijkheid met elkaar.  

Wet Kinderopvang
Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.
U bepaalt zelf hoeveel dagdelen peuteropvang wilt afnemen. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u altijd gebruik van 4 dagdelen peuteropvang. U betaalt een ouderbijdrage voor 2 ochtenden. Het derde en vierde dagdeel zijn dus gratis. 

Terug naar boven