Basisschool Anne Frank

De Beente 15 6229 AV Maastricht

 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Cijfers alléén zeggen weinig indien er geen rekening wordt gehouden met  “achtergrond en de bagage” waarmee een leerling de school binnenstapt (o.a. thuis- en omgevingssituatie, aanleg, motivatie, welbevinden, zelfbeeld). Alleen aan de hand van cijfers is dus moeilijk te bepalen of een school voldoende resultaten met een leerling heeft behaald. De kwaliteit van een school is derhalve niet enkel af te leiden uit de hoogte van de eindscore en uitstroomgegevens van groep 8. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is van groot belang. Heeft een leerling zich in de loop van de basisschool ontwikkeld tot een zelfbewuste, zelfstandige en sociale leerling die met succes de overstap kan maken naar het Voortgezet Onderwijs? De landelijke en regionale media publiceren graag over het onderwijs, maar helaas vaak onvolledig. In veel gevallen worden alleen “kale” scores gepubliceerd, waardoor bij buitenstaanders de indruk kan ontstaan dat een bepaalde school minder presteert. Bovenstaande maakt duidelijk hoe moeilijk het is om de kwaliteit van onderwijs eenduidig in kaart te brengen. We hebben er niets op tegen om op kwaliteit gemeten te worden, mits resultaten op een correcte wijze worden uitgelegd. En daar staan we voor, gezamenlijk met alle andere basisscholen in Maastricht. Voor de beoordeling van de kwaliteit van het geboden onderwijs is de mening van de inspectie van het onderwijs vanzelfsprekend van groot belang. Op basis van aangeleverde gegevens en/of een fysiek schoolbezoek, wordt de kwaliteit van het onderwijs gemeten. Daarnaast worden de scholen van stichting Mosalira jaarlijks gemonitord tijdens een bezoek door het College van Bestuur. Zowel uit het laatste inspectie- als monitorbezoek blijkt dat er voor onze school nog ontwikkelkansen liggen, maar dat de kwaliteit van de school geen risico’s laat zien. Vandaar dat de inspectie onze school in het “basisarrangement” heeft ingedeeld en geen redenen ziet voor aanvullend onderzoek. De kwaliteit van een school hangt dus af van een veelheid van factoren. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (volgsysteem)

In elke basisschool is het van belang de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Dit volgen gebeurt al vanaf de eerste dag in groep 1. We volgen vanaf dat moment nadrukkelijk de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het is van groot belang hierbij, de kennis die elke leerkracht vergaart over elk kind, op systematische wijze vast te leggen. We vergelijken de scores van het kind met het gemiddelde in ons land. Ook kunnen we zien of het kind zich goed blijft ontwikkelen. We hebben een computerprogramma (Cito Lovs) waarin alle toetsgegevens van kinderen opgeslagen worden. Zo kunnen we de ontwikkeling van individuele kinderen en groepen goed blijven volgen. Elke groepsleerkracht legt deze bijzonderheden vast. Wanneer er sprake is van leer- en ontwikkelingsproblemen komen er meer speciale beschrijvingsprocedures. Het ontwikkelingsperspectief kan ingezet worden, als de leerachterstand zo groot dreigt te worden, dat aparte afspraken tussen school en ouders moeten worden vastgelegd om een gefundeerd ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling te beschrijven. Voor het formuleren van een ontwikkelingsperspectief is vooraf een onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk. Een ontwikkelingsperspectief beschrijft de inspanningen van de school en de ouders om het eindniveau, zoals dit beschreven is, in groep 8 te halen. Tot en met groep 8 kunnen we de ontwikkeling van leerlingen volgen. Dit is van belang om met elkaar te kunnen blijven vaststellen dat de ontwikkeling voor elke leerling afzonderlijk zo optimaal mogelijk blijft verlopen. Op initiatief van de Interne Begeleider Leerlingenzorg (IB), leerkracht of ouders/verzorgers wordt een leerling besproken en aangemeld in het zorgoverleg. Van al deze gesprekken en de daarbinnen gemaakte afspraken wordt een verslag gemaakt. Deze verslaggeving is strikt vertrouwelijk en wordt daarom binnen de school centraal opgeslagen in afgesloten dossierkasten. Toegang tot deze kasten is alleen mogelijk met toestemming van de Intern Begeleider. Resultaten van testen, toetsen, rapporten van interne en externe deskundigen worden hier ook opgeslagen. Naast deze wat vrijere manier van signaleren en vastleggen hanteert onze school eveneens landelijke toetsen en lijsten voor verschillende vakgebieden om objectieve normen te kunnen hanteren in het volgen van de ontwikkeling van elk kind. Wij gebruiken hiervoor de volgende instrumenten:

 • Digikeuzebord (kleuters);
 • De herfst- en lentesignalering uit het dyslexieprotocol (kleuters);
 • De woordlengte-, schrijf-, lees-, cijfer- en herkenproef (kleuters);
 • Cito toets beginnende geletterdheid (kleuters);
 • Cito-AVI en de drie-minuten-test (DMT) (groep 3 t/m 8);
 • Cito toets basisbewerkingen (incidenteel)
 • Cito-toets begrijpend lezen (groep 4 t/m 8);
 • Cito-toets rekenen & Wiskunde (groep 3 t/m 8);
 • Cito-toets spellingvaardigheid (groep 4 t/m 8) en Cito Werkwoorden (groep 7 & 8);
 • Cito-toets begrijpend luisteren (groep 3 t/m 8);
 • Cito-toets woordenschat (groep 4 en 6)
 • SCOL-lijsten / sociaal emotionele ontwikkeling (groep 1 t/m 8)

We gebruiken de gegevens van het leerlingvolgsysteem van Cito ook om de kwaliteit van ons eigen onderwijs te toetsen. Trendanalyses en dwarsdoorsneden vertellen ons iets over groepsresultaten, kwaliteit van onderwijs en knelpunten. Daar gaan we dan mee aan de slag. Op basis van de eigen gegevens van de leerkrachten en de resultaten uit de Cito-toetsen wordt geanalyseerd hoe de ontwikkeling van elke individuele leerling verloopt. Hiertoe voert de Intern Begeleider Leerlingenzorg minimaal drie keer per jaar een zogenaamde Voortgangscontrole Bespreking (VCB) over de toetsgegevens, de onderwijsbehoeften, de te verwachten ontwikkeling of de gesignaleerde ontwikkelingsstagnatie. Cito onderscheidt de volgende niveaus: niveau I+ (zeer goed), niveau I (goed tot zeer goed), niveau II (ruim voldoende tot goed), niveau III (matig tot ruim voldoende), niveau IV (zwak tot matig), niveau V (zeer zwak tot zwak) en niveau V- (zeer zwak).      

Hoge verwachtingen

Basisschool Anne Frank zet zich constant in om kwaliteitsonderwijs te verzorgen. Daarbij staat het bereiken van aansprekende resultaten voorop. Wij bieden kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en hier wat mee te doen. Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zodat zij hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun verlangens, hun verdriet, hun geluksmomenten en hun kijk op de wereld kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen accepteren zoals ze zijn. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen, waarbij we als leerkrachten respect tonen voor kinderen, hen vertrouwen  geven en rekening houden met onderlinge verschillen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven