Basisschool Anne Frank

De Beente 15 6229 AV Maastricht

 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten is tegenwoordig problematisch. We trachten de opvang van leerlingen als volgt op te lossen:

 • Inzetten van een leerkracht uit de flexibele schil van school;
 • Inzetten van een leerkracht die op de betreffende dag niet staat ingeroosterd (vanwege parttime werken, lesvrije dag, ouderschapsverlof e.d.);
 • Inzetten van een leerkracht die op de betreffende dag geen lesgevende maar andere taken heeft, b.v. de IB-er of de directeur;
 • Inzetten van onderwijsondersteunend personeel onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht;
 • Leerlingen verdelen over andere groepen.

Bieden voorgaande mogelijkheden geen oplossing, dan kan de betreffende groep leerlingen vrijaf krijgen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de inspectie, waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren:

 • Alleen in het uiterste geval;
 • In principe niet de eerste dag;
 • Ouders worden vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld onder verwijzing naar de schoolgids;
 • Leerlingen die geen opvang hebben, worden de eerste dag binnen school opgevangen (noodopvang);
 • Op opeenvolgende dagen worden verschillende groepen naar huis gestuurd;
 • Uren die hierdoor verloren gaan, hoeven niet te worden gemeld bij de inspectie en op een later moment te worden gecompenseerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team

Het team van basisschool Anne Frank bestaat uit 17 personen, verdeeld over de functies van directeur, groepsleerkracht, administratief medewerker, intern begeleider en conciërge. De vakleerkracht gymnastiek is in dienst van Maastricht Sport en gedetacheerd bij onze school. Dit geldt ook voor onze interieurverzorgster welke vanuit Balanz gedetacheerd is. De verhouding man/vrouw bedraagt 2/15. De gemiddelde leeftijd bedraagt....In het schooljaar 2021-2022 is het team als volgt samengesteld:

Groep 1:

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen dienen in 8 leerjaren minimaal 7520 lesuren te volgen. Het aantal lesuren per week voor groep 1 en 2 bedraagt 20,5 uur. Het aantal lesuren per week voor groep 3 t/m 8 bedraagt 26 uur. Voor een overzicht van alle vakanties en vrije dagen verwijzen we u naar de kalender op het ouderportal (Schoudercom).  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zorgsysteem

Groep 1 en 2

Kinderen die op 4-jarige leeftijd aangemeld worden en waarbij van een ontwikkelingsstoornis sprake is, kun­nen geweigerd worden wanneer de onderwijsbehoefte van dit kind onze zorgmogelijkheden overstijgt. Hiermee bedoelen we: er zijn reeds meerdere zorgkinderen in onze kleutergroepen aanwezig of het probleem is van dien aard, dat wij geen adequate en gespecialiseerde hulp kunnen bieden. Zeker wanneer er sprake is van een grote ontwikkelingsachter­stand stellen wij ons de vraag of wij de mogelijkheden hebben als school dit kind voldoende te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat reeds in de voorschoolse periode is gesignaleerd dat er sprake is van een in zijn/haar ontwikkeling bedreigde kleuter. We gaan er vanuit dat ouders deze informatie kenbaar maken. Indien ouders deze informatie achterhouden en later blijkt dat er sprake is van een grote problematiek, kunnen we alsnog overgaan tot verwijdering van deze leerling. In het kader van passend onderwijs, zal bij aanname en verwijdering een aparte route gevolgd moeten worden, omdat het schoolbestuur van MosaLira de zorgplicht heeft over alle leerlingen, die bij haar scholen staan ingeschreven of die daar worden aangemeld.  

Groep 3 t/m 8

Bij kinderen die op latere leeftijd aangemeld worden, gaan we als volgt te werk: 

 • Bij aanmelding van een leerling is het van belang te weten van welke school de leerling afkomstig is en wat de reden van een eventuele overgang is. Is er sprake van een verhuizing, ontevredenheid over het onderwijs, een conflict of een specifieke onderwijsbehoefte van het kind?;
 • Indien er alleen sprake is van een oriënterend gesprek, wordt geen contact met de andere school opgenomen;
 • Indien ouders daarentegen serieus overwegen hun kind op onze school aan te melden, wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst (uiteraard met toestemming van ouders). De informatie die wij verkrijgen is belangrijk in de afweging een leerling wel of niet aan te nemen. Hierbij zijn onze uitgangspunten en hetgeen door school is geformuleerd in het schoolondersteuningsprofiel van doorslaggevende betekenis;
 • Wanneer uit het contact met een andere school blijkt, dat er sprake is van grote leerproblemen (onder- en laaggemiddeld) en eventueel verwijzing naar een school voor Speciaal Basis Onderwijs, dan kan dit leiden tot het besluit een leerling niet te plaatsen. Ook hier speelt het schoolondersteuningsprofiel en de zorgplicht van MosaLira een grote rol, als toetskader;
 • Indien het een leerling met leerproblemen betreft wordt de beslissing over wel of niet inschrijven afgezet tegen de aard van het probleem en de mogelijkheden die onze school kan bieden voor een succesvol verloop in onze school. Uiteraard is het van belang te mogen zien, dat er in de school waar de leerling vertrekt reeds adequate hulp en programmering heeft plaatsgevonden;
 • Wordt besloten tot aannemen van de betreffende leerling(en) dan wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd bij de andere school.  

Wat kunnen wij wel?

Op dit moment volgen ongeveer 200 kinderen onderwijs aan onze school. Ieder kind verdient de zorg die past bij de onderwijsbehoefte. Ons leerlingvolgsysteem voldoet aan de nieuwste eisen. Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment kinderen met de volgende aandachtspunten opvangen (afhankelijk van de precieze aard en zwaarte): Concentratieproblemen, lees-/taalproblemen, dyslexie,  taalachterstanden, meerbegaafdheid, kinderen met ADHD en kinderen met PDD/NOS (en belemmeringen in het autisme spectrum).  

Wat kunnen wij niet?

Wij vinden, dat kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan:

 • Kinderen met zeer zware slechtziendheid en blinde kinderen;
 • Kinderen met zeer zware slechthorendheid/doofheid in combinatie met spraak-/taalproblemen;
 • Kinderen die gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en of welbevinden van de omgeving (groep, leerkrachten e.d.) in gevaar komt;
 • Kinderen met meervoudige zware leer- en gedragsproblematieken. Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden;
 • Wanneer er structurele 1-op-1 begeleiding nodig is;
 • Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis;
 • Kinderen met zware fysieke beperkingen (gebouwlijk gezien).


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven