Basisschool Anne Frank

De Beente 15 6229 AV Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Anne Frank ligt in postcodegebied 6229 en omvat de wijken Heugem en Randwyck (zuidoostelijk Maastricht). Heugem is een voormalig dorp en Randwyck een nieuwbouwwijk (jaren ‘80 vorige eeuw). Voordat Heugem in 1920 door annexatie bij Maastricht werd gevoegd, maakte het deel uit van de toenmalige gemeente Gronsveld. Het kerkdorp bleef tot eind jaren ‘70 sterk agrarisch van inslag en functioneerde als een zelfstandig dorp binnen de gemeente Maastricht. Dat Heugem van origine geen stadswijk is, is nog steeds te zien aan de structuur van de oude dorpskern, die min of meer in tact is. Sinds de jaren ‘80 is een groot deel van de weilanden die het dorp omringden verdwenen, als gevolg van ontgrindingen langs de Maas en stadsuitbreidingen. Basisschool Anne Frank is opgericht in 1966 en ruim een halve eeuw oud. Het overgrote deel van onze leerlingen, is afkomstig uit de wijk Heugem/Randwyck. Ook kinderen uit verder gelegen wijken bezoeken inmiddels onze school, zoals uit De Heeg en Heugemerveld. Het aantal leerlingen is, als gevolg van krimp in de regio, de afgelopen jaren gedaald. De laatste jaren stabiliseert het aantal rond de 180.

Onze school heet “Anne Frank”. Deze naam is niet alleen onverbrekelijk verbonden met het beroemde boek Het Achterhuis, maar is door het werk van de Anne Frank Stichting méér gaan betekenen. De Stichting is namelijk het symbool geworden van de voortdurende strijd tegen onderdrukking en vooral discriminatie van de mens en in het geval van Anne Frank, het kind in het bijzonder! Kiezen voor de naam “Anne Frank” is dus niet vrijblijvend. Onze school is een plek waar kinderen en volwassenen elkaar treffen en met elkaar omgaan. Ieder vanuit zijn eigen specifieke achtergrond, met eigen mogelijkheden, eigen dromen, maar ook met eigen problemen, hebbelijk- en onhebbelijkheden. Juist door elkaar te respecteren en te waarderen wordt een school een plaats waar iets moois kan ontstaan en waar belangrijke waarden voor later kunnen worden bijgebracht. Zo bekeken is de naam Anne Frank een prachtnaam.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Ontwikkelen
  • Ontdekken
  • Respect
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De samenstelling van de schoolpopulatie van basisschool Anne Frank kenmerkt zich door een groeiende diversiteit. De leerlingpopulatie is gemêleerd: uit alle sociale lagen van de bevolking bezoeken leerlingen onze school. Leerlingen van ouders met zowel een hoge als lage opleiding, leerlingen van zelfstandige ondernemers, leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond, leerlingen uit gebroken en samengestelde gezinnen. Onze populatie vormt zodoende een mooie afspiegeling van de maatschappij. Het leerlingaantal is door vergrijzing van de wijk in de afgelopen jaren gedaald. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven