Basisschool Sint Aloysius

Brusselsestraat 46 6211 PG Maastricht

  • De buitenkant van het schoolgebouw.
  • Rekenen op de snappet met behulp van rekenmaterialen.
  • Coöperatieve werkvormen bij een les over samenspelen en samenwerken.
  • Het maken van een kop-en-schotel-figuur door groep 6 en groep 7.
  • Groep 8: Uitstapje naar de Helpoort in Maastricht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor het personeel valt in de schoolvakanties. Om recht te hebben op de schoolvakanties dient onderwijspersoneel naar rato van werktijdfactor 1,0 nog 10 extra dagen te werken. Een personeelslid kan vanwege speciale omstandigheden verlof aanvragen bij de directeur. Deze procedure verloopt volgens de CAO Primair Onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school is het leerproces van het individuele kind leidend voor ons dagelijks onderwijs. Afstemming binnen de clustergroepen maakt adaptief onderwijs mogelijk in het reguliere, methodische klassensysteem. Door onze eigen lat hoog te leggen stomen wij onze kinderen klaar voor de toekomst. Wij bieden toekomstgericht en adaptief onderwijs. We volgen individuele processen. Groepen worden geformeerd met behulp van gegevens uit het leerlingvolgsysteem, in combinatie met informatie over de manier waarop het individuele kind leert (Human Dynamics).

De inhoud, het aanbod, het plannen en organiseren wordt door de leerkracht overdacht en per vakgebied in een groepsplan beschreven. Evaluaties en individuele bijzonderheden worden op vaste momenten besproken met de IB-er, indien nodig met consulenten en partners binnen ons knooppunt. Wij arrangeren aanbod, afgestemd op niveau, aangepast op maat.

Wij maken bewust keuzes in het leerstofaanbod gericht op de leerbehoefte van het kind en het stimuleren van executieve functies om te leren ‘leren’. Wij willen bereiken dat iedere leerling via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, kennis en vaardigheden kan verwerven die nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
Dit gaat het beste in een ontwikkelingsvriendelijke omgeving waar leerlingen zich veilig en aanvaard, competent en zelfstandig voelen.

Een goed klassenmanagement is hierbij essentieel. Aan de hand van het ‘directe instructiemodel’ wordt lesstof gedifferentieerd door de leerkracht aangeboden. Het aanbod is realistisch en doelgericht, zodat het veelal in de praktijk (zelfstandig) toepasbaar is. 
Leerkrachten bieden overdacht onderwijs aan op verschillende zorgniveaus; afgestemd op de onderwijsbehoeften van de hele groep in combinatie met specifieke leerbehoeften. 

Dit wordt voor het vakgebied rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen beschreven in een didactisch groepsplan. Op twee vaste (meet)momenten wordt de ontwikkeling geëvalueerd en aan de hand van gestelde conclusies zoals beschreven in de diepte-analyse worden de groepsplannen bijgesteld.
De Intern Begeleider coördineert deze leerlingenzorg en bewaakt de rode draad in het te geven onderwijs. De doelen van ons onderwijs zijn ontleend aan de wettelijk verplichte kerndoelen. We realiseren deze kerndoelen middels de verschillende vak- en vormingsgebieden en door leerlingen te leren ‘leren’.

Bij de jonge leerlingen van de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht met behulp van thema’s die aansluiten bij hun eigen ervaringen en onderwijsbehoeften. De thema’s zijn voor de kinderen betekenisvol en sluiten aan bij de interesses van de kinderen. De kinderen leren al doende tijdens hun spel. We praten veel met leerlingen en de leerlingen met elkaar, over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Wie speelt is ook met taalontwikkeling bezig en wie speelt leert ook tellen en andere vaardigheden. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het verdere leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven