Basisschool Sint Aloysius

Brusselsestraat 46 6211 PG Maastricht

  • De buitenkant van het schoolgebouw.
  • Rekenen op de snappet met behulp van rekenmaterialen.
  • Co√∂peratieve werkvormen bij een les over samenspelen en samenwerken.
  • Het maken van een kop-en-schotel-figuur door groep 6 en groep 7.
  • Groep 8: Uitstapje naar de Helpoort in Maastricht

In het kort

Toelichting van de school

" Kindcentrum Aloysius, een basis voor de toekomst! "

Binnen basisschool Sint Aloysius helpen we kinderen bij hun groei naar volwassenheid. Door persoonlijke aandacht voor de cognitieve, sociale, communicatieve en creatieve ontwikkeling helpen wij kinderen uitgroeien naar zelfstandige, stabiele jonge wereldburgers met optimale kansen in de maatschappij.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum 0-12 jaar
  • Structuur & routine
  • Samen leren & samen spelen
  • Leren leren
  • Inspanning & ontspanning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldingsbeleid Ouders die hun kind willen aanmelden maken hiervoor een afspraak met de directeur. De ouders worden dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, ze krijgen een rondleiding door het kindcentrum en er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen. Vervolgens krijgen ouders een informatiepakket van het kindcentrum om tot een weloverwogen keuze te komen. 

Toelatingsbeleid Ouders die hun kind willen inschrijven, maken hiervoor een afspraak met de directeur. Er wordt dan een inschrijfformulier ingevuld dat door beide ouders moet worden ondertekend. Tevens wordt de startdatum met ouders afgesproken. Bij plaatsing in de basisschool wordt standaard een bericht van inschrijving naar de leerplichtambtenaar van de gemeente gestuurd. Indien een kind op het moment van inschrijving al op een andere basisschool zit, wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Voor deze zij-instromers (leerlingen die op een latere leeftijd instromen) wordt gekeken of er een passende plek kan worden geboden in groep 3 t/m 8.
In principe worden alle kinderen toegelaten tot onze school, behalve kinderen waarvan de ouders onze uitgangspunten en doelstellingen niet onderschrijven. Kinderen met een zorgarrangement vallen onder de Wet Passend Onderwijs. Hierover meer in de hoofdstukken "profiel van de school en organisatie van het onderwijs".

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven