Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van basisschool Sint Pieter liggen al jaren (ver) boven het landelijk gemiddelde. Wij streven er, vanuit onze visie op ontwikkelingsgericht onderwijs, naar om in de nabije toekomst naast de cognitieve en sociaal-emotionele opbrengsten, ook de opbrengsten op creatieve, motorische en meta cognitieve ontwikkeling weer te geven.
Deze resultaten hiervan worden momenteel zo veel als mogelijk weergegeven in het kindportfolio van elke leerling. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school kent voor de groepen 3 tot en met 8 twee vaste CITO momenten per schooljaar. Middels deze resultaten, de methode gebonden toetsen die passen bij onze methodes en observaties van de leerkracht, vormen wij ons onderwijs. De leerkrachten zijn in staat onderwijs te verzorgen op verschillende niveaus binnen een leerjaar en op deze manier ontvangen ook alle leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. 
Resultaten van leerlingen worden geëvalueerd en besproken binnen onze clusterbesprekingen en met de interne begeleider. 
Indien wij concluderen dat leerlingen meer ondersteuning binnen een bepaald vakgebied nodig hebben, kunnen wij een handelingsplan opstellen in samenspraak met ouders. Middels dit plan kunnen we gericht aan verschillende doelen werken, om uiteindelijk passende en gewenste groei bij ieder kind te zien. Aan de andere kant proberen wij ook kinderen die extra uitdaging binnen een vakgebied nodig hebben, voldoende uit te dagen middels de inzet van bijvoorbeeld Levelwerk. 
Bovenstaande wordt zoveel als mogelijk gerealiseerd binnen de eigen groepen. We maken in de klas gebruik van instructietafels om kinderen gegroepeerd passende instructie te laten ontvangen. Hierbij zetten wij eventueel extra concrete materialen in ter ondersteuning of zoeken wij de diepgang op met de kinderen.

Binnen het kleuteronderwijs vindt er constante observatie van de leerlingen en hun ontwikkeling plaats. Vanuit de visie op ontwikkelingsgericht onderwijs proberen de kleuterleerkrachten vanuit de observatie altijd aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling voor ieder kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Pieter heeft de gegevens van de voortgezet onderwijsscholen duidelijk in beeld. Tijdens de warme overdracht met het voortgezet onderwijs kijken wij hier altijd op terug. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Volgende inspectiebezoek: dinsdag 5-6-2018.

Voor schoolresultaten, zie tevens: website van de school www.pieter-bs.nl

Rapport excellente scholen: zie bijlage.

Terug naar boven