Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de eindtoets in groep 8 maken wij gebruik van de Centrale eindtoets van CITO. Er is bewust gekozen voor deze toets, gezien leerlingen deze toets op papier maken. Dit sluit goed aan bij de werkwijze van toetsen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast vormt deze toets de afsluiting van het leerlingvolgsysteem van CITO, waarmee leerlingen hun gehele schoolperiode in beeld worden gebracht. De opbrengsten van de eindtoets op basisschool Sint Pieter liggen al jaren (ver) boven het landelijk gemiddelde. Ook de leeropbrengsten van deze jaarlijkse toets worden geanalyseerd om leerrendement te evalueren en eventuele aanpassingen en impulsen voor vakgebieden voor de toekomst uit te voeren. 

Wij streven er, vanuit onze visie op ontwikkelingsgericht onderwijs, naar om in de nabije toekomst naast de cognitieve en sociaal-emotionele opbrengsten, ook de opbrengsten op creatieve, motorische en meta cognitieve ontwikkeling weer te geven.
De resultaten hiervan worden momenteel zo veel als mogelijk weergegeven in het kindportfolio van elke leerling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school kent voor de groepen 3 tot en met 8 twee vaste CITO momenten per schooljaar. Middels deze resultaten, de methode gebonden toetsen die passen bij onze methodes en observaties van de leerkracht, vormen wij ons onderwijs. De leerkrachten zijn in staat onderwijs te verzorgen op verschillende niveaus binnen een leerjaar en op deze manier ontvangen ook alle leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. 
Resultaten van leerlingen worden geëvalueerd en besproken binnen onze clusterbesprekingen en met de interne begeleider. 
Indien wij concluderen dat leerlingen meer ondersteuning binnen een bepaald vakgebied nodig hebben, kunnen wij een handelingsplan opstellen in samenspraak met ouders. Middels dit plan kunnen we gericht aan verschillende doelen werken, om uiteindelijk passende en gewenste groei bij ieder kind te zien. Ook kinderen die extra uitdaging binnen een vakgebied nodig hebben, kunnen we met behulp van een analyse van de resultaten goed in hun onderwijsbehoeften voorzien, bijvoorbeeld middels de inzet van Levelwerk. 
Bovenstaande wordt zoveel als mogelijk gerealiseerd binnen de eigen groepen. We maken in de klas gebruik van instructietafels om kinderen gegroepeerd passende instructie te laten ontvangen. Hierbij zetten wij eventueel extra concrete materialen in ter ondersteuning of zoeken wij de diepgang op met de kinderen.

Binnen het kleuteronderwijs vindt er constante observatie van de leerlingen en hun ontwikkeling plaats. Vanuit de visie op ontwikkelingsgericht onderwijs proberen de kleuterleerkrachten vanuit de observatie altijd aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling voor ieder kind. 

Doubleren
In een enkel geval kan het zijn dat wij een leerling niet meer voldoende ondersteuning kunnen bieden binnen een groep. Een van de mogelijke acties kan dan het besluit tot doubleren zijn. Het besluit om een kind te laten doubleren (incl. het verlengen van de periode in groep 1 of 2, de zgn. verlengde kleuterperiode) wordt altijd uiterst zorgvuldig genomen. De argumenten die hierbij een rol spelen worden op schrift gesteld en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Het besluit om een leerling te laten doubleren wordt voorbereid door de groepsleerkracht, de IB-er (als de spil in de zorgstructuur) en de ouders. Het definitieve besluit wordt genomen door de directeur van de school. De ouders worden op de hoogte gesteld van het besluit en de gehanteerde argumenten. Wanneer ouders het niet eens zijn over het doubleren van hun kind kunnen zij gebruik maken van de klachtenprocedure van de school. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Pieter heeft de gegevens van de voortgezet onderwijsscholen duidelijk in beeld. Tijdens de warme overdracht met het voortgezet onderwijs kijken wij hier altijd op terug. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door leerlingen te leren dat respect hebben voor elkaar ook betekent dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat leerlingen zich veilig voelen op onze school.  De leerkrachten willen het zelfvertrouwen van de leerlingen versterken. Wij laten merken dat wij vertrouwen hebben in onze leerlingen en trachten ieders kwaliteiten zoveel mogelijk naar boven te halen. Daarmee laten we leerlingen het gevoel van succes ervaren.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Openheid
  • Ondersteunen
  • Ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor schoolresultaten, zie tevens: website van de school www.pieter-bs.nl

Rapport excellente scholen: zie bijlage.

Terug naar boven